نمونه هایی جالب از کاردستی با CD

نمونه هایی جالب از کاردستی با CD

کاردستی با سی دی

 

نمونه هایی جالب از کاردستی با CD دوران کودکی یکی از دوران های پر هیجان و مملوء از شادی و دنیا رنگی است .کاردستی یکی از ابزار های انتقال احساس کودکانه است .اگر سری به مهدکودک ها بزنید با کاردستی هایی روبه رو خواهید شد که در نهایت سادگی و زیبایی توسط بچه ها ساخته شده اندو کاردستی قوه تخیل بچه و خلاقیت او رت پرورش میدهد. برای نمونه اگر یک سی دی به کودک خود بخواهید واز او بخواهید به وسیله این سی دی کار دستی بسازد خواهید دید چه چیز های متنوعی با این وسیله میتوان ساخت. نمونه هایی از این کاردستی را برایتان آورده ایم.

نمونه هایی جالب از کاردستی با CD

ساخت کاردستی با سی دی

نمونه هایی جالب از کاردستی با CD

ساخت کاردستی با سی دی

نمونه هایی جالب از کاردستی با CD

آموزش کاردستی

نمونه هایی جالب از کاردستی با CD

نمونه هایی جالب از کاردستی با CD

ساخت کاردستی با سی دی

نمونه هایی جالب از کاردستی با CD

آموزش کاردستی

نمونه هایی جالب از کاردستی با CD

نمونه هایی جالب از کاردستی با CD

ساخت کاردستی با سی دی

نمونه هایی جالب از کاردستی با CD

آموزش کاردستی

نمونه هایی جالب از کاردستی با CD

ساخت کاردستی با سی دی

نمونه هایی جالب از کاردستی با CD

 

نمونه هایی جالب از کاردستی با CD

جدیدترین مطالب