کامل ترین مرجع تعبیر خواب دندان

کامل ترین مرجع تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان لق
تعبیر خواب دندان خراب
تعبیر خواب دندان پوسیده
تعبیر خواب دندان درد
تعبیر خواب دندان افتادن
تعبیر خواب دندان سفید و تمیز
تعبیر خواب دندان کشیدن
تعبیر خواب دندان مصنوعی
تعبیر خواب دندان جدید درآوردن

تعبیر خواب دندان لق جلو
تعبیر خواب دندان لق و شکسته
تعبیر خواب دندان لق خونی
تعبیر خواب دندان لق افتاده
تعبیر خواب دندان لقی
تعبیر خواب دندان لق کشیدن
تعبیر خواب دندان لق دیدن
تعبیر خواب دندان لق بچه
تعبير خواب لقي دندان

تعبیر خواب لق شدن دندان جلو
تعبير خواب لق شدن دندان جلو
تعبیر خواب لق شدن دندان جلویی
تعبیر خواب لق شدن دندان های جلو
تعبیر خواب دندان لق شده جلو
تعبیر خواب لق شدن دندان جلو پایین
تعبیر خواب لق شدن دندان جلو بالا
تعبیر خواب لق شدن و افتادن دندان جلو
تعبیر خواب دیدن لق شدن دندان جلو

تعبیر خواب دندان درد
تعبير خواب دندان درد
تعبیر خواب دندان درد شدید
تعبیر خواب دندان درد مرده
تعبير خواب دندان درد مرده
تعبیر خواب درد دندان عقل
تعبیر خواب درد دندان نیش

تعبیر خواب دندان خراب بیفتد
تعبیر خواب دندان خراب کشیدن
تعبیر خواب دندان خراب افتاده
تعبير خواب دندان خراب افتادن
تعبیر خواب دندان خراب و لق
تعبیر خواب دندان خراب مرده
تعبیر خواب دندان خراب کنده شده
تعبیر خواب دندان خراب کندن
تعبیر خواب دندانهای خراب

تعبیر خواب دندان خراب
تعبیر خواب دندان خراب کشیدن
تعبیر خواب دندان خراب بیفتد
تعبیر خواب دندان خراب افتاده
تعبیر خواب دندان خراب شکسته
تعبير خواب دندان خراب افتادن
تعبیر خواب دندان خراب و لق
تعبیر خواب دندان خراب مرده
تعبیر خواب دندان خراب کنده شده

تعبیر خواب دیدن افتادن دندان خراب
تعبیر افتادن دندان خراب در خواب
تعبیر دیدن افتادن دندان خراب در خواب
تعبیر خواب افتادن دندان خراب چیست؟
تعبیر خواب افتادن دندان خراب جلو
تعبیر خواب افتادن دندانهای خراب
تعبیر خواب افتادن دندان آسیاب خراب
تعبیر خواب خراب شدن و افتادن دندان

 

تعبیر خواب دندان به روايت امام جعفر صادق

ديدن دندان ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بيت. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خويشان.

 

تعبیر خواب دندان به روايت حضرت دانيال

دندان به خواب اهل بيت صاحب خواب است و دندانهاي بالا دلالت كند بر نرينه و دندان زيرين، دلالت كند بر مادينه و دندان پيشين دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران كند يا بر مادر و پدر است و دندانهائي كه بر جنب آن باشند، دليل بر عم و فرزندان و عمان كند و دندانهائي كه بر جنبِ دندانهاي ديگر است كه آن را ثنايا خوانند، دليل بر مهتر و بزرگ خاندان كند و دندانهاي ديگر، دليل بر خالان و فرزندان خال كند و دندانهاي پسين، دليل بر كسي كند كه از خويشانِ دور باشد

 

