زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران + تصاویر

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران + تصاویر

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران

کودکان کار در زندگی خود بسیار سخت ها را تحمل می نمایند و آنها در خیابان ها زندگی می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران  را در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

 

به گزارش سماتک: پدیده کودکان کار معضلی است که گریبان جامعه را گرفته و مشکلی اساسی برای تمام جوامع می باشد.

 

تعداد کودکانی که در خیابانها مشغول دستفروشی هستند در خانواده های با درامد پایین روز به روز بیشتر میشود.کار کردن کودکان از سن پایین و عدم تحصیل آنها در آینده در جامعه تاثیرات بدی گزاشته و رو به افول می رود.

 

کودکانی که اکثرا افراد سودجو از آنها سوئ استفاده میکنند.این کودکان در معرض انواع جرم ها و خلاف ها و خطرات قرار دارند.بیشتر این بچه ها به سختی روزهای خود را پشت سر میگذارند و صاحبان این کودکاناز آنها بیگاری کشیده و در اخر پول کمی کف دستشان می گذارند.

 

این بچه ها به علت رابطه با ادم های خلاف و مجرم گاهی تبدیل به مجرمان آینده میشوند.اما هستند کودکانی که مثل یک مرد نان آور یک خانواده هستندو باز سنگین مرد خانه بودن را به دوش میکشند.

 

این کودکان بدون اینکه بچگی کنند مرد می شوند.یادمان باشد که با کودکان کار مهربان باشیم و سخت نگیریم چونروزگار به اندازه کافی برایشان سخت گرفته است و زمانه بدی را میگذرانند.

 

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران که بسیار  درد اور می باشد کودکان کار در تهران جای خواب و زندگی ندارند و باید خرج خودشان را در بیاوردند این کودکان کارتون خواب می باشند و در شب های اتفاق های برایشان در خیابان های تهران می افتد.

 

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران + تصاویر

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران + تصاویر

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران + تصاویر

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران + تصاویر

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران + تصاویر

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران + تصاویر

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران + تصاویر

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران + تصاویر

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران + تصاویر

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران + تصاویر

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران + تصاویر

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران + تصاویر

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران + تصاویر

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران + تصاویر

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران + تصاویر

زندگی سخت کودکان کار در خیابان های تهران + تصاویر

جدیدترین مطالب