کامل ترین مرجع تعبير خواب سفر رفتن و مسافرت

کامل ترین مرجع تعبير خواب سفر رفتن و مسافرت

کامل ترین مرجع تعبير خواب سفر رفتن و مسافرت

تعبير خواب سفر,تعبیر خواب سفر با هواپیما,تعبیر خواب سفر به مکه,تعبیر خواب سفر به وطن,تعبیر خواب سفر رفتن,تعبیر خواب سفر کربلا,تعبیر خواب سفر به کره ماه,تعبیر خواب سفر مکه,تعبیر خواب سفر,تعبیر خواب سفر به خارج از کشور,تعبیر خواب سفر به مشهد,تعبیر خواب سفر دریایی,تعبیر خواب سفر با کشتی,تعبیر خواب از سفر برگشتن,تعبیر خواب از سفر جا ماندن,تعبیر خواب اماده سفر شدن,تعبیر خواب از سفر امدن,تعبير خواب از سفر برگشتن,تعبیر خواب سفر خارج از کشور,تعبیر خواب سفر با اتوبوس,تعبیر خواب سفر به امریکا,تعبیر خواب سفر به اروپا,تعبير خواب سفر با اتوبوس,تعبیر خواب سفر با قطار,تعبیر خواب سفر به ماه,تعبیر خواب سفر با پای پیاده,تعبیر خواب پیشنهاد مسافرت,تعبیر خواب سفر با هوا پیما,تعبیر خواب سفر پیاده,تعبیر خواب سفر پیاده به کربلا,تعبیر خواب مسافرت با پدر,تعبیر خواب پشیمانی از سفر,تعبیر خواب سفر به کربلا با پای پیاده,تعبير خواب سفر به پاريس,تعبیر خواب مسافرت پدر,تعبیر خواب سفر تفریحی,تعبیر خواب تدارک سفر,تعبیر خواب توشه سفر,تعبیر خواب سفر به ترکیه,تعبیر خواب سفر به جای زیارتی,تعبیر خواب مسافرت دسته جمعی,تعبیر خواب جاماندن از سفر,تعبیر خواب جاده و سفر,تعبير خواب جا ماندن از سفر,تعبیر خواب جدید سفر,تعبیر خواب مسافرت دست جمعی,تعبیر خواب جا موندن از سفر,تعبیر خواب سفر به جزیره,تعبیر خواب سفر چیست,تعبیر خواب چمدان سفر,تعبیر خواب سفر به چین,تعبير خواب سفر به چين,تعبیر خواب مسافرت به چین,تعبیر خواب مسافرت چیست,تعبیر خواب سفر به مشهد چیست,تعبیر خواب بستن چمدان سفر,تعبیر خواب سفر به کشور چین,تعبیر خواب سفر و چمدان,تعبیر خواب سفر حج,تعبير خواب سفر حج,تعبیر خواب سفر حج رفتن,تعبیر خواب سفر به حج,تعبیر خواب دیدن سفر حج,تعبیر خواب رفتن به سفر حج,تعبیر خواب در حال سفر,تعبیر خواب قصد سفر به حج,تعبیر خواب برگشت از سفر حج,تعبیر خواب اماده شدن برای سفر حج,تعبیر خواب سفر خارج,تعبیر خواب سفر خارجی,تعبیر خواب سفر خارج رفتن,تعبیر خواب سفر خارجه,تعبير خواب سفر خارج,تعبیر خواب مسافرت خارج,تعبير خواب مسافرت خارج از كشور,تعبیر خواب مسافرت خارج با هواپیما,تعبیر خواب سفر به خارج,تعبیر خواب سفر در زمان,تعبير خواب سفر دريايي,تعبیر خواب سفر دور,تعبیر خواب سفر دریا,تعبیر خواب سفر دیدن,تعبیر خواب سفر در شب,تعبیر خواب مسافرت دریایی,تعبیر خواب در سفر بودن,تعبير خواب سفر رفتن,تعبیر خواب سفر رفتن با مرده,تعبیر خواب سفر رفتن دوست,تعبیر خواب سفر رفتن به کربلا,تعبیر خواب سفر رفتن با قطار,تعبیر خواب سفر رفتن به خارج,تعبیر خواب سفر رفتن با دوست,تعبیر خواب سفر رفتن معشوق,تعبیر خواب سفر رفتن به مکه,تعبیر خواب سفر زیارتی,تعبیر خواب سفر زیارتی رفتن,تعبیر خواب سفر زیارتی کربلا,تعبير خواب سفر زيارتي

کامل ترین مرجع تعبير خواب سفر رفتن و مسافرت

تعبير خواب سفر کردن و مسافرت

تعبیر خواب سفر کردن از نظر محمد بن سیرین

اگر کسی ببیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود، دلیل است که حالش نیکو و خوب گردد. اگر کسی آنجا که رفت بدتر از آنجا بود که بود ، حالش بد بود.

 

تعبیر خواب سفر با هواپیما

تعبیر خواب سفر کردن از نظر ابراهیم کرمانی

اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود، دلیل کند که از همسر خود جدا گردد و یا از سرای خود به سرای دیگر رود. اگر به وداع قومی می رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

کامل ترین مرجع تعبير خواب سفر رفتن و مسافرت

تعبیر خواب سفر کردن از نظر جابر مغربی

اگر ببیند سفر کرد و با برگ و ساز بود، دلیل که حالش یا کارش نیکو و بهتر شود. اگر به خلاف این بیند، دلیل است کارش تباه شود.

