متولدين ماه های مختلف چه شخصيت كارتونی ای دارند؟

متولدين ماه های مختلف چه شخصيت كارتونی ای دارند؟

متولدین ماه های مختلف چه شخصیت کارتونی ای دارند؟

هر کسی یه شخصیت خاص منحصر به فرد می تواند داشته باشد. ولی گاه متولدین یک ماه خاص از سال یک سری مشخصات شخصیتی مشابهی نشان می دهند. در اینجا این شخصیت ها و ویژگی های آن ها در قالب شخصیت های کارتونی نشان داده می شود.

 

 

فروردیـــــــڹ:تینکــربل
فردی باهـــوش و ذکاوت، شخصیـــتی آزاد، دارای ایده های ناب
(تصوير بالا)

 

اردیبهشــــت: الســـا
فـــردی جذاب و تودل برو، شیـــــک و خاص، زودرنج و کـــــم حرف
متولدين ماه های مختلف چه شخصيت كارتونی ای دارند؟

 

خــرداد: اولــــاف
فردی شــوخ طبـــع، بامــزه و مهــربون، انحصـار طلـب
متولدين ماه های مختلف چه شخصيت كارتونی ای دارند؟

 

تیـــــــر: کیتی
فــردی بامــزه و کودک درون زنـــده و پویــا ،زیادی بانمک
متولدين ماه های مختلف چه شخصيت كارتونی ای دارند؟

 

مــــرداد: لـــوراکــــس
عــــالــی از هرلحــاظ بسیـــار مهــربان و با حوصـله،کمـی شکاک
متولدين ماه های مختلف چه شخصيت كارتونی ای دارند؟

 

شهریـــور: مینیــون
باپشتـکار و شــوخ طبـع وپرطرفـدار که زیــادی خودشیریـنـی میکنـــــه
متولدين ماه های مختلف چه شخصيت كارتونی ای دارند؟

 

مهــــــــر: سینـــــدرلا
زیبــــــا و فریبــــنده، مهربـــــــاڹ و ســــــــاده…
متولدين ماه های مختلف چه شخصيت كارتونی ای دارند؟

 

آبـــــــــــاڹ : مریــــــدا
پر تـــــــوان و با پشتــــکار و احســــــاســــی

متولدين ماه های مختلف چه شخصيت كارتونی ای دارند؟

 

آذر: گیـــسوکمنـــــد
ساده و مهــرباڹ و با اعتمـــاد به نفــس و پشتــــکار و جــــذاب
متولدين ماه های مختلف چه شخصيت كارتونی ای دارند؟

 

دی: باب اسفنجــی
مهرباڹ و عاشـــق کار و تلاش ، دارای اعتمــــــاد به سقف
متولدين ماه های مختلف چه شخصيت كارتونی ای دارند؟

 

بهمـــــڹ: آنــــــــــا
با فرهنـگ و با ادب، شیـک ولــی در عیــــــڹ حال سرپیـــچ
متولدين ماه های مختلف چه شخصيت كارتونی ای دارند؟

 

اسفند :موش سرآشپز
فهمیده،دوست داشتنی،کم حرف،خوش قلب اما آب زیر کاه
متولدين ماه های مختلف چه شخصيت كارتونی ای دارند؟

 

جدیدترین مطالب