الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

آرشان تور

الفبا

سری برتر مطالب و لطیفه های طنز و ته خنده

سری برتر مطالب و لطیفه های طنز و ته خنده

بازرس برای سرکشی میره آسایشگاه ﺭﻭﺍﻧﯽ:
ﻣﺮﺩﯼ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺁﺭﻭﻡ ﺳﺮﺷﻮ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﻣﯿﺰﻧﻪ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﻣﯿﮕﻪ:
ﻟﯿﻼ … ﻟﯿﻼ … ﻟﯿﻼ …
بارزس ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ : ﺍﯾﻦ یارو ﭼﺸﻪ؟
ﻣﯿﮕﻦ : ﯾﻪ ﺩﺧتری ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﻟﯿﻼ ﮐﻪﺑﻬﺶ ﻧﺪﺍﺩﻥ , ﺍﯾﻨﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
بازرس میره ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ و ﻣﺮﺩﯼ ﺭﻭﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﺑﻪﻏﻞ ﻭ ﺯﻧﺠﯿﺮ بستنش، نعره ﻣﯿﺰﻧﻪ:
ﻟﯿﻼ …ﻟﯿﻼ … ﻟﯿﻼ …
بازرس ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ : ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽﺩﯾﮕﻪ ﭼﺸﻪ ؟
ﻣﯿﮕﻦ : لیلا رو ﺩﺍﺩﻥ به این!!!

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ لطیفه های جالب پورتال سماتک ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪ

ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﯾﺪ ﺧﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟؟؟
ﻧﻪ ﻧﺎﻣﻮﺳﻦ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﺪ؟

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ لطیفه های جالب پورتال سماتک ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

تو موبایل فروشی بودم دختره ﺑﺎ ﻳﻪ پلاستیک ﺍﻭﻣﺪ ﻳﻪ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺭﻭ ﺭﻳﺨﺖ
ﺭﻭﯼ ﻣﻴﺰ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ : ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺩﯼ خراب ﺑﻮﺩ !
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺖ : ﻳﻌﻨﯽ ﭼﯽ ؟ !
ﮔﻔﺖ : ﺭﻓﺘﻢ ﺑﺎﻻﯼ ﭘﺸﺖ ﺑﻮﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻤﺶ ﺭﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯ ، ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮐﺎﺭ ﻧﮑﺮﺩ ، ﺍﻳﻨﻮ
ﻋﻮﺽ ﮐﻦ !!!

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ لطیفه های جالب پورتال سماتک ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

یـه دوس‌دختر موفرفری هم نداریم،

 لُــپش رو بکشیم بگیم: چطوری بَـبَـعیه من؟!

اونم ذوق کنه . . . بگه: بَـــــــــــــــــــــــــــع

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ لطیفه های جالب پورتال سماتک ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است
گل گر بشود موجبِ تحریک ، حرام است !
.
( کارِ مشترکِ حافظ و آیت الله مکارم شیرازی ! )
عمرا دیگه اینو شنیده باشین

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ لطیفه های جالب پورتال سماتک ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

نصیحت پر بار و اموزنده جواد خیابانى ب ﭘﺴﺮﺵ :

ﭘﺴﺮﻡ… ﻣﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﺴﻦ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻡ

ﺩﻗﯿﻘــــــﺎ ﻫﻤﻮﻥ ﺳﻨﯽ ﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻢ که الان تو داری

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ لطیفه های جالب پورتال سماتک ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﺳﻮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺗﻮ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﺍﯾﻨﻪ ﮎ ….

ﺍﮔﻪ ﺍﺯﺵ ﺧﻮﺷﺖ ﻧﯿﻮﻣﺪ ﻣﯿﺘﻮ‌ﻧﯽ ﺍﺯﺵ ﮐﺮﺍﯾﻪ ﺑﮕﯿﺮﯼ

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ لطیفه های جالب پورتال سماتک ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
 

 

ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﻧﺰﺩ ریش سفید ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
ﯾﺎ ﺷﯿﺦ ! ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﻬﻨﺎﯼ ﺑﺎﻧﺪ؟
ﺷﯿﺦ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ:
ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ! ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﺮﺩﻭﯼ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﻭ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺧﺮﺩﮐﻦ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ !
ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺣﯿﺮﺕ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: ﯾﺎ ﺷﯿﺦ ! ﺍﺯ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﺪﺗﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺷﯿﺦ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ” ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﻀﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ !”
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻦ، ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﻧﻌﺮﻩﻫﺎ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﺮﯾﺒﺎﻥ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪﯼ
ﻭ ﻟﭗ ﺗﺎﭖ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪﯼ، ﻓﻐﺎﻥ ﻛﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻛﻮﻫﺎﯼ ﺁﻟﭗ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮﺩﻧﺪﯼ

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ لطیفه های جالب پورتال سماتک ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

قبلنــــــا داشتیم زندگیمونو میکردیماااااااااااااااا
یه سری هم به نت میزدیم…

حالا همیشه تو نتیم یه سری هم به زندگی میزنیم!!!

قدیما: موی بلند.. ناخن دراز.. واه واه واه
الان: موی بلند.. ناخن دراز… ماه ماه ماه!!!

قدیما: هرکی روزه نبود باید می رفت یه گوشه ای یه چیزی میخورد بقیه نبیننش
الان: هر کی روزه ست باید بره یه گوشه مزاحم غذا خوردن بقیه نشه

قدیما مراسم خواستگاری واسه معرفى دخترو پسرا بود ولى حالا فقط واسه معرفى پدر مادرا ست

قدیما مردم الکی حلقه دست میکردن که همه فکر کنن متاًهلن مثلاً کسی مزاحم نشه.. امروز اونا که ازدواج کردن قایم میکنن که موارد جدیدو از دست ندن

خدایی چی بودیم چی شدیم

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ لطیفه های جالب پورتال سماتک ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
 

 

ﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻪ :
.
.
.
.
ﻫﻤﻮﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ کس ﺑﻪ ﺯﺷﺘﯽ ﻋﮑﺲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‌ﺵ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﻋﮑﺲ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ!!

