قرص لاغری

قرص لاغری

hpv

alefba

نیم نگاهی به گذشته

hpv

تعبیر خواب گیر افتادن در جای تنگ | تعبیر خواب رد شدن از جای تنگ و باریک

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب گیر افتادن در جای تنگ | تعبیر خواب رد شدن از جای تنگ و باریک

جای تنگ و تاریک همیشه برای انسان ترسناک و رعب آور است اگر به تازگی خواب دیده اید مه در جای تنگ و باریک گیر افتاده اید تعبیر خواب رد شدن از جای تنگ و باریک و گیر افتادن در جای تنگ در ادامه بیان خواهیم کرد.

 

تعبیر خواب گیر افتادن در جای تنگ

اگر خواب دیده اید که در یک جای تنگ و باریک گیر افتاده اید و به سختی از آن عبور می کنید دلیل که به مشکل بر می خورید. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب بینی از جای باز و ایمن به جای تنگ و باریک وارده شده‌ای، یـعـنـی تعبیرش بد می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی در جای تنگی گیر افتادی، یـعـنـی دچار کارهای سخت می‌شوی که از آن‌ها خلاص نخواهی ش. اگر کسی در خواب دید که در جای تنگ و تاریک قرار گرفته که حتی نفس کشیدن هم برایش مشکل شده، به غم و اندوه دچار می شود. اگر از آن جا خارج شد، و به جای فراخ و گشاده ای آمد، از بدی ها محفوظ می ماند.

 

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی غذا در جای تنگ و باریک که گرفتار آن شده‌ای کم می‌باشد، یـعـنـی در زندگانی و معیشت و رزق و روزی دچار تنگنا و مضیقه می‌شوی. اگر خواب ببینید از جای تنگ به محل باز و فراخ آمد از پایگاهی و به جایگاهی ایمن شد، دلیل است که کارهای او به نظام شود و از رنج به راحت و آسانی شود. اگر به خلاف این بیند بد بود. جابر مغربی گوید: تعبیر خواب گیر افتادن در جای تنگ بسیار بد و گرفتاری در زندگی است و اگر دید در جایگاهی تنگ گرفتار شد، دلیل که در کارهای دشوار افتد و خلاص نیابد. اگر بیند در آنجا طعام باریک و تنگ است، دلیل که عیش و روزی بر او تنگ شود و تنگی همه چیز در خواب نیکو نباشد.

تعبیر خواب گیر افتادن در جای تنگ | تعبیر خواب رد شدن از جای تنگ و باریک

تعبیر خواب رد شدن از جای تنگ و باریک

عبور از جای تنگ و باریک در خواب تعابیر متعددی دارد تعبیر خواب رد شدن از جای تنگ چیست؟

خواب دیدم از مکان هایی خیلی تنگ و باریک دارم رد می شوم و حسابی ترسیده بودم احساس میکردم کسانی در حال تعقیب من هستند ، مدام پشت سرم را نگاه می انداختم و حس میکردم میخواهند مرا بدزدند لطفا تعبیرش را بفرمایید ؟ به گفته ی استاد تعبیر خواب اگر خواب دیدی از جاهای تنگ یا تاریک در حال عبور کردن هستی به این معناست که برای مدت زمان کوتاهی زندگی برای شما سخت و سخت تر می شود به احتمال زیاد از نظر اقتصادی و وضعیت معیشت فشار زیادی به شما وارد شود و برای دورانی مشخص در فقیری و یا نداری به سر ببرید ، همچنین شیخ طوسی نیز رد شدن از محله ها خیابان ها و یا مکان هایی باریک و تنگ را بیانگر ضعیف شدن وضعیت مالی و یا زیان هایی که باعث می شوند بخشی از سرمایه ی صاحب رویا از دست برود میدانند.

تعبیر خواب گیر افتادن در جای تنگ | تعبیر خواب رد شدن از جای تنگ و باریک

تعبیر خواب رد شدن دیگران از جای تنگ و باریک

تعبیر خواب عبور کردن دیگران از مکان های باریک و تنگ بدین معنی است: اگر چنان چه این شخص که از جاهای تنگ رد می شود معشوق تو باشد و او را به جای بیاوری و یا بشناسی نشان دهنده گشودن دروازه عواطف، احساسات و یا نظریات شماست،اگر پدر و مادرت در راهرو باریک بودند خوب است و به این معناست که در آینده فرزندانی برومند خواهید داشت و وضع زندگی خانوادگی شما قابل اعتماد و خوب است. اگر این افراد پیرزن و یا پیرمرد بودند نیکو نیست و به این موضوع اشاره دارد که از خانواده خود جدا می‌شوید و عزلت می‌گزینید.

تعبیر خواب گیر افتادن در جای تنگ | تعبیر خواب رد شدن از جای تنگ و باریک

ديدن عبور از جای تنگ در خواب مشروط است زيرا هيچ گاه عمل عبور راسا محور خواب قرار نمي گيرد و نمي تواند هم باشد. اگر در خواب ببينيد که از روي يک پل باریک عبور مي کنيد و پل بر رودخانه اي خروشان قرار گرفته از فتنه و آشوبي به سلامت مي رسيد. اگر در خواب ديديد هنگام عبور از روي پل تنگ رودخانه زير پايتان خشک بود از فقر و تنگدستي و عسرت به سلامت مي گذريد. اين خواب را اگر بيماري ببيند و مشاهده کند که به آن طرف پل رسيد و آن سوي پل سبز و خرم بود از بيماري شفا مي يابد . اگر محکوم و متهمي ببيند تحصيل برائت و آزادي مي کند و روي هم رفته خواب خوبي است. اگر در خواب ببينيم با اتومبيل از جاده اي باریک عبور مي کنيم که دو طرف بيابان است و خشک است و فاقد گياه خوب نيست چون نشان آن است که دستخوش تنگی مي شويم . اگر در خواب ببينيم از مقابل خرابه ايي عبور مي کنيم اندوهگين مي شويم و چنان چه ببينيم از مقابل قصري با شکوه و زيبا يا باغي سبز و خرم مي گذريم نيکو است. اگر در عالم خواب حس کنيم که داريم مي رويم خوب نيست و اگر اين احساس را داشته باشيم که عبور و رد شدن براي رسيدن و آمدن است خوب است.

 

تعبیر خواب رد شدن مرده از جای تنگ چیست؟

اگر ببینی مرده ای از خویشان خودت در حال رد شدن از جای تنگ است و تو از دور یا نزدیک فقط این صحنه را شاهد هستی بدون اینکه کاری کنی یا حرفی بزنی نشانه نومیدی و بیماری و زیان‌های فراوان است.اگر با او این مسیر را همراه شدی و یا کمکش کردی بيانگر داشتن روزهاى خوب است.اگر جمع زیادی از مردگان را در حال رد شدن از جای تنگ دیدی نشانه‌ى بهبودى در امور مالى است.

مهرپرواز

آسمان آبی

جدیدترین مطالب