نیم نگاهی به گذشته

الفبا
الفبا

جملات غمگین و کوتاه عاشقانه

جملات غمگین و کوتاه عاشقانه

باران شده ای!

یک لحظه می باری

یک هفته بیمارم

جملات غمگین و کوتاه عاشقانه

برو!

اما نخواه کسی قدِ من

دوستت داشته باشد

جملات غمگین و کوتاه عاشقانه

قرار نیست

که همه دنیا شاعر بشوند یا نویسنده !

گاهی لازم است

کسی هم مثل من بایستد

یک گوشه ای و سیگار بکشد

و فقط نگاه کند …

جملات غمگین و کوتاه عاشقانه

اشتباه نکن !

  نه زیبایی تو نه محبوبیت تو مرا مجذوب خود نکرد…

تنها آن هنگام که روح زخمی مرا بوسیدی

من عاشقت شدم

جملات غمگین و کوتاه عاشقانه

کاش همســایه ی ِتـو بـودم

از پشت ِ پنجــره هـر روز ،

  آمـدنَ ت را می دیــدم …

جملات غمگین و کوتاه عاشقانه

حضورم اگر در آغوش تو

شادمانت نمی‌کند

جای من هم گریه کن

جملات غمگین و کوتاه عاشقانه

تو عشق بودی

این را از رفتنت

فهمیدم…!

جملات غمگین و کوتاه عاشقانه

هیچ جای این شهر  از یادت در امان نیستم

حتی به کوچه ی علی چپ   که می روم !

جملات غمگین و کوتاه عاشقانه

به پای هم پیر شدیم !

من

و خیال تو . . . !

جملات غمگین و کوتاه عاشقانه

من برای دوست داشتنت

مدت هاست آماده ام

اما امان از تو!

امان از زن ها

که همیشه دیر حاضر می شوید…

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب