لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

تصاویری از عقربی که زایمان می کند

تصاویری از عقربی که زایمان می کند

تصاویری از عقربی که زایمان می کند

تصاویری از عقربی که زایمان می کند

 پشت عقرب شکافته می‌شود تا بچه ها از آن خارج شوند

تصاویری از عقربی که زایمان می کند

روز دوم: هم بچه ها در حال خارج شدن هستند

تصاویری از عقربی که زایمان می کند

روز سوم: خروج بچه ها ادامه دارد

تصاویری از عقربی که زایمان می کند

روز چهارم: بچه ها خارج میشوند و پراکنده میگردند

تصاویری از عقربی که زایمان می کند

روز پنجم: آخرین روز خروج

تصاویری از عقربی که زایمان می کند

سلامت بچه ها و مادر همچنان پابرجاست، بخشی از قدرت خدا در اینجا نمایان میشود، بعد از پایان یافتن وضع حمل، پشت عقرب همانند روز اول بر میگردد و درست میشود.

 

 

 

جدیدترین مطالب