تصاویری از عروس های خون آلود در کشور لبنان

تصاویری از عروس های خون آلود در کشور لبنان

تصاویری از عروس های خون آلود در کشور لبنان

خانم های که به صورت نمادین لباس عروس بر تن کرده بودند و در یک حرکت اعتراضی خود را جلوی ساختمان دولت رسانیدن در این اعتراض از باندهای که آغشته به خون بود به همه جای بدنشان بسته بودند که به دولت شان در طی یک قانون اعتراض نمایند.

 

گروهی از زنان لبنانی عضو یک NGO با تجمع مقابل ساختمان دولت این کشور در بیروت در حالی که لباس‌های عروس آغشته به خون به تن داشتند به یک قانون که آن را قرون وسطایی می‌نامیدند اعتراض کردند. این زنان به قانونی اعتراض دارند که به متجاوزین اجازه می‌دهد در صورت ازدواج با قربانی خود از مجازات بگریزند. هفته گذشته نمایندگان پارلمان لبنان این قانون را اجرایی کرده‌اند.

 

تصاویری از عروس های خون آلود در کشور لبنان

تصاویری از عروس های خون آلود در کشور لبنان

تصاویری از عروس های خون آلود در کشور لبنان

تصاویری از عروس های خون آلود در کشور لبنان

تصاویری از عروس های خون آلود در کشور لبنان

تصاویری از عروس های خون آلود در کشور لبنان

تصاویری از عروس های خون آلود در کشور لبنان

تصاویری از عروس های خون آلود در کشور لبنان

تصاویری از عروس های خون آلود در کشور لبنان

تصاویری از عروس های خون آلود در کشور لبنان

تصاویری از عروس های خون آلود در کشور لبنان

تصاویری از عروس های خون آلود در کشور لبنان

جدیدترین مطالب