لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

معمای جالب (معامله و فروش اسب ها)

مجموعه : تست هوش و معما
معمای جالب (معامله و فروش اسب ها)

 

معمای جالب (معامله و فروش اسب ها) شخصي دو اسب داشت که هر کدام از آنها را به مبلغ 600000 ششصد هزار تومان فروخت …

 

روي يکي از آنها 20% بيست درصد سود کرد و روي دومي 20% بيست درصد ضرر کرد …
آيا اين شخص در اين معامله سود برده است يا ضرر کرده است يا هيچکدام؟

 

معمای جالب (معامله و فروش اسب ها)

 

معمای جالب (معامله و فروش اسب ها)

 

معمای جالب (معامله و فروش اسب ها)

 

معمای جالب (معامله و فروش اسب ها)

 

معمای جالب (معامله و فروش اسب ها)

 

 

جواب معماي معامله اسب ها
اين شخص در اين معامله 50000 پنجاه هزار تومان ضرر کرده است …
او اسب اول را به مبلغ 500000 پانصد هزار تومان خريد و با 20% بيست درصد سود به 600000 ششصد هزار تومان فروخته است.

 

همچنين اسب دوم را به مبلغ 750000 هفتصد و پنجاه هزار تومان خريد و به مبلغ 600000 ششصد هزار تومان با 20% بيست درصد ضرر فروخت است.

 

او اين دو اسب را به مبلغ 1250000 يک ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان خريد …
و به مبلغ 1200000 يک ميليون و دويست هزار تومان فروخت ، يعني با 50000 پنجاه هزار تومان ضرر

 

 

 

جدیدترین مطالب