الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

آرشان تور

الفبا

اس ام اس های عاشقانه با مضمون “سنگ دل بودن” (113)

اس ام اس های عاشقانه با مضمون “سنگ دل بودن” (113)

مرا با خیالت تنها نگذار
اصلا به تو نرفته است
مهربان نیست
آزارم می دهد
دلم خودت را می خواهد …

 

 😈

 

جدایی مان
هیچ یک از تشریفات آشنایمان را نداشت
فقط
تو رفتی
و من سعی کردم سنگ دل باشم

 

 😈

 

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮ ﺳﯿﺐ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻣﻦ
ﭼﺎﻗﻮ ﭘﻮﺳﺘﺘﻮ ﺑﮑﻨﻢ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯽ
ﭼﺮﺍ؟؟؟ ﭼﻮﻥ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﭘﻮﺳﺖ
ﺳﯿﺐ ﺭﻭ ﺑﮑﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺶ ﺩﻭﺭﺵ
ﺑﮕﺮﺩﻩ

 

 😈

 

ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯽ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺩﻧﯿﺎ
ﭼﯿﻪ ؟ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺭﻭ ﻟﺒﻬﺎﯼ
ﮏﯾ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻩ ﺗﺎ ﺩﺭ
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﮑﻮﺕ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺰﻧﻪ : ﺩﻭﺳﺘﺖ
ﺩﺍﺭﻡ

 

 😈

 

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ ﺍﻣﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺖ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ،ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺁﻣﻮﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡ ﺍﻣﺎ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ !؟

 

 😈

 

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﻌﺮﯾﺴﺖ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﻦ ،” ﺗﻮ”ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﺩﯾﻒ ﺑﺎﺵ !

 

 😈

.ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺮﺩ/ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﻏﺮﻭﺭﺵ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺭﺩ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﺣﺴﺮﺕ ، ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ/ﺑﺮﻕ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﻭﺡ ﺍﺯ ﺗﻨﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺩ.

 

 😈

 

ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻬﺎﯼ ﻗﺎﻟﯽ ﺍﻧﺪ ﻧﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺩﻟﻬﺮﻩﯼﭼﯿﺪﻩ ﺷﺪﻥ ، ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺍﻧﺪ!

 

 😈

 

ﺍﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎﻫﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮﺳﺖ ، ﺗﻨﻬﺎ
ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ !

 

 😈

 

ﻣﺎ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻭﺍﺭ ﻭ ﺗﺮﮐﺶ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻮﻥ
ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ / ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ﻫﻤﺴﻨﮕﺮ ﻣﻦ ، ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺹ
ﯽﭼ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﯾﻢ ؟

 

 😈

 

میخواهم برای همیشه
خاموش شوم…یا
بروم جایی که
هیچ مشترکی
صدای بوق ِ آزادم را نشنود!
در دسترس نباشم ٬ همین

 

 😈

 

گیرم که بوسیدی ام
دوست هم داشتی ام
مگر آرزوهای من تمام می شود ؟
شاید به سرم زد
آرزو کنم رهایم کنی !
من دم دمی ام

 

 😈

 

نوک مدادم شکست
توبه کرد دیگر در دستانم ،
حرفهای عاشقانه اش را ،
به کاغذ نزند …

 

 😈

 

می خواستم جهان را
به قواره ی رویاهایم در آورم
رویاهایم
به قواره ی دنیا در آمد!

 

 

 

ball

ball

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

تشریفات ملل

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری