ضرب المثل های چینی با ترجمه فارسی

ضرب المثل های چینی با ترجمه فارسی

ضرب المثل چینی با ترجمه

ضرب المثل چینی با ترجمه فارسی در ادامه تهیه و گردآوری شده است اگر به دنبال بهترین ضرب المثل های چینی با ترجمه فارسی هستید در اینجا سعی شده است مجموعه ای از جدیدترین ضرب المثل های چینی با ترجمه فارسی جمع آوری شود.

ضرب المثل های چینی با ترجمه فارسی

ضرب المثل های چینی با ترجمه

• 以古讽今 yi gu fen jin
o یاد دیروز کن و امروز را مسخره کن
o مفهوم: گذشته ممکن است بهتر از زمان حال باشد

♣ ♣ ♣

三个和尚没水喝 san ge he shang mei shui he
سه راهب، آب برای نوشیدن ندارند
مفهوم: آشپز که دو تا شد، آش یا شور میشه یا بی نمک

♣ ♣ ♣

• 看天吃饭 kan tian chi fan
o به آسمان بنگر و سپس برنج بخور
o مفهوم: مدد خواستن از کائنات در کشت محصول

♣ ♣ ♣

• 害人之心不可有 hai ren zhi xin bu ke you
o قلب کسی را نرنجان
o مفهوم: معمولا پس از ضرب المثل فوق بکار می رود

♣ ♣ ♣

见风转舵 jian feng zhuang duo
با دیدن باد، سکان را بگردان
مفهوم: در زمان بروز مشکلات، وضعیت خود را تغییر دادن

♣ ♣ ♣

死马当活马医 si ma dang huo ma yi
سعی کن با یک اسب مرده مانند اسب زنده رفتار کنی
مفهوم: تلاش برای انجام غیرممکن ها

♣ ♣ ♣

Crisis brings opportunity and change

بحران، فرصت و تغییر به همراه می آورد.

♣ ♣ ♣

Give a Man a Fish, and You Feed Him for a Day. Teach a Man To Fish, and You Feed Him for a Lifetime

با دادن یک ماهی به یک مرد، او را برای یک روز سیر می کنید، به او ماهیگیری یاد دهید تا او را برای همه عمر سیر کنید.

ضرب المثل های چینی با ترجمه فارسی

防人之心不可无 fang ren zhi xin bu ke wu
o با دیگران با احتیاط رفتار کن
o مفهوم: مراقب افرادی که عمداً قصد آزار دیگران را دارند بودن

♣ ♣ ♣

一颗老鼠屎坯了一锅粥 yi ke lao shu shi huai le yi guo zhou
o یک فضله موش، یک کاسه فرنی برنج را از بین می برد
o مفهوم: یک چیز ناجور و خراب برای از بین بردن مجموعه ای از چیزها کافی است

♣ ♣ ♣

He knows most who speaks least

کسی که بیشتر می داند، کمتر صحبت می کند

♣ ♣ ♣

A conversation with a wise person is worth of ten years’ study of books

گفتگو با یک مرد عاقل با ارزش تر از 10 سال مطالعه کتاب هاست

♣ ♣ ♣

穷则变,变则通 qiong ze bian, bian ze tong
o اگر درمانده هستی، تغییر کن؛ موفق می شوی
o مفهوم: در مواقع درماندگی، تغییر می تواند موجب خلق فرصت ها شود

♣ ♣ ♣

十年风水轮流转 shi nian feng shui lun liu zhuang
o شانس، هر ۱۰ سال یکبار، تغییر می کند
o مفهوم: گردش ده سال یکبار شانس، دور سر هر فرد

♣ ♣ ♣

三十年河东三十年河西 san shi nian he dong san shi nian he si
o سی سال رود شرقی، سی سال رود غربی
o مفهوم: تغییر اقبال و مسیر زندگی افراد در گذر زمان

♣ ♣ ♣

Learn from past mistakes to avoid future ones

یاد گرفتن از اشتباهات گذشته از (تکرار) آن در آینده جلوگیری می کند

♣ ♣ ♣

It is hard to please everyone

راضی کردن همه افراد کار سختی است

ضرب المثل چینی با ترجمه فارسی

Quiet thoughts mend the body

افکار آرام بدن را شفا می بخشد

♣ ♣ ♣

A day’s planning is done in the morning

برنامه ریزی روزانه در صبح انجام می شود

♣ ♣ ♣

A merry heart makes a cheerful countenance

قلب شاد، چهره شادابی می سازد

♣ ♣ ♣

It is easy to find a thousand soldiers, but hard to find a good general

پیدا کردن هزار سرباز راحت است اما پیدا کردن یک ژنرال خوب سخت است

♣ ♣ ♣

Learning without thought means labour lost; thought without learning is perilous

یادگیری بدون فکر به معنای زحمت از دست رفته است، فکر بدون یادگیری خطرناک است

♣ ♣ ♣

The palest ink is better than the best memory

جوهر کمرنگ، بهتر از بهترین حافظه است

ضرب المثل های چینی با معنی فارسی

富不过三代 fu bu guo san dai
o ثروت، به ۳ نسل بعدی منتقل نمی شود
o مفهوم: نادر بودن کسب ثروت بدون تلاش