 

تعبیر خواب سفر حج

اگر در خواب دیدید که از سفر بازگشته و سوغاتی و کیف و جامه دان و بسته زیاد همراه دارید خوب است و خبر می دهد که به دنبال دگرگونی ها سودی عاید شما می گردد که به اندازه همان بسته هاست . اگر دیدید به سفر می روید و گریه می کنید ، از دیدار کسی خوشحال می شوید.

کامل ترین مرجع تعبير خواب سفر رفتن و مسافرت

اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می کنید اما نمی دانید به کجا می روید خوب نیست ولی اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید خوب است. تعبیر خواب کسی را به سفر فرستادن چنین است که از دیدار کسی خوشحال می شوید یا بشارتی به شما می رسد.

 

تعبیر خواب سفر کربلا

تعبیر خواب سفر کردن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه در خواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید. اگر به جایی سفر می کنید که بهتر است از آنجا که می روید وضع شما بهتر می شود ولی اگر به جائی که می روید از جائی که سفر را آغاز می کنید بدتر است وضع شما بد می شود و تغییری که پدید می آید مطلوب و دلخواهتان نخواهد بود.

کامل ترین مرجع تعبير خواب سفر رفتن و مسافرت

اگر در خواب ببینید که ساک و کیف و بونه و بسته های زیادی دارید و به سفر می روید تغییراتی در زندگی شما پدید می آید که تکالیفتان را زیاد می کند. وظایف دشواری را به عهده می گیرید

 

تعبیر خواب سفر به خارج از کشور

تعبیر خواب سفر کردن از نظر لوک اویتنهاو

تعبیر خواب رفتن به سفر علمی در خواب نشان از شادمانی است. دیدن سفری که انجام شده است دلیل بر این است که دوستانی را خواهید دید که از مدتها پیش ندیده اید.

کامل ترین مرجع تعبير خواب سفر رفتن و مسافرت

سفر با کالسکه نشانه خوشبختی دائمی است.

 

سفر با پای پیاده نشان از این است که امور بسیار مهمی در پیش رو دارید.

 

سفر با همراه نشانه غیبت کردن است.

 

سفر دریایی به این معنی است که شما سرزمینهای دوری را خواهید دید.

 

سفر بر روی آب نشان از یک زندگی متوسط است.

کامل ترین مرجع تعبير خواب سفر رفتن و مسافرت

سفر کردن با بار بسیار زیاد علامت غم و غصه و یا خرج بیهوده می باشد.

 

مسافرت در شب به این معنی است که شما کشور را ترک خواهید کرد.

 

تعبیر خواب سفر به کربلا

تعبیر خواب سفر کردن از نظر آنلی بیتون

اگر در خواب ببینید به خارج مسافرت می کنید ، نشانه آن است که برای تغییر آب و هوا برای مدتی کوتاه ، به همراه عده ای دیگر به کشوری دیگر سفر خواهید کرد.

 

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود، دلیل است که حالش نیکو گردد . اگر کسی آنجا که رفت بدتر از آنجا بود که بود، تاویلش به خلاف این بود.

 

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود، دلیل کند که از زن جدا گردد و یااز سرای خود به سرای دیگر رود. اگر به وداع قومی می رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

 

جابرمغربی گوید: اگر بیند سفر کرد و با برگ و ساز بود، دلیل که حالش یا کارش نیکو شود. اگر به خلاف این بیند، دلیل است کارش تباه شود.

کامل ترین مرجع تعبير خواب سفر رفتن و مسافرت

تعبیر خواب قصد سفر با هواپیما

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید. اگر به جائی سفر می کنید که بهتر است از آنجا که می روید وضع شما بهتر می شود ولی اگر به جائی که می روید از جائی که سفر را آغاز می کنید بدتر است وضع شما بد می شود و تغییری که پدید می آید مطلوب و دلخواهتان نیست.

 

اگر در خواب ببینید که ساک و کیف و بونه و بسته های زیادی دارید و به سفر می روید تغییراتی در زندگی شما پدید می آید که تکالیفتان را زیاد می کند. وظایف دشواری را به عهده می گیرید ولی اگر در خواب دیدید که از سفر بازگشته و سوغاتی و کیف و جامه دان و بسته زیاد همراه دارید خوب است و خبر می دهد که به دنبال دگرگونی ها سودی عاید شما می گردد که به اندازه همان بسته هاست .

 

اگر دیدید به سفر می روید و گریه می کنید از دیدار کسی خوشحال می شوید اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می کنید اما نمی دانید به کجا می روید خوب نیست ولی اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید خوب است. کسی را به سفر فرستادن چنین است که از دیدار کسی خوشحال می شوید یا بشارتی به شما می رسد.

 

تعبیر خواب مسافرت رفتن با هواپیما

لوک اویتنهاو می گوید :

سفر

علمی : شادمانی

سفری که انجام شده است : دوستانی را خواهید دید که از مدتها پیش ندیده اید

با کالسکه : خوشبختی دائمی

با پای پیاده : امور بسیار مهمی در پیش رو دارید

سفر با همراه : غیبت کردن

 

تعبیر خواب رفتن به مکه با هواپیما

سفر دریایی : شما سرزمینهای دوری را خواهید دید

سفر بر روی آب : زندگی متوسط

سفر کردن با بار بسیار زیاد : غم و غصه و یا خرج بیهوده

مسافرت در شب : شما کشور را ترک خواهید کرد

 

اگر خواب ببینید به خارج مسافرت می کنید ، علامت آن است که برای تغییر آب و هوا برای مدتی کوتاه ، به همراه عده ای دیگر به کشوری دیگر سفر خواهید کرد .

 

تعبیر خواب سفر | تعبیر خواب سفر کردن | تعبیر خواب

جدیدترین مطالب