تعبیر خواب خرما چیست | دیدن خرما در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب خرما چیست | دیدن خرما در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب خرما چیست

تعبیر دیدن خرما در خواب از دیدگاه بزرگان علم تعبیر خواب در این مقاله از سایت سماتک آورده شده است و اگر به تازگی خواب خرما دیده اید با ما همراه باشید تا به شما بگوییم تعبیر خواب خرما چیست؟! بطور کلی دیدن خرما در خواب بسیار نیکو و خوب است و می‌گویند که اگر در خواب ببینید خرما خریده‌اید و به خانه می‌برید معاش شما گسترش می‌یابد و اگر ببینید نخل می‌ کارید زنی خوش نیت و خوش طبع خواهید خواست. این خواب برای دختران و پسران جوان نیز خوب است و آینده ای روشن را نوید می‌دهد.

تعبیر خواب خرما چیست | دیدن خرما در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب خرما و مغز گردو

اگر در خواب دیدید که خرما با مغز گردو می‌خورید شادی به شما می‌رسد و بهره‌ای می‌برید و توفیقی حاصل می‌کنید. اگر دیدید خرما و مغز گردو به کسی می‌دهید به او سود می‌رسانید. بطور کلی تعبیر خواب خرما و مغز گردو در خواب به خوبی بیان شده است و جای نگرانی نیست.

 

تعبیر خواب خرما برای زن باردار

دیدن خرما در بارداری و برای زن باردار خیلی خوب است و تعابیر عالی دارد. یکی از معانی دیدن خرما در دوران بارداری رسیدن به خواسته و حاجت خود است. تعبیر خواب خوردن خرما برای زن باردار خیلی خوب است و معنی خواب توفیق انجام کارهای مختلف است. یکی دیگر از معانی این خواب برای زن حامله رسیدن مال و ارث به اوست.

تعبیر خواب خرما چیست | دیدن خرما در خواب نشانه چیست

خرما در خواب نشانه چیست

دیدن خرما، مال حلال بود، از جهت رییسی کریم
دیدن بسر در خواب، (یعنی غوره خرما)، دلیل دین پاک و مال حلال است
خرما به خواب دیدن منفعت و شادی بود که از مهتری به وی رسد.
اگر بیند درخانه خرمای بسیار داشت، دلیل که به قدر خرما از ضیاع و عقار خویش مال حاصل کند.
اگر خواب ببينيد كه به كسى خرما مى‌دهيد، نشانه‌ى آن است كه به شخصى به خصوص ابراز علاقه مى‌كنيد.

دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است.

 

تعبیر خواب خوردن خرما

تعبیر دیدن خوردن خرما در خواب و انداختن هسته اش بر روی زمین یعنی بدون هیچ سختی و مشقتی به پول خواهید رسید. اگر خواب ببینید از خرمای بسته بندی شده می‌ خورید، علامت کمبود و پریشانی است. بطور کلی تعبیر خواب خوردن خرما خوب است و اگر بیند خرما همی خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد. اگر خواب بیند خرما بخورد و دانه‌اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود. اگر بیند خرما خورد، دلیل که میراث یابد.

 

تعبیر خواب درخت خرما

تعبیر خواب درخت خرما چیست؟ به گفته ابن سیرین به خواب دیدن درخت خرما، دلیل و راهنماست بر مردی شریف و عالم بزرگ. اگر خواب بیند درخت خرمایی در خانه داشت دلیل که بامردی شریف وبزرگ دوست و آشنا شود. اگر ببینید که درخت نخل در خانه دارید زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می‌آورد. اگر در خواب خرما را روی درخت خرما دیدید معنی خواب شما این است که به زودی در اطراف شما پیوندی فرخنده رخ می دهد.

تعبیر خواب خرما چیست | دیدن خرما در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب چیدن خرما از درخت

اگر خواب ببينيد كه از درخت خرما، خرما مى‌چينيد، بيانگر موفقيت در امور عاشقانه است. چنانچه در خواب خود ببینید درخت خرمای خشکیده شما مجدد سبز و بارور شده و شما در حال چیدن خرما از درخت هستید نشان آن است که کارتان نیکو می شود و امورتان نظام دلخواه می گیرد و روزی فراخ خواهید یافت. اگر بیمار هستید، شفا حاصل می کنید. اگر وامدار و مقروض هستید، دین خویش را می پردازید.

 

تعبیر خواب کاشتن درخت خرما

اگر در خواب خود ببینید در خانه و یا در ملک خویش نخل میکارید، زنی خوش نیت و خوش طبع در زندگی شما نقش می گیرد. زنی که به چندین هنر آراسته است و زبانی شیرین و محضری دلنشین و طبعی سازگار دارد.

تعبیر کاشتن درخت خرما در خواب دختران جوان بسیار نیکو است. اگر دختر جوانی در خواب خود ببینید در خانه و یا در ملک خویش درخت خرما میکارد، نشان آن است که به زودی مردی جوانمرد به زندگیش وارد می شود. اگر زن جوانی ببیند از درخت خرما مته هر کس که باشد فرقی نمیکند . خرمای تازه می خورد، باردار می شود و فی می آورد.

تعبیر کاشتن درخت خرما در خواب پسران و مردان جوان یعنی عاشق می شود و از در می کند.

 

تعبیر خواب داشتن نخل در خانه

اگر در خواب خود ببینید یک نخل (درخت خرما) در خانه خویش دارید و یا در ملکی که می دانید متعلق به شماست نخل روییده، نشان آن است که زنی خوب و مهربان و پارسا و صدیق خواهید داشت. زنی که برای شما فرزندان صالح می آورد. چنانچه این خواب را زنی ببیند، از شوهر خویش فرزندان برومند، شجاع و جوانمرد و پارسا و متقی خواهد آورد. چند تن از معبران نوشته اند داشتن درخت خرما در خانه به تساوی برای هر مرد و زن نشانه ای است از برادر کریم و دلاور؛ برادری که چون نخل بارور و چون شیر جنگاورو مانند پارسایان متقی و پرهیزکار است.

تعبیر خواب خرما چیست | دیدن خرما در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب خرمای تازه

امام صادق (ع) فرمودند: دیدن خرمای تازه، دلیل روشنایی چشم و فرزند نیکو بود.

اگر بیند خرمای تازه داشت، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختی حاصل کند
اگر بیند خرمای تازه یا خشک همی خورد، دلیل که حلاوت ایمان بیابد و کارش به نظام شود.

 

تعبیر خواب خرمای خشک

اگر بیند خرما بن خشک می‌برید، دلیل که کاری که در دست دارد ناتمام و بی نظام گردد.
اگر در خانه شما خرمای خشک زیادی باشد با آدم اصیلی ازدواج می کنید و یا به شما سود می رساند.

اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود، چنانکه بار بسیار داشت، دلیل که با شخص اصیلی پیوسته کند به نکاح و از وی منفعت یابد. اگر بیند آن خرما بن خشک بود، دلیل که میان ایشان جدایی افتد.
اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد.

تعبیر خواب خرما چیست | دیدن خرما در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب خرمای نارس

ابن سیرین: اگر بیند خرمای نارسیده بخورد، دلیل که میراث فرزندان یابد.

 

تعبیر خواب خریدن خرما

اگر در خواب ببینید که خرما خریده اید و به خانه می برید، معاش شما گسترش می یابد. این خواب نشان آن است که خانواده خویش را خیلی بهتر از گذشته می توانید تغذیه کنید و معاش ایشان را تأمین نمایید.

 

تعبیر خواب خرمای نذری در خواب

اگر در خواب ببینید خرمای نذری را خیرات می کنید، بهره ای نصیب شما می شود که هم وسیع است و هم زیاد در عین حال می گوید واجب ساقط شده و یا تکلیف ادا نگردیده و یا کار واحب انجام نشده ای دارید. تعبیر خواب خرمای نذری در خواب خوب است و چون خیرات کردن در خواب و نذری دادن، وفور و وسعت را نشان می دهد و هم دین مذهبی و یا اخلاقی را یاد آوری می نماید.

تعبیر خواب خرما چیست | دیدن خرما در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب غوره خرما (طلع)

اگر در خواب غوره خرما ببینی، تعبیرش دین درست و پاک و مال حلال می‌باشد. امام صادق می‌فرمایند: تعبیر خواب غوره خرما عبارتند از:
1- فرزند 2- نعمت 3- مال و اموال.

اگر ببینی طلع یا همان غوره خرما داری، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی،‌‌‌‌‌ و اگر ببینی آن را خورده‌ ای تعبیرش مال و نعمت می‌باشد. تعبیر خواب غوره خرما و داشتن طلع‌ های فراوان و خوردن آنها بدون اینکه از آن به دیگران بدهی، یـعـنـی پادشاه مال و اموال تو را با قهر و غضب گرفته و تصاحب می‌کند.

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب