لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

با دیدن این تصاویر طنز قهقه بزنید

با دیدن این تصاویر طنز قهقه بزنید

 

با دیدن این تصاویر طنز قهقه بزنید

 

خلاقیت با انبر قفلی !

نکته عکسو گرفتی !؟

با دیدن این تصاویر طنز قهقه بزنید

استتار

با دیدن این تصاویر طنز قهقه بزنید

واقعیت از آنچه شما میبینید داغون تر است !

با دیدن این تصاویر طنز قهقه بزنید

خب مثلا که چی اونوقت !؟

با دیدن این تصاویر طنز قهقه بزنید

 ما که پول نداریم از روش دیگه ای اشکشو در میاریم !

با دیدن این تصاویر طنز قهقه بزنید

:))

با دیدن این تصاویر طنز قهقه بزنید

بگو ماشالا به تیپ و جذبه !

با دیدن این تصاویر طنز قهقه بزنید

شرح در عکس !

با دیدن این تصاویر طنز قهقه بزنید

 که اینطور …

پس آدما از وفاداری خوششوم میاد …

با دیدن این تصاویر طنز قهقه بزنید

عین واقعیت !

با دیدن این تصاویر طنز قهقه بزنید

لیلا در وا کن منم !

با دیدن این تصاویر طنز قهقه بزنید

نسخه واقعی این صحنه هم پیدا شد !

با دیدن این تصاویر طنز قهقه بزنید

دو سکانس واقعی از زندگی منبا دیدن این تصاویر طنز قهقه بزنید

با دیدن این تصاویر طنز قهقه بزنید

هنگام رانندگی به اطراف ننگرید !

با دیدن این تصاویر طنز قهقه بزنید

الگو برداری … !

با دیدن این تصاویر طنز قهقه بزنید

از لودر های محل ما ! ^-^

با دیدن این تصاویر طنز قهقه بزنید

 

 

 

جدیدترین مطالب