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ لطیفه های جالب پورتال سماتک ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

. پسره از حاج آقایی میپرسه : حاج آقا آیا واجبه ما دگمه ی بالای پیرهنمونو ببندیم؟
حاج آقا میگه:شما متولد چه دهه ای هستی؟
پسره میگه: دهه 70
حاج آقا  میگه: شما همینکه شلوارت .. نیفته جهاد کردی!

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ لطیفه های جالب پورتال سماتک ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

 به بابام میگم: زمان شما همه توو یه اتاق زندگی میکردین سخت نبود؟؟؟
میگه: بچه‌ها مثل شماها نبودن؛ شعور داشتن و سرشونو از زیر لحاف نمیاوردن بیرون!

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ لطیفه های جالب پورتال سماتک ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

تارزان لخت بود…سیندرلا ۱۲شب به بعد میومد خونه …پینوکیو دروغ میگفت ..بتمن با سرعت بالای ۳۰۰مایل برساعت رانندگی میکرد…سفید برفی توی ی خونه با هفت مرد زندگی میکرد …پس تقصیر ماها نیست !!!الگوهامون مورد داشتن …
چرا نمیخوایم باورکنیم :
ملوان زبل اسفناج نمیخورد ماری جوانا بود آخه کدوم برگ ۷پری اسفناجه بعدشم کدوم الاغی تو پیپ اسفناج میریزه ؟؟تازه کدوم اسفناجی انقد انرژی زاست؟؟؟!!!گولمون زدن .عموی سوباسا هم عموش نبود دوست پسر مامانش بود!!چجوری یه برزیلی میتونه عموی یه ژاپنی باشه؟؟؟

خداوکیلی نسل مونگولی بودیمااااااااااا

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ لطیفه های جالب پورتال سماتک ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

آشغالترین نوستالژی دوران کودکی:

منم بیااااام؟؟

نه ما داریم میریم آمپول بزنیم

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ لطیفه های جالب پورتال سماتک ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

پیرمرد به تعمیرگاه موبایل رفت با دستان لرزان گوشیشو از جیبش درآورد داد به تعمیرکار .
تعمیرکار که فهمیده بود قضیه چیه گفت:
پدر جان گوشیت خراب نیست شاید بچه هاتون سرشون شلوغه که زنگ نمیزنن
پیرمرد با صدای خسته گفت: چرت نگو
رم 16 گیگ گرفتم توش ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮﯾﺰ !!

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ لطیفه های جالب پورتال سماتک ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

دﯾﺮﻭﺯ ﺩﯾﺪﻡ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ، ﯾﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﭼﺴﺒﻮﻧﺪﻩ ﺭﻭﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ
ﺑﻬﺶ ﻣﯽ ﮔﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺶ ﭼﯿﻪ

ﮔﻔﺖ : ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﺑﯿﻨﺎﯼ ﺗﻮﯼ ﺟﺎﺩﻩ ﻧﻔﻬﻤﻦ ﺳﺮﻋﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺳﺖ

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ لطیفه های جالب پورتال سماتک ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

 در حال حاضر من فقط شرایط ازدواج با دختر شماعی زاده رو دارم
اون بزرگوار می‌فرمود:
دوماد ما باید شازده باشه
عاشقانه دلو باخته باشه
واسه دختر دل نازک ما
دو سه ملیونی اندوخته باشه !!!!

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ لطیفه های جالب پورتال سماتک ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

خبرفوری

‏مبلغ 500000 تومان به عنوان عیدی یارانه قراره بحساب سرپرست خانواده واریز بشه برای تکمیل فرم سریع به این سایت مراجعه کنید. به دوستانتان هم اطلاع بدهید.

Www.Are-jone-amat .ir

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ لطیفه های جالب پورتال سماتک ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

رفتم سلمونی،یارو پول خرد نداشت…
،گفت ..

بیا زیر بغلتم بزنم!

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ لطیفه های جالب پورتال سماتک ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

شیخ را گفتند غمگینترین حس در حیوانات کدام است ؟

شیخ کمی خود را خاراند و سپس جواب داد :

بالطبع غمگین ترین حس متعلق به میمونی است

که فضا میرود و وقتی برمیگردد می بیند باز هم در ایران است…

مریدان جملگی جامه دریدند و به نزدیکترین باغ وحش برفتند

و با بوزینگان آنجا همدردی بکردند و با هم عکسی به یادگار بگرفتند..

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ لطیفه های جالب پورتال سماتک ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

دیشب پوست هندونه رو گذاشتیم دم در

مامور شهرداری آیفونو زده میگه :
با ژیلت تمیزش کردین؟

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ لطیفه های جالب پورتال سماتک ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

یه دوس دختر داشتم هروقت باهاش دعوام میشد

شب بهش اسمس میدادم میپرسیدم جیگر الان چی پوشیدی؟

اونم میگفت : مانتوی بلند با چادر

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ لطیفه های جالب پورتال سماتک ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

دیالوگ رایج صبح شنبه:

مجری رادیو جوان: ایرانی ســـــــــــــــــــــلــــــــــام…

.

.

.

هفتاد ملیون نفر همزمان: سلام و زهرمار

سلام و درد سلام و ….!

 

 

 

 

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

تشریفات ملل

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری