تعبیر خواب خربزه چیست | تعبیر خواب خربزه زرد – سبز – خراب – گندیده

تعبیر خواب خربزه چیست | تعبیر خواب خربزه زرد – سبز – خراب – گندیده

تعبیر خواب خربزه چیست

تعبیر خواب خربزه از دیدگاه معبران و بزرگان تعبیر خواب در ادامه بیان خواهد شد. تعبیر خواب خربزه خوردن و همچنین تعبیر خواب خربزه گرفتن از مرده را در ادامه این مقاله از سایت تفریحی سماتک می خوانید. تعبیر خواب خربزه زرد، بیماری می‌باشد، و تعبیر خواب خربزه سبز که شیرین نباشد، بهتر از خربزه زرد است، جابر مغربی می‌گوید: خربزه سبز نرسیده، مخصوصاًً اگر شیرین باشد، تعبیرش بهتر می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در بیداری فصل خربزه باشد و در خواب خربزه شیرین ببینی و از آن خورده باشی، تعبیرش از بین رفتن غم و اندوه است و به اندازه‌ای که باقی مانده است غم و اندوه باقی می‌ماند.

 

تعبیرهای خربزه عبارتند از: 1- بیماری 2- زن 3- غم و اندوه 4- منفعت 5- زندگانی و معیشت خوب و خوش، مخصوصاًً اگر شیرین باشد.

 

تعبیر خواب خربزه خوردن

مطیعی تهرانی می‌گوید: دیدن خربزه در خواب بستگی به وضع خربزه دارد و با تغییراتی که در رنگ و مزه و کیفیت آن پیدا می شود تعابیر متعارف می گردند. خربزه کلا عیش است و تمتعی است که ما از چیزهای مختلف می بریم. این عیش و تمتع و لذت گاه کام ما را شیرین می کند و گاه تلخی می آورد. چنانچه بیننده خواب ببیند که خربزه می خورد و آن خربزه شیرین است کامیاب می شود به اندازه خربزه ای که خورده و به قدر شیرینی آن. اگر خربزه ای که می خورید بزرگ باشد بهتر از این است که کوچک و محقر باشد.

 

تعبیر خواب خربزه خوردن مرده

مطیعی تهرانی در جایی دیگر می‌گوید: اگر در خواب دیدید که خربزه می خورید و فصل خربزه است نیکو است و خواب شما می گوید غم و اندوه شما از بین می رود و اگر چیزی از خربزه باقی بماند به همان مقدار غم شما باقی می ماند که با این وصف اگر تمام خربزه را بخورید بهتر است. اگر ببینید که خربزه زیادی دارید با انبوهی از مشکلات رو به رو می شوید و اگر یکی از خربزه ها را بردارید کامیابی است به همان اندازه که برگرفته اید. دیدن خربزه لکه دار در خواب خوب نیست. در غیر فصل نیز خوردن خربزه خوب نیست و نشان غم و اندوه است.

تعبیر خواب خربزه چیست | تعبیر خواب خربزه زرد - سبز - خراب - گندیده

تعبیر خواب خربزه زرد

تعبیر خربزه زرد، بیماری می‌باشد، و تعبیر خواب خربزه سبز که شیرین نباشد، بهتر از خربزه زرد است.

 

تعبیر خواب خربزه بزرگ

تعبیر دیدن خربزه بزرگ بهتر از خربزه کوچک است و اگر ببینی از آن می‌خوری در تعبیر آن زیانی وجود ندارد.

 

تعبیر خواب خربزه سبز

جابر مغربی می‌گوید: خربزه سبز نرسیده، مخصوصاً اگر شیرین باشد، تعبیرش بهتر می‌باشد.

 

تعبیر خواب خربزه شیرین

اگر در بیداری فصل خربزه باشد و در خواب خربزه شیرین ببینی و از آن خورده باشی، تعبیرش از بین رفتن غم و اندوه است و به اندازه‌ای که باقی مانده است غم و اندوه باقی می‌ماند.
اگر ببینی مقدار فراوانی خربزه داری و در مقابل تو قرار دارند، دچار غم و اندوهی می‌شوی که علاج برطرف شدن آن را نمی‌دانی

 

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب خربزه عبارتند از:

بیماری
زن
غم و اندوه
منفعت
زندگانی و معیشت خوب و خوش، مخصوصاً اگر شیرین باشد.

 

تعبیر خواب خربزه گرفتن از مرده

بسیاری از تحلیلگران خواب و رویا تفاسیر خود را بر اساس نوع خواب بیننده بیان می‌کنند به طور مثال و در همین رویای خربزه، تعابیر گفته شده در رابطه با میوه شیرین و رسیده، بزرگ یا کوچک بودن آن، اینکه فرد خربزه جمع آوری می‌کند، می‌خورد و یا با چاقو برش می‌دهد متفاوت می‌باشد. حتی سن، زن و یا مرد بودن شخص رویابین در تفسیر خواب تاثیر گذار است.

 

تعبیر خواب خربزه گندیده

برای شخص بیماری که در رویای خود خربزه شیرین و معطر ببیند، این خواب یک هشدار و علامت بسیار خوب است. دقت داشته باشید بو و طعم خربزه دیده شده برای تفسیر رویای افراد بیمار بسیار مهم است.
خربزه معمولا با طعم و مزه‌ای تازه، آبدار و شکل زرد رنگ دیده می‌شود. این حالات نمادی از نیازهای فیزیکی شخص بیننده خواب است.
خربزه بزرگ و آبدار می تواند نشانه ای از باروری و فرصت های جدید در زندگی باشد. این تفسیر فقط مربوط به خربزه هایی است که در رویا رنگی زرد و حالتی رسیده داشته و عطر آن باعث احساسات مثبت شود.
در رویا، همیشه باید به نگرشی که نسبت به هدف رویا دارید توجه داشته باشید؛ در واقع این کلیدی برای یک تفسیر موفق است.
در برخی از کتابهای تفسیر رویا اعتقاد بر این است که خربزه نشان دهنده یک سفر طولانی است در آینده برای فرد رویابین است. موفقیت در این سفر به اندازه و شکل میوه بستگی خواهد داشت.
علاوه بر سفر اگر دختری در خواب شاهد خربزه‌های زیادی باشد پیشنهاد ازدواجی از یک فرد خارجی دریافت خواهد کرد. همچنین خربزه زیاد نشانه‌ای از ثروت و تعداد زیادی فرزند (نماد باروری) است که باعث خوشحالی و رضایت والدین می‌گردند.

جدیدترین مطالب