تعبیر خواب حامله بودن زن – همسر – دختر باکره – زن مرده

تعبیر خواب حامله بودن زن – همسر – دختر باکره – زن مرده

تعبیر خواب حامله بودن خودم

تعبیر خواب حامله بودن از دیدگاه بزرگان به شرح زیر می باشد. تعبیر خواب حامله بودن زن ، تعبیر خواب حامله بودن همسر ، تعبیر خواب حامله بودن دختر باکره و تعبیر خواب حامله بودن زن مرده را در ادامه می خوانید. خواب حامله بودن یکی از خواب های جالب و هیجان انگیز است. اگر شما هم خواب حامله بودن دیگران را دیده اید و دنبال تعبیر خواب حامله بودن هستید در این مطلب می توانید تعبیر خواب حامله بودن را به طور کامل مطالعه نمایید.

 

تعبیر خواب حامله بودن از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب بزرگ شدن شکم مانند زن حامله این است که مال و نعمت بدست می آورد و هرچه شکم بزرگتر باشد مال بیشتر خواهد بود.

تعبیر خواب حامله بودن زن - همسر - دختر باکره - زن مرده

تعبیر خواب حامله بودن از دید از ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب حامله بودن بشرطی که بچه پسر باشد پدرش مال و نعمت است و اگر بچه دختر باشد مادرش به مال می رسد.

 

تعبیر خواب حامله بودن از دید تام چت ویندرا

تعبیر خواب حامله بودن زندگی پر بار است.

تعبیر خواب دیدن حیوان و انسان حامله داشتن آرزوهای تازه است که باعث امید می شود

تعبیر خواب حامله بودن مقدمه ای برای رسیدن به موفقیت های فردی است

به طور کلی تعبیر خواب حامله بودن خوب و فرخنده است

 

تعبیر خواب حامله بودن از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب حامله بودن زن غم و غصه است

تعبیر خواب حامله شدن همسرتان کاری سخت و دشوار است که شما را ناراحت می کند

تعبیر خواب حامله شدن خود غمی فراوان است

تعبیر خواب دیدن زن حامله در کوچه خبر بد است

 

تعبیر خواب حامله بودن از دید لیلا برایت

تعبیر خواب مردی که حامله شده است رسیدن پول و ثروت است

 

تعبیر خواب حامله بودن از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب زنی که خود را حامله ببیند این است که زندگی خوشایندی نخواهد داشت

تعبیر خواب دختر پاکدامنی که حامله شده است این است که به بدبختی و رسوایی کشیده می شود

 

تعبیر خواب حامله بودن همسر

تعبیر خواب زن بارداری که ببیند حامله است ، زایمان راحت و بی خطر است

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن حامله، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هرچند که شکم بزرگتر بیند،

مال دنیا بیشتر بود.

تعبیر خواب حامله بودن زن - همسر - دختر باکره - زن مرده

تعبیر خواب حامله بودن زن

 

ابراهیم کرمانی گوید: اگر فرزند نابالغ خود را آبستن بیند، دلیل که اگر پسر بود، پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر بیننده خواب دختر بود، مادرش را نعمت و مال حاصل شود.

 

تعبیر خواب حامله بودن دختر باکره

تام چت ویندرا گوید : تعبیر آبستنی زندگی پر بار تازه است . اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی آبستن ببیند ویا خواب بیننده زن خود را آبستن ببیند تعبیر ش به این طریق است که در آرزوی زندگی تازه ای به سر می برد که پر از مایه های امید و امکانات نیکو باشد.

 

تعبیر خواب حامله بودن زن مرده

خواب دیدن حامله به هر صورت مقدمه ای است بر تلاش فردی که برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می کند و چنین خواب ی که خودش طالع است نیروی قوی پا نهادن وپیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می کند

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب