الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

آرشان تور

الفبا

لطیفه باحال و مطالب طنز و خنده دار سال 95

لطیفه باحال و مطالب طنز و خنده دار سال 95

توکل بر خدایت کن؛ کفایت می کند حتما!

اگر خالص شوی با او ؛ صدایت می کند حتما!

اگر بیهوده رنجیدی ؛ از این دنیای بی رحمی!

به درگاهش قناعت کن ؛ عنایت می کند حتما!

دلت درمانده می میرد ؛ اگر غافل شوی از او!

به هر وقتی صدایش کن ؛ حمایت می کند حتما!

خطا گر میروی گاهی ؛ به خلوت توبه کن با او!

گناهت ساده می بخشد ؛ رهایت می کند حتما!

به لطفش شک نکن گاهی ؛ اگر دنیا حقیرت کرد!

تو رسم بندگی آموز ؛ حمایت می کند حتما!

اگر غمگین اگر شادی ؛ خدایی را پرستش کن!

که هر دم بهترینها را ؛ عطایت می کند حتما!

 

♣ لطیفه باحال و مطالب طنز و خنده دار سال 95 ♣

 

ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺮﻡ ﺳﻤﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ !!
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﯾﻪ ﺳﯽ ﺩﯼ ﮔﻠﭽﯿﻦ
ﺍﺯ ﺣﺒﯿﺐ ﻭ ﻫﺎﯾﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺗﺎ ﺁﺭﺵ ﻭ ﻟﯿﻨﮑﯿﻦ ﭘﺎﺭﮎ ﻭ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ … !!
ﺣﺒﯿﺐ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺪﻥ .. ﺳﺮﻋﺖ ۷۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ !!!
ﺭﻓﺖ ﺭﻭ ﺁﺭﺵ … ﺳﺮﻋﺖ ۱۲۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ!!!
ﻫﺎﯾﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﺑﯿﺎﻣﺮﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ … ﺳﺮﻋﺖ۴۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ!!!
ﻟﯿﻨﮑﯿﻦ ﭘﺎﺭﮎ ﮐﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺑُﮑﺲ ﻭ ﺑﺎﺩ ﮐﺮﺩ، ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﻡ ﺗﻮ ﺷﯿﺸﻪ !!!ﺳﺮﻋﺖ ۱۴۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﮐﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ … ﺩﯾﺪﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻧگه ﺩﺍﺷﺖ !! ﯾﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ !. ﺑﻬﺶ
ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻗﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ؟ ﮔﻔﺖ : ﺻﺪﺍ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﯼ ﺟﻮﻥ ﺩﺍﺩﺍﺵ !! ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺣﯿﻒ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ !..
ﻣﻨﻢ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﭼﯽ ﺑﮕﻢ !!
ﺍﻫﻨﮓ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ !!
ﺍﻻﻥ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺩﺍﺭﻩ ﭘﺨﺶ ﻣﯿﺸﻪ !! ﺳﺮﻋﺖ ۲۴۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ … ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺱ ﺩﻧﺒﺎﻟﻤﻮﻧﻪ !!! ﻫﻠﮑﻮﭘﺘﺮ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﺩﻭ ﺧﺎﮎ ﻣﯿﮑﻨﻪ !!
ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺷﺒﮑﻪ ۳ ﺩﺍﺭﻥ ﭘﺨﺶ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﺸﻮﻧﻤﻮﻥ ﻣﯿﺪﻥ !! ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺑﮕﺬﺭﻭﻧﻪ !!
ﻓﻘﻂ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﺍﻫﻨﮓ ﺑﻌﺪﯼ شهرام شب پره ﻧﺒﺎﺷﻪ

 

♣ لطیفه باحال و مطالب طنز و خنده دار سال 95 ♣

 

ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ ۱۱۰
.
.
.
.
.
ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻟﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭ ﭘﻠﻴﺲ !!!
ﮔﻔﺖ : ﺑﻠﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ؟؟؟
ﮔﻔﺘﻢ : ﮐﻤﮏ ! ﻳﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻣُﺮﺩﻩ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ !!!
ﮔﻔﺖ : ﻳﺎ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ! ﮐﺠﺎﺋﻲ ؟؟؟
ﮔﻔﺘﻢ : ﻗﺒﺮﺳﺘﻮﻥ !!
هیچی دیگه الان به قید وثیقه آزادم
من بد شانسیمو از همون دوران بچگی وقتی که تخم مرغ رو کاشتم و بهش آب دادم؛ ولی مرغ نشد فهمیدم…!!!

 

♣ لطیفه باحال و مطالب طنز و خنده دار سال 95 ♣

 

جمله شاخ:  

مــَــردی کــه بغــلـــش محـــل آرامـــش “یــکــــــی” نبـــاشـــه مــَــرد نیـــس .!!!!

 

♣ لطیفه باحال و مطالب طنز و خنده دار سال 95 ♣

 

اینایی که آدمو خر میکنن یه جورایی آدم جالبی هستن!!!!

اما اونایی که آدم رو خر فرض می کنن از خجالتشون درمیام ایشالله!!!

ینی یه روزی دهنشونو مورد عنایت قرار می دم!!!

 

♣ لطیفه باحال و مطالب طنز و خنده دار سال 95 ♣

 

ﺁﻗﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﻢ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ

“ﺻﺪﻑ ﻣﻮﺵ ﻣﻮﺷﯽ” ﯾﺎ “ﻏﺰﻝ ﺑﻮﺱ ﺑﻮﺱ ” ﯾﺎ “ﻣﻠﯿﻨﺎ ﺧﻮﺟﻤﻠﻪ”

ﯾﺎ “ﺁﺯﯾﺘﺎ ﻣﻠﻮﺳﮏ” ﯾﺎ “ﻣﻬﺴﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ” ﻭ… ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﯿﺎﻡ

ﻭﻟﯽ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺩﯾﮕﻪ “ﻏﻼﻡ ﺟﻮﺟﻮ” ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﻫﻀﻢ ﮐﻨﻢ

 

♣ لطیفه باحال و مطالب طنز و خنده دار سال 95 ♣

 

 ﮔﻮﯾﺶ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۸۱ :ﻋﺰﯾﺰﻡ، ﻋﺸﻘﻢ ﭼﺮﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ؟ ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮﻡ!

ﮔﻮﯾﺶ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۸۶ :ﻋﺰﯾﺰﻡ، ﻋﺸﻘﻢ ﭼﺮﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﻨﯽ؟ ﻗﻠﺒﻮﻧﺖ ﺑﺮﻡ!

ﮔﻮﯾﺶ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۱ :ﻋﺠﯿﺠﻢ، ﻋﺠﻘﻢ ﭼﻼ ﻧﺎﻻﺣﺘﯽ؟ ﻗﻠﺒﻮﻧﺖ ﺑﻠﻢ!

ﮔﻮﯾﺶ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۶ :ﺩﯾﺒﯿﻠﯿﻢ، ﻋﻮﻟﻮﭘﻮﻟﻮ، ﺑﯿﻠﯽ ﺑﻮﻟﻮﻧﺎﺕ!

 

♣ لطیفه باحال و مطالب طنز و خنده دار سال 95 ♣

 

دیروز تو خیابون دیدم تو یه پورشه شاسی بلند دو تا بچه…
سرشونو از تو سانروف ماشین آوردن بیرون دارن عشق میکنن….

یاد بچگیای خودم افتادم….
.
.
.
‌.
.
یه همچین حسی رو تو فرقون داشتم….

 

لطیفه باحال و مطالب طنز و خنده دار سال 95 ♣

 

مردی قصد خودکشی داشت

به بالای صخره بلندی رفت .

طنابی به گردنش انداخت و آن را به صخره بست ،

مقداری سم خورد ،

خود را آتش زد ه و پرت کرد

و در همان حال به سر خود شلیک کرد .

تیر به خطا رفت

و طناب را قطع کرد !

مرد که از حلق آویز شدن نجات یافته بود ،

به داخل آب افتاد و آتش خاموش شد !

خوردن آب دریا باعث شد ، استفراغ کرده و سم را از بدن او دفع کند .

ماهیگیری او را دید و از آب زنده بیرون آورد .

مرد به بیمارستان تامین اجتماعی منتقل شد

و در آنجا

بعلت نبود امکانات درگذشت !!!!!!

 

♣ لطیفه باحال و مطالب طنز و خنده دار سال 95 ♣

 

 عشق یعنی با موهای زیر بغل شوهرت

نخ دندون بکشی

 

♣ لطیفه باحال و مطالب طنز و خنده دار سال 95 ♣

 

دوست دخترم از من سوال کرد و گفت : کی را بیشتر از همه دوست داری!!!؟
گفتم : مادرم
گفت : بعد از اون چی؟
گفتم : پدرم
گفت : بعد از پدرت؟
گفتم : برادرام و خواهرام…
گفت : منو دوس نداری ؟؟؟؟
گفتم : تو سوال کردی کی را دوست دارم و نگفتی که عاشق کی هستی !!!
خوشحال شد و گفت عاشق کی هستی ؟؟
گفتم : یوونتوس

 

♣ لطیفه باحال و مطالب طنز و خنده دار سال 95 ♣

 

میدونین هر دختری ک ازدواج میکنه اولین کسی ک از دستش راحت میشه کیه.
.
.
.
.
.
حافظ شیرازی
ازبس فال میگیرن
والا

 

♣ لطیفه باحال و مطالب طنز و خنده دار سال 95 ♣

 

سوالای مدرسه مون یادته؟؟

لامصب جواب نصف سوال های جغرافی این بود:

آب کافی،خاک حاصل خیز و آب و هوای مناسب

دینی رو که نگو!!!!

دینی کلا جوابش میشه ایمان تقوا عمل صالح

 

 

 

 

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

تشریفات ملل

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری