ضرب المثل در مورد زن ها (ایرانی و خارجی)

ضرب المثل در مورد زن ها (ایرانی و خارجی)

ضرب المثل های ایرانی در مورد زن

ضرب المثل در مورد زن ها بسیار زیاد است و امروز که روز زن می باشد قصد داریم در این مطلب مجموعه ای از ضرب المثل های ایرانی و خارجی در مورد زن ها را بیان کنیم. در ادامه این مجموعه ضرب المثل در مورد زن ها از 44 کشور جهان گردآوری شده است.

ضرب المثل در مورد زن ها (ایرانی و خارجی)

ضرب المثل در مورد زن ها

 

1- آرژانتينيها

زن بد و زن خوب هر دو به شلاق احتياج دارند.

 

2- افريقائيها

زن زيبا، خواهر مردان بسيارى است .

پوشش زن به قيمت آرامش دل شوهر است .

هر قدر با زن صميمى باشى قلبت را به او وامگذار.

زن حكم اسب را دارد، كسى كه او را مى راند صاحب اوست .

آنچه را شيطان در سال مى كند، پير زنى در يكروز انجام مى دهد.

اطاعت از زنان ، رفتن به دوزخ است .

زن حكم پتو را دارد اگر به خود بپيچى ناراحتت مى كند و اگر دورش بيندازى سرما مى خورى. 

زن بى حجب و حيا آش بى نمك است .

 

3- آلبانيها

زن را به دروغ و سگ را با استخوان راضى كن .

زنى كه مى خواند، شوهر مى خواهد.

 

4- آلمانيها

آنجا كه زن حكومت دارد، شيطان سر پيشخدمت است .

كسى كه زن ثروتمند بگيرد، آزادى خود را فروخته است .

وقتى زنى مى ميرد، يك فتنه از دنيا كم مى شود.

مرد پيرى كه زن جوان بگيرد، مرگ به قهقهه مى افتد.

كارى كه شيطان از عهده برنيايد، زن انجام مى دهد.

مراقبت از يك جوال مگس آسانتر است تا مراقبت از يك زن .

بين (( بله )) و (( نه )) زن يك سوزن هم جا نمى گيرد.

شيطان ده ساعت وقت لازم دارد تا يك مرد را گول بزند ولى زن يك ساعت ده مرد را اغفال مى كند.

زنى كه كسى همراه ندارد، همراه همه است .

گريه زن ، دزدانه خنديدن است .

زن بدون مرد، باغ بدون ديوار است .

زن ، زيبايى را بر فضيلت ترجيح مى دهد.

 

5- بوميهاى آمريكا

زن و زمين منشا جنگند.

زن زيبا، زحمت زيبا.

دهان زن تعطيل بردار نيست .

 

6- اسپانيوليها

خوشبختى يا بدبختى مرد زن اوست .

از زن شرور بر حذر باش و به زن خوب اعتماد مكن .

زن كسى را كه دوست دارد تحقير مى كند و كسى را كه از او بدش مى آيد مى ستايد.

 

7- استونيها (255)

گيسوى زن دراز است و عقلش گرد.

زن را جوان بگير و جگر را گرم بخور.

از خاندان متمول اسب بخر و از خاندان فقير زن بگير.

اگر مى خواهى همه دنيا از مطلبى با خبر شوند، به زن بگو.

زن را چون بطرى محكم نگهدار.

دختران كه همه خوبند پس زنان بد از كجا مى آيند؟

زن زيبا بهشت چشم و دوزخ روح و برزخ جيب است .

زن در پائيز عاقلتر از مرد در بهار است .

زن هيچگاه از زن تمجيد نمى كند.

آب در غربال بهتر مى ماند تا راز در دهان زن .

 

8- اعراب

بدنامى زن زايل شدنى نيست .

زن كچل به موهاى دختر خاله اش مى نازد.

زن بايد با مردى كه او را دوست دارد، ازدواج كند، نه با مردى كه طرف عشق اوست .

 

9- انگليسيها

زن شرى است مورد نياز.

زن اسلحه يى بجز زبان ندارد.

زن زشت درد دل است و زن زيبا دردسر.

زن در 10 سالگى فرشته ، در 15 سالگى طاهره ، در چهل سالگى ابليس و بعد از آن عفريته است .

كسى كه زن را دوست ندارد پستان خوك را مكيده است .

زن به رويت مى خندد و گلويت را مى برد.

به زن بگو زيبايى تا از خوشى ديوانه اش كنى .

زنى كه بزك مى كند تابلوى (( به اجاره داده مى شود )) را نصب مى كند.

زنى هر اندازه به سر و وضع خود دقيق باشد، نسبت به خانه و زندگى بى قيد است .

اگر زن به اندازه خوبيش كوچك مى بود، سراپايش با يك پوست نخود پوشيده مى شد.

نصيحت زن چيز مهمى نيست ، ولى كسى كه آنرا نپذيرد ديوانه است .

فكر زن و باد زمستانى اغلب متغيرند.

دختر عفيف اگر پايش شكسته باشد، بهتر است تا براى تفريح از خانه دور ماند.

زن و موسيقى تاريخ بردار نيست . 

زن چون بادنماى كشتى است ، به هر طرف كه باد آيد متمايل مى شود.

زن هر وقت بتواند مى خندد و هر وقت بخواهد مى گريد.

زن با اينكه دليل و منطق سرش نمى شود، هميشه حرف آخر با اوست .

وقتى زن خانه تنبل شد، كلفت هم با دهانش كار مى كند.

اگر از زن خود الاغ بسازيد، او هم از شما گاو مى سازد.

زن آنقدر كه به نظر مى آيد. پير است و مرد آنقدر كه احساس مى كند.

زن خوب محصول شوهر خوبست .

كسى كه با زن بيوه اى 3 فرزند دارد، ازدواج كند، با چهار دزد ازدواج كرده است .

زن بيوه مگير، جز آنكه شوهرش را به دار آويخته باشند.

 

10- ايتاليائيها

خنده زن زيبا، گريه كيف پول آقاست .

زن در كنار پنجره ، مانند انگور در معبر آويزان است .

 

11- ايرانيان

زن بلاست ولى هيچ خانه اى بى بلا نباشد.

اسب و زن و شمشير وفادار كه ديد؟

زن و اژدها هر دو در خاك به

خداى زن مرد است .

زن يكى ، خدا يكى .

 

12- ايرلنديها

سه طبقه از مردان از شناسائى زنان عاجزند: جوانان و پيران و ميان سالان .

 

13- برمه ئيها

زن در گهواره هم كه هست خودش را معرفى مى كند.

زن كور باشد بهتر است تا بسيار زيبا.

 

14- بلغاريها

خانه بدون زن ، مثل چاه بدون دلو است .

زن بى شوهر مثل اسب بدون دهنه است .

زن زيبا 3 شوهر لازم دارد: 1- مالدارى كه خرجش را بدهد. 2- زيبائى كه با او عشق ورزد. 3- اوباشى كه او را كتك زند.

زن فقط سنش و آنچه را كه نمى داند مخفى نگه مى دارد.

 

15- بوسنيها

از زن ريشدار و مرد بى ريش بر حذر باش .

 

16- پرتغاليها

زن و گوسفند را بايد زود به خانه آورد (و گر نه نصيب گرگ مى شوند.)

 

17- پشتوها

عقل زن زير پاى اوست .

زن خوب آنست كه يا در خانه باشد يا در گور.

مردان چون كوهند و زنان چون اهرم .

 

18- چكها

خانه بدون زن مثل چمن بدون شبنم است .

دود و چكه و زن غرغرو، مرد را از خانه فرار مى دهد.

 

19- چينيها

زن زشت و مال كم ، قلعه و حصار لازم ندارد.

اگر مردى به زنش خيانت كند، از خانه به خيابان تف انداخته است و اگر زنى به شوهرش خيانت كند، از كوچه به خانه تف انداخته است .

پسرت را در اتاق و زنت را در بستر نصيحت كن .

چنانكه حباب مى تركد، زن راز افشا مى كند.

مرد گمان مى كند كه مى داند ولى زن معتقد است كه بهتر مى داند.

وقتى مردى ديوانه زنى مى شود بايد صبر كرد، خود آن زن او را عاقل مى كند.

وقتى زن با لبانش مى گويد (( نه )) با چشمانش مى گويد: (( بله ))

زن از مصيبت ديگران خوشحال و از نعمتشان بدحال مى شود.

كاخ بزرگان را زن پر كرده و كلبه فقرا را بچه .

 

20- داهوميها

زن شلخته داشتن بهتر از مجرد بودن است .

99 درصد آرزوهاى زن شايد بر شوهر معلوم باشد اما صددرصد آن را شيطان هم نمى داند.

 

21- دانماركيها

سه زن و يك غاز، يك راسته بازار.

 

22- روسها

نه جوجه را مرغ مى نامند و نه زن را انسان .

وقتى دخترى متولد مى شود، چهار ديوار مى گريد.

زن سايه است ، تعقيبش كنى ، فرار مى كند، فرار كنى تعقيبت مى نمايد.

كسى كه با زن بيوه جوان عروسى نكرده باشد نمى داند بدبختى يعنى چه .

آزادى حتى زن خوب را هم فاسد مى كند.

اگر زنت به تو تملق گفت حتما نقشه سوئى در سر دارد.

زن دو روز عزيز است : روزى كه به خانه ات مى آيد و روزى كه به خاك سپرده مى شود.

زنت را چون جانت دوست بدار ولى او را از ترس بلرزان .

زن كوزه نيست كه بشكند از زدنش دريغ مكن .

زن در آن واحد 77 فكر دارد.

شهادت زن عليه شوهر مسموع نيست .

زن بى جهت شكايت مى كند، عمدا دروغ مى گويد، آشكارا مى گريد و مخفيانه مى خندد.

اگر مردى زن زيبايش را روزى 3 بار نزند از ديوار بالا مى رود.

مرد عاقل در گريه زن چيزى جز آب نمى بيند.

اگر مردى خيلى پير و شكسته است ، تقصير زنش مى باشد.

زن را با چكش بكوب و از آن طلا بساز

 

24- رومانيها

زنان راه گريه بلدند تا دروغ بگويند

بهترين زنان هم دنده اى از شيطان دارد

اگر پير زنى را گول زنى ، شيطانى را به دام آرى .

 

25- ژاپنيها

زبان زن خنجرى است كه هرگز زنگ نمى زند.

زن خوب آنست كه كدبانوى خوبى باشد.

به زنت تا آنجا اعتماد كن كه چشم مادرت او را مى پايد.

 

26- سوئديها

كسى كه زنش را بزند 3 روز گرسنگى مى كشد و 3 روز هم كارش تعطيل است

كسى كه زنش با او با وفا و زنبور با او مهربان باشد، ثروتمند مى شود.

شب و زن و عشق ، مرد را به اشتباه مى اندازد.

 

27- سياميها

مرد خود ثابت و مستقل است ولى ثبات و استقلال زن به مرد است .

 

28- صربستانيها

به محصولت تا به انبار نريزى و به زنت تا در گورش نسپارى اعتماد مكن .

وقتى خدا به مردى غضب مى كند، يگانه دختر يك خانواده را به زنى به او مى دهد.

زن زيبا و مال دنيا خائن ترين چيزهاست .

 

29- فرانسويها

از آشپز خوب و زن جوان بر حذر باش .

زن صابون مرد است

زن زشت درمان واقعى عشق است

انتخاب زن و هندوانه مشكل است

بدون زن ، مرد موجودى خشن و نخراشيده است

مردى از چوب به زنى از طلا مى ارزد.

به زنى كه دم از تقوى زند اعتماد مكن .

زن و كشتى هميشه در معرض واژگون شدن هستند.

 

30- فنلانديها

زن را از ده بگير نه از خيابان .

در خانه ، نه شاخ بز لازم است و نه ثروت زن .

مرد براى كار از خانه بيرون مى رود و زن براى اينكه او را تماشا كنند.

 

31- كردها

زن قلعه ايست كه مرد زندانى آنست .

تمام شعور زن در خانه است ، اگر از آن خارج شد فاقد ارزش ‍ مى گردد.

 

32- گرجيها 

اگر زن خوب بود، خدا هم يكى براى خودش درست مى كرد.

اسلحه زن اشك اوست .

 

33- لاتين ها

شيطان هم نمى داند كه زن چاقويش را كجا تيز مى كند.

اگر يك عمر زنت را بر دوش گيرى و فقط يك لحظه او را زمين بگذارى ، خواهد گفت خسته ام :

زن يكصد مذهب عوض مى كند تا به خواهش دلش برسد.

 

34- اهالى ماداگاسكار

زن جوان آشپز بدى است .

 

35- مردم مالايا

زنى كه از خانه بيرون مى رود، حكم باغى را دارد كه در مسير گله قرار گرفته باشد.

 

36- مراكشيها

با زنت مشورت كن و عقيده خودت را اجرا نما.

زن لباس است و هوش ثروت

 

37- مسيحيان

خدايا مرا به هر طاعونى گرفتار كن ، جز طاعون قلب و به هر شرارتى دچار ساز، جز شرارت زن .

 

38- مصريها

زن اگر چانه اش كمتر مى شد محبوبتر مى شد.

حسادت زن كليد طلاق او است .

 

39- نروژيها

زن ابتدا كنيز، بعدا رفيق ، در آخر آقا بالاسر است .

زن قبل از عروسى مى گريد و مرد بعد از آن .

گوشت را به خواستگارى بفرست نه چشمت را.

زن مثل نعناع است هر چه او را بيشتر بكوبى ، بويش بهتر است .

شيطان زن را بلعيد، ولى از هضمش عاجز ماند.

 

 

40- هلنديها

وقتى در خانه زن خوبى باشد، خوشى از در و ديوار مى بارد.

 

41- هنديها

قول زن نقش بر آب است .

بدون زن خانه جاى شيطان است .

ورود زن آغاز سعادت است .

زن در نبودن شوهر مى گريد و زمين در نبودن آب

هزار مرد با هم توافق مى كنند ولى توافق دو خواهر محال است .

مرد شهوت را دوست دارد و زن مرد را

زن و كيف پولت را محكم ببند و همراهت بردار.

زن زيبا مال همه است و زن زشت مال خودت

به ابليس پناه بده ولى به زن راه مده .

 

42- هنگريها – مجارستانيها

از زن و شر و خيار هر چه كمتر بهتر.

 

43- يونانيها

شرهاى سه گانه عبارتند از طوفان و آتش و زن .

يا زن نگير يا اگر گرفتى نگذار آقايى كند

زن گرفتن شرى است كه مردان برايش دست به دعا برمى دارند.

 

44- يهوديها

براى خريد زمين خيزبردار و براى زن گرفتن ، دست به عصا راه برو.

وقتى مرد پير، زن جوان مى گيرد، مرد جوان مى شود و زن پير.

 

از نظر اسلام

زن امانت خداست نزد شوهر.

زن لباس شوهر است و شوهر لباس زن .

زن ريحان است نه قهرمان .

زن عقربى است شيرين گز.

زن شرى است كه گزيرى از آن نيست .

زن مانند استخوان كج است ، اگر بخواهى راستش كنى مى شكند.

زن بهتر است متكبر و بخيل و ترسو باشد.

جز با زنان عاقل و آزموده مشورت مكن .

غيرت ورزى بيجاى مرد، زن را به فساد مى كشاند. 

جدیدترین مطالب