تعبیر خواب گیر افتادن در جای تنگ | تعبیر خواب رد شدن از جای تنگ و باریک

تعبیر خواب گیر افتادن در جای تنگ | تعبیر خواب رد شدن از جای تنگ و باریک

جای تنگ و تاریک همیشه برای انسان ترسناک و رعب آور است اگر به تازگی خواب دیده اید مه در جای تنگ و باریک گیر افتاده اید تعبیر خواب رد شدن از جای تنگ و باریک و گیر افتادن در جای تنگ در ادامه بیان خواهیم کرد.

 

تعبیر خواب گیر افتادن در جای تنگ

اگر خواب دیده اید که در یک جای تنگ و باریک گیر افتاده اید و به سختی از آن عبور می کنید دلیل که به مشکل بر می خورید. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب بینی از جای باز و ایمن به جای تنگ و باریک وارده شده‌ای، یـعـنـی تعبیرش بد می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی در جای تنگی گیر افتادی، یـعـنـی دچار کارهای سخت می‌شوی که از آن‌ها خلاص نخواهی ش. اگر کسی در خواب دید که در جای تنگ و تاریک قرار گرفته که حتی نفس کشیدن هم برایش مشکل شده، به غم و اندوه دچار می شود. اگر از آن جا خارج شد، و به جای فراخ و گشاده ای آمد، از بدی ها محفوظ می ماند.

 

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی غذا در جای تنگ و باریک که گرفتار آن شده‌ای کم می‌باشد، یـعـنـی در زندگانی و معیشت و رزق و روزی دچار تنگنا و مضیقه می‌شوی. اگر خواب ببینید از جای تنگ به محل باز و فراخ آمد از پایگاهی و به جایگاهی ایمن شد، دلیل است که کارهای او به نظام شود و از رنج به راحت و آسانی شود. اگر به خلاف این بیند بد بود. جابر مغربی گوید: تعبیر خواب گیر افتادن در جای تنگ بسیار بد و گرفتاری در زندگی است و اگر دید در جایگاهی تنگ گرفتار شد، دلیل که در کارهای دشوار افتد و خلاص نیابد. اگر بیند در آنجا طعام باریک و تنگ است، دلیل که عیش و روزی بر او تنگ شود و تنگی همه چیز در خواب نیکو نباشد.

تعبیر خواب گیر افتادن در جای تنگ | تعبیر خواب رد شدن از جای تنگ و باریک

تعبیر خواب رد شدن از جای تنگ و باریک

عبور از جای تنگ و باریک در خواب تعابیر متعددی دارد تعبیر خواب رد شدن از جای تنگ چیست؟

خواب دیدم از مکان هایی خیلی تنگ و باریک دارم رد می شوم و حسابی ترسیده بودم احساس میکردم کسانی در حال تعقیب من هستند ، مدام پشت سرم را نگاه می انداختم و حس میکردم میخواهند مرا بدزدند لطفا تعبیرش را بفرمایید ؟ به گفته ی استاد تعبیر خواب اگر خواب دیدی از جاهای تنگ یا تاریک در حال عبور کردن هستی به این معناست که برای مدت زمان کوتاهی زندگی برای شما سخت و سخت تر می شود به احتمال زیاد از نظر اقتصادی و وضعیت معیشت فشار زیادی به شما وارد شود و برای دورانی مشخص در فقیری و یا نداری به سر ببرید ، همچنین شیخ طوسی نیز رد شدن از محله ها خیابان ها و یا مکان هایی باریک و تنگ را بیانگر ضعیف شدن وضعیت مالی و یا زیان هایی که باعث می شوند بخشی از سرمایه ی صاحب رویا از دست برود میدانند.

تعبیر خواب گیر افتادن در جای تنگ | تعبیر خواب رد شدن از جای تنگ و باریک

تعبیر خواب رد شدن دیگران از جای تنگ و باریک

تعبیر خواب عبور کردن دیگران از مکان های باریک و تنگ بدین معنی است: اگر چنان چه این شخص که از جاهای تنگ رد می شود معشوق تو باشد و او را به جای بیاوری و یا بشناسی نشان دهنده گشودن دروازه عواطف، احساسات و یا نظریات شماست،اگر پدر و مادرت در راهرو باریک بودند خوب است و به این معناست که در آینده فرزندانی برومند خواهید داشت و وضع زندگی خانوادگی شما قابل اعتماد و خوب است. اگر این افراد پیرزن و یا پیرمرد بودند نیکو نیست و به این موضوع اشاره دارد که از خانواده خود جدا می‌شوید و عزلت می‌گزینید.

تعبیر خواب گیر افتادن در جای تنگ | تعبیر خواب رد شدن از جای تنگ و باریک

ديدن عبور از جای تنگ در خواب مشروط است زيرا هيچ گاه عمل عبور راسا محور خواب قرار نمي گيرد و نمي تواند هم باشد. اگر در خواب ببينيد که از روي يک پل باریک عبور مي کنيد و پل بر رودخانه اي خروشان قرار گرفته از فتنه و آشوبي به سلامت مي رسيد. اگر در خواب ديديد هنگام عبور از روي پل تنگ رودخانه زير پايتان خشک بود از فقر و تنگدستي و عسرت به سلامت مي گذريد. اين خواب را اگر بيماري ببيند و مشاهده کند که به آن طرف پل رسيد و آن سوي پل سبز و خرم بود از بيماري شفا مي يابد . اگر محکوم و متهمي ببيند تحصيل برائت و آزادي مي کند و روي هم رفته خواب خوبي است. اگر در خواب ببينيم با اتومبيل از جاده اي باریک عبور مي کنيم که دو طرف بيابان است و خشک است و فاقد گياه خوب نيست چون نشان آن است که دستخوش تنگی مي شويم . اگر در خواب ببينيم از مقابل خرابه ايي عبور مي کنيم اندوهگين مي شويم و چنان چه ببينيم از مقابل قصري با شکوه و زيبا يا باغي سبز و خرم مي گذريم نيکو است. اگر در عالم خواب حس کنيم که داريم مي رويم خوب نيست و اگر اين احساس را داشته باشيم که عبور و رد شدن براي رسيدن و آمدن است خوب است.

 

تعبیر خواب رد شدن مرده از جای تنگ چیست؟

اگر ببینی مرده ای از خویشان خودت در حال رد شدن از جای تنگ است و تو از دور یا نزدیک فقط این صحنه را شاهد هستی بدون اینکه کاری کنی یا حرفی بزنی نشانه نومیدی و بیماری و زیان‌های فراوان است.اگر با او این مسیر را همراه شدی و یا کمکش کردی بيانگر داشتن روزهاى خوب است.اگر جمع زیادی از مردگان را در حال رد شدن از جای تنگ دیدی نشانه‌ى بهبودى در امور مالى است.

جدیدترین مطالب