کارت شناسایی خاندان زندیه (عکس)

کارت شناسایی خاندان زندیه (عکس)

کارت شناسایی خاندان زندیه (عکس)

در سال 1331 خورشیدی محمد خان زند مشهور به امیر شوکت ، از نوادگان لطفعلی خان زند در روزنامه ایران در تهران یک آگهی درج می کند که کسانی که دارای شجره نامه‌ای حاکی از وابستگی به خاندان زند دارند مدارک خود را برای دریافت کارت به تهران ارسال دارند که پس از این اقدام برای این افراد کارت خاندان زند صادر شد.

 

منبع: پارسینه

جدیدترین مطالب