سفر

نیم نگاهی به گذشته

الفبا
الفبا

آموزش درست کردن ﺳﻮﻓﻠﻪ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻟﻮﺑﯿﺎ‏

مجموعه : فست فود
آموزش درست کردن ﺳﻮﻓﻠﻪ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻟﻮﺑﯿﺎ‏

یکی از بهترین غذاهای مفید برای وعده شام که جزء فست فودها محسوب می شود ﺳﻮﻓﻠﻪ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻟﻮﺑﯿﺎ‏ است که سماتک در اینجا آموزش درست کردن این فست فود خوشمزه را به شما یاد می دهد.

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺳﻮﻓﻠﻪ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻟﻮﺑﯿﺎ :

ﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻﺯﻡ ‏( ﺗﻮﺭﺗﯿﻼ، ﻟﻮﺍﺵ ﯾﺎ ﺗﺎﻓﺘﻮﻥ ‏)

ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎﻩ ۱/۸ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼﺧﻮﺭﯼ

ﻧﻤﮏ ۱/۸ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼ ﺧﻮﺭﯼ

ﺁﺑﻠﯿﻤﻮ ۴٫۵ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼ ﺧﻮﺭﯼ

ﻣﺮﻍ ۲ ﻭ ۱/۴ ﻟﯿﻮﺍﻥ ‏(ﻣﺮﻍ ﮐﻨﺘﺎﮐﯽ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ‏)

ﺯﯾﺮﻩ ۱/۴ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼ ﺧﻮﺭﯼ

ﭘﻮﻧﻪ ۱ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼ ﺧﻮﺭﯼ ‏(ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ ‏)

ﺳﯿﺮ ۱ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼ ﺧﻮﺭﯼ ‏( ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ‏)

ﮐﻨﺴﺮﻭ ﻟﻮﺑﯿﺎ ۱ ﻋﺪﺩ‏( ﯾﺎ ۱ﻭﻧﯿﻢ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ‏) ‏( ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺏ ‏)

ﺭﻭﻏﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻﺯﻡ

ﻓﻠﻔﻞ ﺩﻟﻤﻪ ﺍﯼ ۱ ﻋﺪﺩ ‏(ﻣﺘﻮﺳﻂ – ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ‏)

ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ ۲ ﻋﺪﺩ ‏( ﻓﻠﻔﻞ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ – ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ‏)

ﭘﻨﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻﺯﻡ ‏( ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ‏)

ﭘﯿﺎﺯﭼﻪ ۱/۴ ﻟﯿﻮﺍﻥ ‏(ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ‏)

ﮔﺸﻨﯿﺰ ۱/۲ ﻟﯿﻮﺍﻥ ‏(ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ‏) ﺧﺎﻣﻪ ﺗﺮﺵ

 

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮﻓﻠﻪ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻟﻮﺑﯿﺎ‏:

ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﭘﺨﺘﻪ ﻭ ﺭﯾﺶ ﺭﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ . ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺎﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺭﻭﻭﻏﻦ ﮔﺮﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻓﻠﻔﻞ ﺩﻟﻤﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺭﯾﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﺗﻔﺖ ﺩﻫﯿﺪ.ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺖ ﺩﻫﯿﺪ.ﺳﯿﺮ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ، ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﯿﺎﺯﭼﻪ ﻭ ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻠﻔﻞ ﻫﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻔﺖ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﻣﺮﻍ ﺭﯾﺶ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 

ﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺑﺮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﺮﺥ ﮐﻨﯿﺪ.ﻇﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭼﺮﺏ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺍﺯ ﮐﺎﻏﺬ ﺭﻭﻏﻨﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ . ﺗﻪ ﻭ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻇﺮﻑ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﻧﺎﻥ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻩ ﭼﯿﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

 

ﺭﻭﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻪ ﺗﺮﺵ ﻭ ﭘﻨﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ ‏( ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﭘﻨﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ‏) ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﮔﺸﻨﯿﺰ ﻭ ﭘﯿﺎﺯﭼﻪ ﺳﺎﻃﻮﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .‏( ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﻻﯾﻪ ﻻﯾﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ‏) ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۱۵ ﺍﻟﯽ ۲۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﺮ ﺑﺎ ﺩﻣﺎﯼ ۱۸۰ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ‏(۳۵۰ ﺩﺭﺟﻪ ﻓﺎﺭﻧﻬﺎﯾﺖ ‏) ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ

 

 

 

زیبایی و تناسب اندام


بینی
گونه
آرایشی
زنان
کرم چربی سوز
قطره زاندروکس
سفر
نوترینو

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

مجله خبری

آموزش درست کردن املت گوجه کبابی خاکشیر و فواید مهم آن برای دختران خواص سیر و آنچه باید درباره سیر بدانید آموزش درست کردن سبزی پلو ترش با مرغ آموزش درست کردن ژله سمنو طرز تهیه ساندویچ بیف برگر ساندویچ نان تست با نخود سریع ترین فست فود دنیا بادام تلخ و فواید آن برای بدن انسان خواص دانه هندوانه برای بدن انواع پاستا (ماکارونی) ایتالیایی ها + تصاویر آیا میدانستید هندوانه چه خواص فوق العاده ای دارد؟ آموزش درست کردن خیارشور سریع السیر