تعبیر خواب دندان به روايت ابراهيم کرماني

دندان بالا در مقابل چشم است، دليل بر نرينه كند و دندان زيرين در مقابل پيشاني است، دليل بر مادينه كند. اگر بيند دندانهايش جمله در كنارش افتاد، پس جمله را در كف خود گرفت، دليل كه خويشان خود را جمع كند و نگذارد كه از او جدا گردند. اگر بيند از دندانهاي او بوي خوش مي آمد، دليل كه خويشان بر وي ثنا گويند. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه خويشان بر وي غيبت كنند. اگر بيند دندانش درد مي كرد و بركند، دليل كه مال يابد. اگر بيند دندان او سياه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بيند كه دندانهايش افتاده بود و در كهنه بست، دليل كه او راعمري دراز است، چنانكه همه تبارِ خويش را در گور كند.

 

تعبیر خواب دندان به روايت منوچهر مطيعي تهراني

دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتي اعتقاد داشتند که دندان هاي فک بالا مردان خانواده هستند و دندان هاي فک زيرين زنان.اما نسبت دادن نرينگي و مادينگي به دندان ها درست نيست چرا که هيچ دليلي وجود ندارد که ثابت کند که دندان هاي بالا نر هستند و دندان هاي فک پائين ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامي است که افراد نزد ما دارند. اين درست تر مي تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانيم. به نظر من دندان هاي کرسي همسر و پدر و مادر هستند و دندان هاي جلو فرزندان. دندان هاي پيشين زينت چهره به حساب مي آيند و فرزندان نيز زيب و زينت زندگي ما محسوب مي گردند. اگر بيننده خواب ببيند که دندانش کف دست يا روي زمين افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثيف و آلوده نشد و مفقود نگرديده باشد يکي از خويشانش بيمار مي شود يا آسيبي به او وارد مي آيد ولي اگر در خاک آلوده و يا مفقود شده او مي ميرد. با توجه به اين که آن دندان کدام است. گفتم که دندان هاي کرسي همسر و پدر و مادر هستند و دندان هاي پيشين فرزندان و خواهران و برادران. اگر بيننده خواب ببيند که دندانش را کرم خورده و درد مي کند گرفتار دشمني شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهي مي شود و وامدار مي گردد. اگر بيننده خواب ببيند که دندان هايش سفيد و براق است زندگي خانوادگي رونق و جلا مي يابد و حادثه اي خوب براي او و خانواده اش اتفاق مي افتد. اگر ببيند که دندانهايش کثيف و زشت است غمي به آن ها مي رسد که جنبه خانوادگي دارد. اگر بيننده خواب ببيند که همه دندان هايش کثيف است يا حداقل عادي است يا يکي از دندان ها زياد سفيد و براق شده شخصي که دندان به او انتصاب مي يابد شاخص مي شود و ممتاز مي گردد و اگر دندان کرسي شما درد مي کرد و متورم و آماسيده شده بود با همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد و اگر آن را کشيديد و به دست خود يا پزشک بيرون آورديد از همسرتان جدا مي شويد. براي زن نيز همين تعبير هست يعني اگر دندان کرسي خود را بکشد از شوهرش جدا مي شود.

 

تعبیر خواب دندان پوسیده در خواب چیست؟

دشمن است

 

تعبیر خواب دندان شکستن در دعواچیست؟

شما با خانواده قهر و جدل خواهید کرد

 

تعبیر خواب دندان درآوردن مرده چیست؟

جایگاه ان مرحوم عالیست

 

تعبیر خواب دندان لق و شکسته چیست؟

نزا و درسر و بلا است

 

تعبیر خواب دراوردن دندان عقل چیست؟

خیر و خوبی است

 

تعبیر خواب افتادن دندان چیست؟

مریضی و بلا است

 

تعبیر خواب لق شدن دندان جلو چیست؟

فرزند شما مریض خواهدشد

 

تعبیر خواب لق شدن دندان نیش چیست؟

خصومت و در گیری بافامیل

 

تعبير خواب دندان چیست؟

تعبیر خواب درآوردن دندان چیست؟

خیر و خوبی است

 

تعبیر خواب دندان درآوردن کودک چیست؟

بسیار نیکوست

 

تعبیر خواب کشیدن دندان لق چیست؟

بیماری و گرفتاری ست

 

تعبیر خواب دندان شکسته چیست؟

دعوا و نزا در خانواده است

 

تعبیر خواب دندان نیش چیست؟

فرزندان است

 

تعبیر خواب کشیدن دندان عقل چیست؟

بیماری است

 

تعبیر خواب کشیدن دندان لق چیست؟

از بیماری و گرفتاری رها میشوید

 

تعبیر خواب دندان لق چیست؟

بیماریست

 

تعبیر خواب کشیدن دندان پوسیده چیست؟

طلاق است

 

تعبیر خواب دندان مصنوعی چیست؟

از همسر فعلی جدا و همسر بدتری اختیار خواهی کرد

 

تعبیر خواب دندان عقل درآوردن چیست؟

دندان در اوردن تعبیرش نیکوست

 

تعبیر خواب دندان پایین چیست؟

زنان هستند

 

تعبیر خواب دندان بالا چیست؟

مردان هستند

 

تعبیر خواب شکستن دندان جلو چیست؟

مردی در خانه بیمار یا فوت میکند

 

تعبير خواب دندان های فک بالا مردان چیست؟

خانواده هستند

 

تعبير خواب دندان های فک زیرین چیست؟

زنان هستند

 

تعبير خواب دندان های کرسی چیست؟

همسر و پدر و مادر هستند

 

تعبير خواب دندان های جلو چیست؟

فرزندان هستند

 

تعبير خواب افتادن دندان ها در كف دست يا روي زمين چیست؟

مرگ و بيماريست و بستگي به اين دارد كدام دندان باشد

 

تعبير خواب دندان كرم خورده چیست؟

گرفتار دشمني ميشويد

 

تعبير خواب درد دندان چیست؟

گرفتار قرض و بدهي خواهي شد

 

تعبیر خواب دندان سفيد و درخشان چیست؟

رونق و جلا در خانواده است

 

تعبیر خواب دندان کثیف و زشت چیست؟

از خانواده غمی به او می رسد

 

تعبير خواب دندان های کثیف وتميز مختلط با هم چیست؟

دندانی که تمیز و درخشان باشد در جامعه ممتاز و موفق خواهد شد

 

تعبیر خواب دندان کرسی چیست؟

شما با همسر خود دعوا خواهید کرد

 

تعبیر خواب کشیدن دندان کرسی چیست؟

طلاق است

 

تعبیر خواب کندن و بیرون اوردن دندان چیست؟

از همسرتان جدا خواهید شد

 

تعبیر خواب لق شدن دندان چیست؟

بیماری است

 

حضرت دانیال در تعبير خواب دندان گوید:

دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند

بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است

و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند

و دندانهائی که بر جنبِ دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند

و دندانهای دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندانهای پسین، دلیل بر کسی کند که از خویشانِ دور باشد
بعضی از معبراندر تعبير خواب دندانگویند:

دندانهای پیشین و آن چه از جانب دست است، دلیل بر پدر و مادر کند.

اگر بیند دندان پیشین او می جنبید، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود.

افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است.

کامل ترین مرجع تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان ابن سیرین

اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید،

دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید،

دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد.

اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد.

اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد.

اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید.

اگر بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است.

اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید.

اگر بیند جمله دندانهایش بر دندانهای دیگر، چون تاویل دندانهای پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد.

اگر بیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد.

اگر بیند که از دل او دندان رسته است، دلیل که زود هلاک شود

 

تعبیر خواب ریختن دندان

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دندان تو به کف دستَت یا روی زمین افتاده و خاکی نشده است یا اینکه به کناری افتاده است، تعبیرش این است که با توجه به نوع دندان صاحب یکی از آن‌ها خواهی شد، یعنی اگر دندان جلوئی افتاده صاحب فرزند یا برادر و یا خواهر می‌شوی. اگر ببینی همۀ دندان‌هایت در کف دست یا کنارت ریخته است، یـعـنـی عده بستگان تو بیشتر می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی همۀ دندان‌هایت در کنار تو ریخته است و تو هم آن‌ها را برداشته و در کف دست خودت قرار دادی، یـعـنـی بستگانت را جمع کرده و نمی‌گذاری از تو جدا شوند. اگر ببینی دندان‌هایَت افتاده و تو هم آن‌ها را در پارچۀ کهنه‌ای بسته‌ای، یـعـنـی عمر تو طولانی می‌شود طوریکه مرگ همۀ تبار و دودمان خود را می‌بینی و آن‌ها را به خاک میسپاری.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دندان تو روی زمین افتاده و درمیان خاکها گم شده است، یـعـنـی با توجه به نوع دندان یکی از آن‌ها هلاک شده یا جدا می‌شود به طوری اثری از آن‌ها باقی نمی‌ماند. اگر ببینی همۀ دندان‌های تو روی زمین ریخته و در میان خاک‌ها گم شده است، یـعـنـی عده‌ای از بستگانت هلاک می‌شوند (دفع بلا و گرفتاری).
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی همۀ دندان‌های تو در زبانَت جمع شده است، ولی دوباره به جای خودشان برگشتند، یـعـنـی بستگانت از تو شکایت می‌کنند.
ابراهیم کرمانیدر تعبير خواب دندانگوید:

دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند.

اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند.

اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند.

اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند. اگر بیند دندانش درد می کرد و برکند، دلیل که مال یابد.

اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد.

اگر بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او راعمری دراز است، چنانکه همه تبارِ خویش را در گور کند.
جابر مغربیدر تعبير خواب دندانگوید:

اگر بیند که دندانش درد می کرد و در دست فرا گرفت، دلیل که منفعت یابد و منفعت از سی درم کمتر نباشد و زیاده از صد درم نباشد،

به دست چپ گرفتن آن منفعت کم از سیصد درم نبوده و زیاده از ده هزار درم نباشد.

اگر به هر دو دست گرفت، دلیل که مال فراوان یابد. اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت،

دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان برگیرد، لکن او مصیبتی رسد.

اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند.

اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او.
حضرت امام جعفر صادقدر تعبير خواب دندان میفرماید:

دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بیت. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خویشان.
تعبير خواب دندان چیست؟

تعبیر کلی
تعبیر خواب دندان، خانواده و فامیل تو می‌باشد.
تعبیر خواب دندان‌های ردیف بالا به جنس مذکر و مرد، و ردیف پائین به جنس مونث و زن مربوط می‌شود.
تعبیر خواب دندان‌های جلو، مربوط به فرزندان و خواهران و برادران می‌شود،
تعبیرش به فرزندان و خواهران و برادران یا پدر و مادر مربوط می‌شود، ‌‌‌‌‌
دندان‌های جلو و دندان‌هایی که در طرف راست می‌باشد تعبیرش به پدر و بستگان پدر مربوط می‌شود ‌‌‌‌‌
دندان‌هائی که در طرف چپمی‌باشد تعبیرش به مادر و بستگان مادر مربوط می‌شود.
تعبیر خواب دندان‌های کنار دندان جلو به عمو و فرزندانش مربوط می‌شود.
تعبیر دندان‌های نیش به بزرگتر فامیل مربوط می‌شود.
تعبیر سایر دندان‌های کنار دندان‌های نیش، به خاله‌ها و فرزندانش مربوط می‌شود.
تعبیر دندان‌های عقب به بستگانش دور مربوط می‌شود.
تعبير خواب دندان چیست؟
اگر در خواب ببینی دندان‌های تو زیادتر شده یا خوب و پاکیزه هستند،
تعبیرش این است که با توجه به نوع دندان یکی از آن‌ها صاحب مقام و منزلت و خیر و خرمی خواهد شد.
اگر ببینی در کنار دندان تو دندان دیگری درآمده است، یـعـنـی اگر جزء دندان‌های ردیف بالا است با توجه به نوع دندان صاحب یکی از آن‌ها از جنس مذکر و مرد و اگر ردیف پائین باشد از جنس مونث و زن خواهی شد؛
مثلا اگر در کنار دندان جلوئی بالا باشد صاحب فرزند پسر یا برادر خواهی شد، ‌‌‌‌‌
یا اگر در کنار دندان جلوئی پائین باشد، صاحب فرزند دختر خواهی شد.
اگر ببینی از قلب تو دندان روییده است، یـعـنـی به زودی هلاک خواهی شد
دندان‌درد
اگر در خواب ببینی دندانی را که درد می‌کند را کنده‌ای، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری،
تعبير خواب دندان چیست؟
اگر ببینی دندانی را که درد گرفته، کشیدی و در دست گرفته‌ای،
یـعـنـی سود و منفعتی به میزان سی الی صد درهم به دست می‌آوری،
ولی اگر ببینی آن را با دست چپ گرفته‌ای، یـعـنـی به اندازۀ سیصد الی ده هزار درهم سود و منفعت به دست می‌آوری، یا چنانچه با هر دو دست خودت گرفته‌ای،
تعبیرش این است که مال و اموال فراوان به دست خواهی آورد .
اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی که از درد دندان ناله می‌کند،
یـعـنـی در زمان حیاتش فحش و ناسزای فراوانی به دیگران گفته است.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی همۀ دندان‌های تو در زبانَت جمع شده است، ولی دوباره به جای خودشان برگشتند، یـعـنـی بستگانت از تو شکایت می‌کنند.
اگر در خواب ببینی قسمتی از دندان تو شکسته یا از بین رفته است، تعبیرش این است که با توجه به نوع دندان یکی از آن‌ها دچار آسیب و گرفتاری و بلا می‌شوند.
اگر ببینی دندان تو کوبیده شده است، یـعـنـی با توجه به نوع دندان با یکی از آن‌ها درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی.
اگر ببینی دندان تو در جایش محکم نیست و لق شده است، یـعـنـی با توجه به نوع دندان یکی از آن‌ها بیمار می‌شود.
تعبير خواب دندان چیست؟
اگر ببینی بعضی از دندان‌هایت ناپدید شده است، یـعـنـی به تعداد آن دندان‌ها بستگانت به غربت می‌روند و با سلامتی برمی‌گردند.
اگر ببینی از بیخ و بُن دندانت خون بیرون آمده است، یـعـنـی بستگانت باعث اندوه و ناراحتی تو می‌شوند.
اگر ببینی دندان تو سیاه شده است، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی
اگر در خواب ببینی دندان‌هایت بوی خوبی می‌دهند، تعبیرش این است که بستگانت تو را تحسین می‌کنند، ولی اگر ببینی بوی بدی می‌دهند، یـعـنـی بستگانت پشت سر تو غیبت و بدگوئی می‌کنند.
اگر ببینی دندان‌های تو از شیشه یا سفال و یا چیزهایی مثل آن‌ها شده است [منظور چیزهای شکستنی می‌باشد]، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت
دندان‌درد
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دندانی را که درد می‌کند را کنده‌ای، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی دندانی را که درد گرفته، کشیدی و در دست گرفته‌ای، یـعـنـی سود و منفعتی به میزان سی الی صد درهم به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی آن را با دست چپ گرفته‌ای، یـعـنـی به اندازۀ سیصد الی ده هزار درهم سود و منفعت به دست می‌آوری، یا چنانچه با هر دو دست خودت گرفته‌ای، تعبیرش این است که مال و اموال فراوان به دست خواهی آورد .
ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی که از درد دندان ناله می‌کند، یـعـنـی در زمان حیاتش فحش و ناسزای فراوانی به دیگران گفته است.

 

کامل ترین مرجع تعبیر خواب دندان

جدیدترین مطالب