نشانه های عاشق شدن مرد خرداد

نشانه های عاشق شدن مرد خرداد

مرد متولد خرداد عاشق چه دختری می شود؟ اگر علاقه دارید نشانه های عاشق شدن مرد خرداد ماهی را بدانید با ما همراه باشید.

 

نشانه های عاشق شدن مرد خرداد

عاشق یک چنین مردی شدن موجب می شود که احساس مطبوعی از تامین به شما دست بدھد زیرا پیوسته یقین خواھید داشت کسی را دارید که ھر وقت به وی نیازمند شدید، به کمک‌تان بشتابد و ھرگز تنھایتان نمی گذارد و این یکی از نشانه های عاشق شدن مرد خرداد ماهی است که شما را عمیقا دوست دارد. تمام تردیدھای اجتماعی که قبل از ازدواج با او داشتید، سریعا از بین می روند، با وجود این ھیچ بعید نیست که اگر صبح روز شنبه او را برای خرید نان به خارج بفرستید، تا یکشنبه ظھر برنگردد.

 

اگر می خوھید اعصاب آرام و راحتی داشته باشید، ھرگز منتظرش نباشید و ھنگامی که خواست از منزل خارج شود، گوشه کتش را نچسبید. وقتی موفق شدید طبیعت نا آرام و رفتار غیر قابل پیش بینی اش را درک و قبول کنید،دیگر کارھا برایتان سھل و ساده می شوند .

 

شاید این حالت مغایر با رفتار مردی باشد که زنش می تواند روی شراکت او در زندگی حساب کند، ولی در عمل این ناپایداری ھا ربطی به فکر و احساسی که او راجع به ھمسرش دارد، ندارد. دختری که به عقد یک مرد متولد خرداد می آید، نه تنھا می تواند مطمئن باشد که شوھرش ھرگز در مشکلات و پیچ و خم ھای زندگی او را تنھا نمی گذارد، بلکه در عمل ھمیشه لااقل دو نفر ھمراه دارد که ھر دوتایشان ھمان شوھر او ھستند. شما می دانید که او در برج دو پیکر به دنیا آمده است . مثلا موجودی است که دو روح کاملا متفاوت در یک کالبد داشته باشد. حتی شخصیت او دوگانه است . او خوش صحبت و مردم دار است. به مھمانی رفتن و مھمانی دادن و با مردم جوشیدن را دوست می دارد . ھم صحبت خوبی است . غالبا شمع مجلس است و در گفت و گو نکته سنج و باذوق است .

 

اگر با او آشنا شدید، اگر با او گرم گرفتید، اگر از او خوشتان آمد، اگر به فکر حلقه نامزدی و سفره عقد افتادید، از ابتدا بدانید که مردی را برای زندگی انتخاب کرده اید که ممکن است ماه عسلش را نصفه کاره رھا کند و برای انجام کاری تک وتنھا به یک شھر دیگر برود . وزش یک باد و نسیم تصمیم و رای او را بر می گرداند. او به شدت از تنھایی نفرت دارد و ھمیشه مایل است در جمع باشد . اگر برای مدت درازی بماند، کارش به اشک و آه و فغان خواھد کشید. یک روز ممکن است نامزد متولد خرداد ماه شما شاد و خندان به دیدنتان بیاید و پیشنھاد کند که با ھم به دیدن یک فیلم کمدی و یا تماشای یک سیرک بروید . او برای شما گل ، عطر ، صفحه ، کتاب و کادوھای دوست داشتنی دیگر می آورد . شما دعوتش را قبول می کنید و با ھم به گردش می روید ، ساعات خوشی با سرعت سپری می شوند و شما از اینکه در کنار مردی این ھمه خونگرم وشاد و خوش سر و زبان غرق در شادی و نشاط ھستید، از خوشحالی در پوست نمی گنجید .

