قرص لاغری

قرص لاغری

hpv

alefba

نیم نگاهی به گذشته

hpv

پدر 55 ساله پسرش را به خاطر ارتباط جنسی کشت

پدر 55 ساله پسرش را به خاطر ارتباط جنسی کشت

پدر 55 ساله پسرش را به خاطر ارتباط جنسی با یک دختر 16 ساله به قتل رساند و کشت. پدر 55 ساله بعد از اینکه با سر و صدا از خواب بلند میشود به سمت اتاق پسرش میرود و او را با یک دختر 16 ساله پیدا میکند.

پدر 55 ساله پسرش را به خاطر ارتباط جنسی کشت

اسم پسر کورمیک بود و 17 سال سن داشت و دختر هم 16 سال سن داشت. هنگامی که او توسط پدر پسر بازخواست میشود میگوید که اصلا کورمیک را نمی شناسد.بعد از او نوبت به پسر میرسد تا توسط پدر بازخواست شود بعد از اینکه پسر نمیتواند پدر دیوانه خود را راضی کند پدر اسلحه دستی خود را بر میدارد و به سمت پسرش شلیک میکند و او را میکشد.

پدر 55 ساله پسرش را به خاطر ارتباط جنسی کشت

پسر به سرعت به بیمارستان منتقل میشود ولی پسر در همان خانه جان خود را از دست داده بود. بعد از این موضوع و در مصاحبه پلیس با دختر مشخص میشود که پسر و دختر با هم دوست بوده اند و پسر او را با اذن هر دو طرف به خانه راه داده است.

پدر 55 ساله پسرش را به خاطر ارتباط جنسی کشت

حالا پدر این پسر درگیر این پرونده قتل است که علاوه بر قتل برای او رفتار خشونت بار و وحشیانه هم در خصوص این پرونده ثبت شده است. مادر پسر و همسر این مرد که زاکیرا نام دارد از پدر خواسته است که بیاید و از همه بابت این قضیه معذرت خواهی کند.

پدر 55 ساله پسرش را به خاطر ارتباط جنسی کشت

عطاری

عطاری

مهرپرواز

آسمان آبی

جدیدترین مطالب