عکس قدیمی کمال الملک نقاش مشهور ایرانی

عکس قدیمی کمال الملک نقاش مشهور ایرانی

عکس قدیمی کمال الملک نقاش مشهور ایرانی

محمد غفاری معروف به کمال الملک نقاش مشهور ایرانی که از پر نفوذ ترین شخصیت های تاریخ هنر معاصر ایران به شمار می آید. که از  اثار باقی مانده از این نقاش هنر مند میتوان  علاقه ی شدید وی به اسلوب طبیعت گرایی را دریافت. عکسی که تاکنون رویت نشده بود را برایتان آورده ایم از حضور گرم کمال الملک در کنار پزشکان مشهد. به طور حتم افرادی که در این عکس حضور دارند، این عکس را به عنوان یکی از ارزشمندترین اموال برای بازماندگان به ارث باقی گذاشته اند. در زیرنقاش برجسته ی ایران زمین با عصا در کنار پزشکان مشهدی را باهم میبینیم.

عکس قدیمی کمال الملک نقاش مشهور ایرانی

 

عکس قدیمی کمال الملک نقاش مشهور ایرانی

جدیدترین مطالب