♣ ♣ ♣

A word spoken can never be taken back

هرگز نمی توان کلمه ای که گفته شده را بازگرداند

♣ ♣ ♣

一代不如一代 yi dai bu ru yi dai
o این نسل، بدتر از آن نسل
o مفهوم: نسل بعدی، بدتر از نسل فعلی ( در مقام اعتراض و شکایت)

♣ ♣ ♣

A book is like a garden carried in the pocket

کتاب مانند باغی است که در پاکت حمل می شود

♣ ♣ ♣

A good book is a good friend

کتاب خوب، دوست خوبی است

♣ ♣ ♣

A man is never too old to learn

یک مرد هیچ وقت برای یاد گرفتن خیلی پیر نیست

♣ ♣ ♣

Play with fire and you get burnt

با آتش بازی کنید خواهید سوخت

♣ ♣ ♣

There’s no waves without wind; there’s no smoke without fire

بدون باد موجی وجود ندارد، بدون آتش دودی وجود ندارد

♣ ♣ ♣

When you enter a village, you should follow its customs; when in Rome, do as the Romans do

وقتی وارد دهکده ای می شوید باید از آداب و عادات آن پیروی کنید، وقتی وارد رم می شوید مثل رومی ها رفتار کنید.

♣ ♣ ♣

ضرب المثل چینی با معنی فارسی

见风转舵 jian feng zhuang duo
o با دیدن باد، سکان را بگردان
o مفهوم: در زمان بروز مشکلات، وضعیت خود را تغییر دادن

♣ ♣ ♣

Hearing something 100 times does not measure up to seeing it once; seeing is believing

صد بار شنیدن چیزی به اندازه یک بار دیدن آن نیست، دیدن باور است

♣ ♣ ♣

Where there is life, there is hope

هر جا زندگی هست، امید هم هست

♣ ♣ ♣

To die is to stop living but to stop living is something entirely different than dying.

با مُردن، زندگی متوقف می شود، اما متوقف کردن زندگی (زندگی نکردن) چیزی کاملا متفاوت از مُردن است

♣ ♣ ♣

死马当活马医 si ma dang huo ma yi
o سعی کن با یک اسب مرده مانند اسب زنده رفتار کنی
o مفهوم: تلاش برای انجام غیرممکن ها

♣ ♣ ♣

ضرب المثل های جدید چینی با ترجمه فارسی

骑驴找马 qi lu zhaoma
o در حالیکه سوار بر خرت هستی به اسب هم نگاهی بینداز
o مفهوم: ( در جستجوی کار) به داشتۀ خود قانع بودن و سپس به دنبال شرایط بهتر بودن

♣ ♣ ♣

If you work hard enough at it, you can grind even an iron rod down to a needle

اگر به اندازه کافی تلاش کنید می توانید حتی میله آهنی را خرد کرده و به سوزن تبدیل کنید

♣ ♣ ♣

A thousand-li journey is started by taking the first step

یک سفر هزار لای (واحد مسافت) با قدم اول شروع می شود

♣ ♣ ♣

Opportunity knocks at the door only once

فرصت فقط یکبار در خانه را می زند

♣ ♣ ♣

Failure is mother of success

شکست، مادر پیروزی است

♣ ♣ ♣

All things are difficult before they are easy

همه چیز سخت است قبل از اینکه آسان شود

♣ ♣ ♣

天下乌鸦一样黑 tiān xià wū yā yí yàng hēi
o تمامی کلاغ های دنیا سیاهند
o مفهوم: بعضی از قوانین طبیعت قابل تغییر نیست. یا
تمامی افراد از یک رده، خصوصیات واحد دارند. مثلاً: همۀ فالگیرها، دروغگو هستند.

♣ ♣ ♣

ضرب المثل جدید چینی با ترجمه فارسی

The views of heroes are roughly alike; great minds think alike

دیدگاه قهرمانان تقریبا یکسان است. ذهن های بزرگ شبیه هم فکر می کنند

♣ ♣ ♣

It’s better to do something yourself than ask someone else for help

بهتر است خودتان کاری را انجام دهید تا اینکه از دیگران کمک بخواهید

♣ ♣ ♣

水能载舟,亦能覆舟shuǐ néng zài zhōu, yì néng fù zhōu
o آب هم می تواند قایق را به جلو براند و هم آن را غرق کند
o مفهوم: هر چیزی می تواند یک نفع و یک ضرر داشته باشد

♣ ♣ ♣

Skill comes from practice; practice makes perfect

مهارت از تمرین حاصل می شود، تمرین، کمال ایجاد می کند

♣ ♣ ♣

剃头摊子一头热 ti tou tan zi yi tou re
o یک طرف آرایشگر، گرم است
o مفهوم: اگر دو طرف یک موضوع، هم نظر نباشند، کار گره می خورد

♣ ♣ ♣

ضرب المثل های چینی با معنی

The saddest thing is the death of the heart

غم انگیز ترین چیز، مرگ قلب است

♣ ♣ ♣

The friendship of a gentleman is insipid as water

دوستی با یک نجیب زاده مثل آب، بی مزه است

♣ ♣ ♣

A friend to everybody is a friend to nobody

کسی که با همه دوست است دوست هیچ کس نیست

♣ ♣ ♣

Love others as you would yourself

همانقدر که خودت را دوست داری، دیگران را دوست بدار

♣ ♣ ♣

一厢情愿 yi xiang qing yuan
o فقط یک طرف ، علاقمند است
o مفهوم: عدم تمایل جمع برای یک کار و صرفاً نظر مثبت یک نفر

♣ ♣ ♣

To have beautiful servant girls is a threat to good marriages
داشتن دختران خدمتکار زیبا تهدیدی برای ازدواج خوب (خوشبختی) است

♣ ♣ ♣

Married couples who love each other tell each other a thousand things without talking

زن و شوهری که عاشق هم هستند بدون صحبت کردن هزاران چیز به هم می گویند

♣ ♣ ♣

Love is not about possession, it’s all about appreciation

عشق ربطی به مالکیت ندارد بلکه کل عشق درباره قدردانی است

♣ ♣ ♣

ضرب المثل های چینی با زبان فارسی

做一天和尚撞一天钟 zhou yi tian he shang zhuang yi tian zhong
o یک راهب هر روز [به صورت تکراری]، زنگ کلیسا را به صدا در می آورد
o مفهوم: پرهیز از انجام تکراری و سطحی یک کار

♣ ♣ ♣

More haste, less speed

عجله بیشتر، سرعت کمتر

♣ ♣ ♣

When men speak of the future, the gods laugh

هنگامی که مردان درباره آینده صحبت می کنند خدایان می خندند

♣ ♣ ♣

三个和尚没水喝 san ge he shang mei shui he
o سه راهب، آب برای نوشیدن ندارند
o مفهوم: آشپز که دو تا شد، آش یا شور میشه یا بی نمک

♣ ♣ ♣

ضرب المثل های چینی به زبان فارسی

آنکس که جرأت مبارزه در زندگی را ندارد ، بالاجبار طناب دار را به گردن می اندازد .

آنکس که در هر جا دوستانی دارد ، همه جا را دوست داشتنی می یابد .

راستی یگانه سکه ایست که همه جا قیمت دارد .

موقعیکه دهانت می خورد بگذار با شکمت مشورت کند .

مردان در اوقات خوشبختی نسبت به سایر افراد همدردی نشان می دهند و زنان در اوقات بدبختی .

هیچ وقت بیش از زمانیکه سر و کارمان با احمق است احتیاج به هوش زیاد نداریم .

بدبختی آن نیست که می توان از آن بر حذر بود ، بلکه آن است که گریزی از آن نیست .

هنگامیکه خشم حرف می زند عقل چهرۀ خود را می پوشاند .

همیشه دزدی وجود دارد که دزد دیگر را غارت کند .

مردیکه کوه را از میان برداشت ، کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه ها کرد .

آنکه دربارۀ همه چیز می اندیشد ، دربارۀ هیچ چیز تصمیم نمی گیرد .

عمارت بزرگ را از سایه اش و مردان بزرگ را از سخنانشان می توان شناخت.

انسان موفق لاقید نیست و انسان لاقید موفق نیست .

اگر به خاموش کردن آتش می روی ، لباس غلفی بر تن مکن .

با ثروت می توان بر شیاطین فرمانروایی کرد .بدون ثروت حتی نمی توان بره ای را احضار کرد.

مردم به سخنان مرد پولدار همیشه گوش می کنند.

«عجله» کاری را که «احتیاط» قدغن کرده انجام می دهد.

یک مرد بزرگ عیوب مرد کوچک را نمی بیند.

 

ضرب المثل های چینی با ترجمه فارسی را در بالا خواندید بسیاری از چینی ها از این ضرب المثل های چینی در صحبت های روزانه شان استفاده می کنند و تمامی این ضرب المثل های چینی جدید می باشد.

جدیدترین مطالب