نیم نگاهی به گذشته

تابلوی شمارش معکوس برای نابودی اسرائیل در مشهد

تابلوی شمارش معکوس برای نابودی اسرائیل در مشهد

تابلوی شمارش معکوس برای نابودی اسرائیل در مشهد

 

یک تابلو ثانیه شمار برای نابودی اسرائیل در حوالی بلوار فرودگاه مشهد نصب شده است که این ثانیه شمار در حال شمارش معکوس نابودی رژیم صهیونیستی را خبر میدهد در ادامه این عکس را ببنید.

 

تابلوی شمارش معکوس برای نابودی اسرائیل در مشهد

جدیدترین مطالب