نیم نگاهی به گذشته

جالب ترین شیوه پرداخت جریمه به سبک مرد چینی

جالب ترین شیوه پرداخت جریمه به سبک مرد چینی

جالب ترین شیوه پرداخت جریمه به سبک مرد چینی را ببینید. برای شمارش این پول بانک مجبور شد 18 نفر را به مدت 8 ساعت در اختیار بگیرد که بتوانند پول هارا بشمارند.

جالب ترین شیوه پرداخت جریمه به سبک مرد چینی

یک مرد چینی که در داخل رستوران به جان همکارش که یک خانم جوان بود افتاد و او را به شدت کتک زده بود بعد از محاکمه در دادگاه علنی محکوم به پرداخت جریمه 10 هزار یوآن معادل 6 میلیون تومان به آن زن شد.

جالب ترین شیوه پرداخت جریمه به سبک مرد چینی

او که نمی توانست ببیند این پول هنگفت به راحتی در اختیار آن زن قرار بگیرد و برایش بسیار تلخ و دردآور بود که این دیه را بپردازد، تصمیم گرفت که آن را به صورت پول خرده در اختیار این خانم خوشگل قرار دهد تا او را عذاب دهد.

 

جدیدترین مطالب