مردی که بزرگترین صورت دنیا را دارد (تصاویر 18+)

مردی که بزرگترین صورت دنیا را دارد (تصاویر 18+)

بزرگترین صورت دنیا مربوط به مرد 53 ساله چینی

 

مردی که بزرگترین صورت دنیا را دارد توانست نام خودش را در کتاب گینس ثبت کند. این مرد 53 ساله به دلیل بیماری هایپرپلازی که دارد صورتش مدام در حال بزرگ شدن است.

مردی که بزرگترین صورت دنیا را دارد (تصاویر 18+)

مردی که بزرگترین صورت دنیا را دارد (تصاویر 18+)

 

مردی که بزرگترین صورت دنیا را دارد (تصاویر 18+)

جدیدترین مطالب