 

او به صد شیوه مختلف به شما می گوید که دوستتان دارد، شیوه ھایی که نظیرش را ھیچ کس دیگری نم داند.فردای آن روز تلفن زنگ می زند و او بدون ھیچ دلیل قانع کننده ای قرار ملاقات بعدی اش را با شما به ھم می زند و موجب می شود که ھزار فکر و خیال ناباب در قلب و مغز شما به وجود بیاید. آیا اظھار عشقش به شما شوخی بوده است ؟ آیا دوست دختر دیگری پیدا کرده است ؟ آیا کار خلافی از شما سر زده است ؟ آیا گرفتاری خاصی برایش پیش آمده است ؟چند روز بعد باز سر وکله اش پیدا می شود ، با دھھا جمله خوش آیند وچھره ای مملو از نشاط، اگر کوچکترین حرکتی از شما مشاھده کند که دال بر رنجش شما باشد ، سخت متعجب می گردد، اما در ھمان حالت ممکن است از شکل کفش و یا آرایشی که کرده اید انتقاد کند و یا با فلان نظریه ای که ابراز می دارید، مخالفت نماید و حتی بگویید که شک دارد که در جوار یکدیگر خوشبخت خواھید شد .

 

درباره این رفتار ضد و نقیض و این کردار مغشوش ابدا حیرت نکنید و علتش را جستجو نکنید زیرا خودش ھم جواب درستی برای توجیه کردن آن ندارد. اگر شما تاب مقاومت بیاورید و صبر و حوصله داشته باشید، ھفته بعد بار دیگر خود را با او در تئاتر، موزه، سینما ، کتابخانه و یا گالری نقاشی می بینید و عمیقا مجذوب اطلاعات وسیع و عمیقش در رشته ھای مختلف علمی و ھنری می شوید. در ھمان لحظات ناگھان دست شما را در دستش می گیرد و پیشنھاد می کند که با وی ازدواج کنید، درست به ھمین صورت، خیلی برق آسا، لحن کلامش آن چنان صادقانه و نگاھش آن چنان صمیمی است که شما در یک لحظه تمام آن چندگانگی ھا، تمام آن خلف وعده ھا، تمام آن تضادھا را فراموش می کنید و می گویید در یک چنین موقعیتی، اگر واقعا خیال شوھر کردن دارید، کوچکترین تردیدی در جواب ،« حاضرم مثبت دادن سریع به خودتان راه ندھید زیرا در غیر این صورت ممکن است او عقیده اش را می شوید.بله « چیستان » خیلی زود عوض کند، به این ترتیب است که شما ھمسر یک مرد و سئوال مشکل است. اگر شما انتظار دارید که شوھرتان آدم ثابت قدم و « چیستان » او ی بدون تلون مزاج باشد پیوسته مثل مجنون به لیلی خود عشق بورزد وھرگز حرف و عقیده اش را عوض نکند، در اشتباه کامل بسر می برد.

 

اگر یک چنین آرزوھا و نیاتی در سر دارید، ھرگز خود را برسر راه یک مرد متولد شده در ماه خرداد قرار ندھید. اگر از زمره زنانی ھستید که می خواھید زندگی آرام ، مطمئن و یکنواخت و معمولی داشته باشید ، از مرد متولد خرداد ماه حتما بگریزید . نمونه بسیار بارز دو شخصیتی بودن متولدین خرداد را می توانید از دھان یکی از زیباترین و مشھورترین ھنرمندان ھالیوود بشنوید . او می گوید که یک روز تعطیلات آخر ھفته را به اتفاق عده ای از دوستان و آشنایان میھمان یکی از کارخانه دارھای بزرگ بودم، او ما را به کشتی تفریحی خود دعوت کرده بود تا در سواحل زیبای مدیترانه به گردش بپردازیم. این اولین باری بود که من او را می دیدم و وقتی پا بر روی عرشه کشتی اش گذاشتم، با برخورد بسیار سرد وی مواجه شدم. رفتار او طی دو روز بعد ھم به قدری توھین آمیز جلوه کرد تا جایی که به یکی از دوستانم گفتم نمی دانم او که اصلا نمی خواھد با من حرف ھم بزند، چرا مرا به این میھمانی دعوت کرده است.

 

این اولین باری است که من او را می بینم و ھیچ دلیلی برای این رفتار بی نزاکتش نمی توانم حدس بزنم. اما این خانم گول ظاھر میزبان را خورده بود زیرا این مرد متولد خرداد مدت ھا بود که عاشق او شده بود و این عشق در طی آن دو روز چنان شدت پیدا کرد که سر انجام از وی خواستگاری کرد و کارشان به ازدواج کشید، اما آیا این رفتاری است که باید از یک عاشق سر بزند؟ھمانطور که قبلا نیز گفته شد، مرد متولد خرداد علاقه دارد که مرموز جلوه کند و چندگانگی خلقی و روحی او نیز ناشی از ھمین رمز و راز است.گاه عاشق است و برای زنی می میرد ولی به او اخم می کند، گاه از کسی قلبا نفرت دارد ولی از روی سیاست و مصلحت با او چنان گرم می گیرد که گویی دیگر ھیچکس را به اندازه او در دنیا دوست نمی دارد .

 

کسانی که با او سر و کار دارند، ھمیشه گیج و سر در گم ھستند که میل باطنی و عقاید پنھانی او از چه قرار است.از این گذشته، مرد متولد خرداد میل ندارد که ھیچکس حتی ھمسرش و یا نزدیک ترین دوستش به خلوت دل او و ضمیر مخفی او راه یابد. او راز درونی اش را با ھیچکس در میان نمی گذارد و کسی را به صندوقچه اسرار دل خود محروم نمی کند و اگر شما ھمذسر چنین مردی ھستید، بھتر است که برای گشودن این صندوق اسرار پافشاری واصرار نکنید و او را به حال خود بگذارید .

 

مرد متولد خرداد قبل از ھر چیز انتظار دارد که ھمسرش از نظر روحی پشتیبان او باشد و اگر زنی توانست به این سئوال پاسخ مثبت دھد، خیلی زود می تواند او را تحت نفوذ خود بگیرد ، علی الخصوص که او به ھیچ وجه خودخواه نیست. اگر بتوانید ھوش و ذکاوت خود را در قالب زنانه به وی عرضه کنید، بر خلاف مردھای دیگر که از زن خیلی باھوش خوششان نمی آید، از شما استقبال می کند و احترام بیشتری برایتان قائل خواھد شد و ھمین موجب نزدیکی بیشتر شما و او خواھد شد.

 

مشھور است که متولد این ماه دوستان قدیم را به خاطر دوستان جدید فراموش می کند، اما بدانید که او این کار را به این علت انجام نمی دھد که قلب ندارد و قدر دوستی را نمی شناسد. بلکه این طبیعت اوست که در ھر لحظه به آن شخص و یا چیزی توجه داشته باشد که در آن موقع با حالت روحی و تمایل باطنی اش تناسب دارد.بسیاری از مردان متولد این ماه چند بار ازدواج می کنند، و اغلب این ازدواج ھا را در سنینی انجام می دھند که ھنوز جوان ھستند.طبیعی است که این قاعده کلیت ندارد اما اگر مرد خرداد دو زن نداشته باشد، از خیلی چیزھای دیگر دو تا دارد، مثلا دو تا اتومبیل، دو تا آپارتمان، دوتا شغل، دو تا لیسانس یا دکترا، دو تا حیوان خانگی، دو تا ریش تراش، دو تا سر گرمی، دو تا ھدف و… او واقعا دو نفر است.یکی از دوستان که روزنامه نویس است و در ماه خرداد متولد شده ،چنان دو شخصیتی شدیدی است که سالی دوبار به مرخصی می رود، یک بار به شمال، یک بار به جنوب.

 

او عاشق قایقرانی و اتومبیل رانی است، دو تا بچه دارد، ھم تار می زند و ھم سنتور، دو تا خود تراش برقی و بالاخره ده ھا فکر و ایده در سر دارد که به طور متوسط ھر شش ماه یک بار آنھا را عوض می کند. آنچه که عجیب بود، این بود که یک بار بیشتر ازدواج نکرده است، وقتی پرس و جو کردم، معلوم شد که پدرش متولد برج اسد (مرداد) است ( اگر یکی از والدینش متولد مرداد ویا اردیبھشت ) باشند، در طالع زناشویی اش اثر می گذارد تلون مزاج از او سلب می شود ) .

 

او در کارش زبر دستی و مھارت خارق العادھای دارد، به نحوی که در ھمان حال که مشغول نوشتن یک مقاله است، طرح کلی مقاله دیگری را ھم در سر می ریزد و این امر به ھیچ وجه موجب درھم و بر ھم شدن مطالبی که بر روی کاغذ می آورد، نمی گردد. او مرد دو چھره است با توانایی انجام کارھای گوناگون است.دو شخصیتی بودن بر امور مالی متولدین خرداد نیز اثر می گذارد . گاه به دست و دل بازی شھره آفاق است وگاه او را می بیند که دست ودلش برای خرج کردن یک شاھی می لرزد. از این نظر اگر معدل اعمال او را بگیرید،دست و دل بازی اش برجسته تر است .

 

او نه به جمع کردن پول علاقه دارد نه چیزی به دست بیاورد و بدون تغییر آن را از دست بدھد .بین صورت فلکی دو پیکر و اخبار و رد وبدل کردن اطلاعات رابطه ای نزدیک وجود دارد و به ھمین دلیل در مراکز خبرگزاری ھای عالم موفق ترین خبرنگاران ھمیشه کسانی ھستند که در ماه خرداد متولد شده اند. متولد جوزا کسی است که حتی اگر در یک سازمان خبری کار نکند وعملا به رد و بدل کردن اخبار و اطلاعات وعرضه کردن ایده ھای نو علاقمند باشد و قابلیت عجیبی برای کسب اخبار و شایعات و مبادله کردن آنھا داشته باشد. از نظر اینکه آیا در عشق و کار و زندگی موجود وفاداری است یا نه، باید گفت که به شیوه خودش او وفادار است و وفادار ھم باقی می ماند، اما این بدان معنی نیست که پس از زناشویی چشم و گوش خود را به روی تمام زنان عالم ببندد. او از یک طرف مرد جذاب خوش صحبتی است و از طرف دیگر تشنه معاشرت و گفتفوست و به ھمین جھت مورد توجه زنان قرار می گیرد و در مجالس و محافل ھم او و ھم زن ھا با او گرم می گیرند و به ھمین جھت ھمسر مرد متولد خرداد نباید از تیپ حسود و نظر تنگ باشد زیرا در این صورت بسیار رنج می برد. اما چون مردی صمیمی و منصف است، عدالت وانصاف کمتر به او و اجازه می دھد که به ھمسرش خیانت از یک حس ششم قوی برخوردار است و مچ دست خائن را به سھولت می تواند بگیرد.

 

او از نظر روحی و مغزی یک انسان خیانتکار نیست. مرد متولد خرداد پدری صبور ، آرام و مھربان است. او قادر است که مطالب خود را بدون پرخاش و با زبانی نرم و ملایم به فرزندان خود حالی کند و چون از روی شوق و ذوق با بچه ھا حرف می زند و بازی می کند، لذا

 

فرزندانش قبل از رفتن به مدرسه دارای اطلاعات و آمادگی کافی ھستند و از روشنایی ذھن و فکر برخوردار می باشند. روابط پدر متولد خرداد و فرزندانش صمیمی و دوستانه است و آنھا به سھولت اسرار دل خود را نزد پدر فاش می کنند.

 


بیشتر بخوانید: خصوصیات متولدین خرداد مرد


 

البته این حسن روابط گاھی ھم موجب آسان گیری و لوس شدن بچه ھا می شود که باید از توسعه آن جلوگیری کرد و پدر خرداد ماه گاھی ھم باید از جذبه پدرانه و در مقام ریاست خانواده بودن استفاده کند و اجازه ندھد که بچه ھا ھمیشه او را پدری دل رحم و بخشنده و نرم و ملایم تلقی کنند . نکته مھم دیگر که باید در مورد مرد متولد خرداد در نظر گرفت، قولی ھای گاه به گاه اوست؛ چون دارای قوه تخیل بسیار و رویاھی فراوان و طبعی تنوع پرست و حادثه جوست ، گاھی حرف ھایی می زند و قول و قرار ھایی با اشخاص می گذارد و وعده و وعیدھایی می دھد که درست از آب در نمی آید و به ھمین جھت خلف وعده ھای او از سایر مردان بیشتر است .

 

ضمنا این آقا ، بعضی اوقات نیز اھل زخم زبان زدن، کنایه زدن و آزار دادن است وتندی وتیزی زبان او با آنکه ھمراه با شوخی و لبخند است ولی چون خنجر به قلب می نشیند.حسادت صفتی است که شما تقریبا ھرگز در یک شوھر متولد شده در برج دو پیکر مشاھده نمی کنید و اگر احیانا موردی پیدا شد که آن فکر و حالت در او به وجود بیاید، فورا آن را با تمام قدرت از خود دور می کند ( مگر اینکه به ھنگام تولد صور دیگر فلکی در وضعی باشند که تاثیر شدیدی روی او گذاشته باشند ) طبیعی است که ھیچ انسانی را نمی توان یافت که به کلی فاقد حس حسادت باشد، اما در متولد برج خرداد میزانش بسیار کم می باشد .

 

در مورد عشق نیز به جنبه ھای جسمانی و سکسی آن توجه زیادی ندارد . احساس او از آنچه که می بینید ویا می شنود، خیلی بیش از دیگران است و صورت فلکی ماه تولدش برابر صور فلکی دیگر به وی کمک می کند تا به نکات باریک پی ببرد . عشق او چنان جنبه ملکوتی دارد که انسان گاھی خیال می کند اصلا به جنبه ھای جسمانی و مادی آن به کلی بی توجه است، در حالی که شما اگر انتظار ندارید که عشقتان مرد غار نشینی باشد که با چوب توی مغزتان بکوبد و بعد موھایتان را بگیرد و تا توی غار محل سکونتش روی زمین کشان کشان ببرد ، او یکی از بھترین عشق ھای دنیاست .

 

متولد خرداد با عاشقانه ترین جملات و رویا انگیز ترین تخیلات از عشق خود با شما صحبت می کند و قلب شما را با گواراترین لذت ھای شفاھی و شاعرانه لبریز می سازد . به خاطر داشته باشید که سرد مزاجی مرد متولد خرداد وقتی از بین می رود که بتوانید ھمان نوایی را که در گوش او طنین انداز است، بشنوید و ھمان تخیلاتی را که در سرش وجود دارد، درک کنید . او مدتھا قبل از آنکه بخواھد و یا بتواند عشق خود را از راه جسمانی ظاھر سازد، نیازمند به آن است که از نظر تخیلات و ایده آل ھا ارضا شده باشد. شاید انجام این کار غیر مقدور به نظر برسد ، ولی به ھر صورت آن تنھا راھی است که قلب شما و قلب او را به ھم وصل می کند. ضمنا شما باید به تکیه کلام معروف او توجه مخصوص داشته باشید .

 

اگر من عاشق تو بودم ، می توانستیم ، یا اگر من عاشق بودم، » : این تکیه کلام این است اینھا جملاتی است که شما ممکن است از دھان او به دفعات مختلف بشنوید . « ممکن بود جملاتی که گاھی اوقات خودش ھم نمی تواند تمامشان کند. در اغلب این موارد شما می توانید با خیال راحت این اگرھا را از ابتدای جملات او حذف کنید زیرا در نود درصد مواقع منظور او از به کار بردن این کلمه حالت نفی دادن به جمله نیست . او این کار را بر حسب عادت و به عنوان یک اقدام غیر عادی احتیاطی انجام می دھد . مرد متولد خرداد از شنیدن انتقاد از رفتار عاشقانه اش چنان بیزار است که زندگی چند ساله اش را به این خار بر ھم می زند .

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب