تعبیر خواب آتش گرفتن خانه | تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران – همسایه

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه | تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران – همسایه

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه را از دیدگاه بزرگترین معبران علم تعبیر خواب بیان خواهیم کرد اگر به دنبال معنی تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران – همسایه هستید در اینجا با سماتک همراه باشید.

 

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه چیست؟ اگر در خواب دیدید خانه شما در آتش می‌سوزد، تعبیر آن این است که همسری مهربان و فرزندانی، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد. تعبیر خواب آتش گرفتن خانه در خواب، علامت آن است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد. اگر بیند که آتش در خانه وی افتاد و همه اندام وی را بسوخت و زبانه همی زد و از او سهم و ترس در دل او نیامده، دلیل کند که محنت و مصیبت بدو رسد و سبب بیماری و ضعف بود، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدین ماند. آتش نمادی از احساساتی همچون شور زندگی و آزردگی و سرخوردگی است و شعله‌های آتش در آسمان نشانی از تحولات عظیم در دیدگاه‌ها و پای گذاشتن به مرحله بعدی بلوغ روان است. اگر در خواب ديديد كه خانه آتش گرفته و كسى نسوخته نشانه‌ى شادمانى و خوشحالى براى شما خواهد بود. بطور کلی تعبیر خواب آتش گرفتن خانه رنگ سرخ و شعله های آن در هرمحلی که برای شما ناشناخته باشد نمیتواند بد و یا دردسر ساز باشد بلکه میتواند به برخی از سختی ها در مسیر زندگی اشاره داشته باشد که بتدریج و با صبر و حوصله ی خودتان به مسیرهای هموار و راحت تبدیل می شوند و شما را در نهایت به کمال خواهند رساند.

 

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه | تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران - همسایه

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران چیست؟ اگر در خواب بیند که آتش در خانه دیگری افتاده، دلیل که آن کس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد. اگر بازرگانی بیند که آتش در دکان و کالای او افتاد، دلیل کند که کالایی که دارد بر باد دهد، یا آن چه به در می‌ارزد، به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد. تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران یا در آتش افتادن دلیل بر افتادن دراندک زحمتی از سلطان باشد بسیاری از معبران فارسی زبان معتقد هستند که معنی تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران یا همسایه ، زیان و یا خسارت های روحی بزرگی است که نصیب برخی از افراد می شود ، بطور مثال یک مصیب بزرگ مانند غم از دست دادن برادر خواهر و …که نتیجه آن غم غصه و تاریک شدن زندگی می باشد. شیخ طوسی میگوید اگر ببینی خانه دیگری (همسایه) درون شعله های آتش می سوزد و یقین داری که افراد زنده ای در این مهلکه گیر افتاده اند به این معناست که کسی به شما خبر درگذشت فردی بزرگ را میدهد که او را می شناسید که طبیعتا با شنیدن این خبر براشفته و متعجب خواهید شد ، اگر ببینی افرادی در آتش سوزی خانه دیگران میمیرند تعبیرش این است که یکی از افراد نزدیک شما دچار زیان بزرگ مالی خواهد شد و ممکن است برای مدتی مشخص در گرفتاری و یا فقیری به سر ببرد.

 

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه همسایه

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه | تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران - همسایه

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه همسایه چیست؟ بسیاری از معبران علم تعبیر خواب معنی تعبیر خواب آتش گرفتن خانه همسایه را مثل تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگری بیان کرده اند. آتش نمادی از شور زندگی، جنسیت، خشم، خواست، احساساتی چون آزردگی و سرخوردگی که “دل را می‌سوزاند” میل به ویرانگری، فرایند خاصی از رشد و تغییر که به طور ریشه‌ای وابستگی‌ها و دیدگاه‌های قدیمی ما را عوض می‌کند. آتش در رویا وضعیت اورژانسی، تحولی فاجعه بار، فرایند زندگی ما که اغلب به صورت شعله‌ای که در طی نسل‌ها می‌سوزد و تنها خاکستری بر جای می‌گذارد توصیف شده است.

 

تعبیر خواب آتش در خانه همسایه: احترام و امتیاز شما بالاتر می‌رود.
تعبیر خواب آتش گرفتن خانه خود: یک شغل خوب
تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگری: ورشکستگی مالی
تعبیر خواب آتش گرفتن خانه با شعله‌های کوچک: پول هنگفت

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه | تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران - همسایه

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

 

سوال : خواب دیدم خانه همسایه مان که حامله است و یه نوزاد 1 ساله دارد آتش گرفته  است و ماشین های آتشنشانی برای خاموش کردن آتش دم در خانه همسایه مان حاضر شده بودند در خواب خیلی وحشت زده شده بودم چون زن همسایه داشت جیغ میزد میگفت بچه ام داخل خانه و تو اتاق خوابیده خیلی ترسیده بودم و بدنم داشت میلرزید ، تعبیر این خواب چیست؟

 

پاسخ: تعبیر خواب سوختن و یا مردن نوزاد همسایه در آتش سوزی خانه بیانگر غم روحی بزرگ است که همسایه شما را بطور جدی تهدید میکند و به احتمال زیاد تا مدتی دیگر حوادثی تلخ و ناراحت کننده برای ایشان رخ خواهد داد.

 

نعبیر خواب آتش گرفتن خانه ابن سیرین

خواب دیدم که در خانه من آتشی است: ابن سیرین گفت که برو در خانه ات بگرد گنجی پیدا می کنی. آن شخص رفت و گشت و گنج را پیدا کرد.

مدتی گذشت یک بنده خدایی عین همین خواب را دید با عجله و خوشحالی خود را به ابن سیرین رسانید و گفت: من چنین خوابی دیدم .

ابن سیرین گفت بدو که خانه ات آتش گرفت .

آن شخص با عجله برگشت دید درست است قسمتی از خانه آتش گرفته.

او به زحمت آتش را خاموش کرد و مجددا به نزد ابن سیرین برگشت و سوال کرد چرا اینگونه تعبیر کردی؟

چه فرقی خواب من با آن بنده خدا داشت؟

ابن سیرین گفت : آن شخص در زمستان خواب دیده بود و آتش در زمستان نعمت است ولی شما در تابستان آتش دیده بودی که زحمت است.

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه | تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران - همسایه

تعبیر خواب دیدن آتش گرفتن خانه با دود غلیظ

دانیال نبی: اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند دلیل که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود. اگر بیند که آتش را دود بود، دلیل کند که به قدر آن مال حرام، وی را به رنج و تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت

ابراهیم کرمانی: اگر آتش را با دود بیند دلیل کند بر ترس و بیم اندر کارها.

امام صادق: اگر در رزمگاه، آن آتش را با دود بیند، دلیل کند که از پادشاه، او را ترس و بیم بود.

کتاب سرزمین رویاها: دود بسیار بدون آتش: یک مصیبت در پیش است. یک آتش بدون دود: پول به فراوان به دستتان می‌آید.

 

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه همسایه از دیدگاه خالد اصفهانی

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه | تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران - همسایه

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه همسایه

 

اگر ببینی کسانی در این حادثه از بین می روند نشانه‌ى بدشانسى در كار است.اگر این اشخاص را در حین این اتفاق شادمان دیدی و ماجرا برایشان ترسناک نبود علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی است.اگر ببینی خانه قدیمی همسایه ات در آتش میسوزد و کسی آن را خاموش میکند و یا افرادی را نجات میدهند دلیل کند بر بیماری‌های صعب، چون آبله و طاعون وسرسام وسکته و مرگ مفاجات.اگر دیدی خودت این آتش را به طور کامل مهار میکنی و یا به هر طریقی نیتت این است که کمکی کرده باشی نیکوست شادی بزرگ در پیش دارید.اگر در این حادثه آشنایان خودتان را دیدید از موانع و مشکلات عبور می‌کنید.

 

تعبیر خواب آتش گرفتن منزل از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه | تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران - همسایه

حضرت امام جعفر صادق در رابطه با تعبیر خواب آتش گرفتن خانه فرماید:

اگر بیند پاره‌های آتش خانه اش را می‌خورد، دلیل کند که مال یتیمان خورد.
اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می‌آید، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید.
اگر بیند که از هر جای خانه اش آتش‌های سوزنده می‌گرفت، دلیل کند که از هر جایی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه.
اگر بیند هیزم آتش عظیم می‌سوخت، دلیل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار.
اگر بیند که آتش در خانه همسایه و دیگران می‌زد، دلیل نصرت بود او را بر دشمنان.
اگر در خانه دیگران، آتش بیند، دلیل کند بر بیماری‌های صعب، چون آبله و طاعون وسرسام وسکته و مرگ مفاجات.
اگر آتش را در بازار بیند، دلیل کند بر بی دینی اهل بازار و آن که اهل بازار در تجارت، انصاف ندهند و در خرید، دروغ گویند.
اگر در دریای آتشی افتاده بیند، دلیل کند که در مردم آنجا، مصادره بود از پادشاه، و از اوبر رعیت ظلم رسد.
اگر در راه مجهول آتش بیند، دلیل بر بی دینی بود.
اگر آتش در لباس و منزل کسی افتاده بیند، دلیل کند که آن کس را مصیبت و ترس و بیم بود.
اگر خودش را بر آتش منزل ایستاده بیند، دلیل که او را رنج رسد.

 

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه در هر مورد متفاوت است و با توجه به جزئیات خواب تان باید به دنبال معنی تعبیر خواب آتش سوزی خانه خود و دیگران باشید امیدواریم که از این مطلب سایت سماتک استفاده کافی را برده باشید.

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب