تعبیر خواب لواط و همجنس بازی مرد با مرد

تعبیر خواب لواط و همجنس بازی مرد با مرد

تعبیر خواب لواط کردن

لواط مرد با مرد بسیار ناپسند و حرام است و در قانون اسلام جرم بالایی دارد تعبیر خواب لواط مردان را در ادامه بیان می کنیم اگر خواب لواط کردن دیده اید با تعبیر خواب جامع لواط کردن بیشتر آشنا شوید.

 

تعبیر خواب لواط مرد با مرد

عمل لواط به آمیزش جنسی مقعدی میان مردان گفته می شود که از نظر و دیدگاه دین اسلام حرام و بسیار شنیع میباشد. تعداد زیادی از مردان ممکن است که در رؤیا خودرا درحال لواط کردن ببینند که دیدن اینگونه خواب‌ها نشانه‌اي از انجام دادن عمل واقعی لواط در زندگی بیداری ندارد و حاوی پیامی به بیننده خواب است.

لواط اشاره به رفتاری دارد که نتیجه مثبتی از ان عمل و رفتار بدست نخواهد آمد. شاید بتوان ضرب المثل آب در هاون کوبیدن را مصداق دیدن عمل لواط در خواب بیان کرد.

فعالیتی در زندگی بیداری در حال رخ دادن است که بدون هیچ خیر و برکتی برای بیننده خواب به اتمام میرسد. در واقع این خواب هشداری در مورد استفاده از استعدادهای بالفعل در راهی بی انتهاست که همه ی این توانایی‌ها و اوقات گرانبها بیهوده تباه خواهند شد.

 

تعبیر خواب لواط و همجنس بازی

معبرین غربی در رابطه با همجنسگرایی با توجه به نمادها و دیدگاه‌هاي‌ خود در دنیای غرب بیان می کنند که: اگر در خواب خود را در رابطه با شخصی هم جنس خود در حال لواط کردن دیدید این به این معنی نیست که شما همجنس باز و یا علاقه به هم جنس بازی دارید این به این معنی است که شما دوست داشتن را یاد میگیرید و خود را می‌پذیرید.

لواط در خواب اگر به سمت خواب‌هاي‌ شیطانی نرود تعابیر مختلفی از دیدگاه مفسران خواب قدیمی مانند ابن سیرین، حضرت امام صادق و دانیال پیامبر دارد.

به گفته تعبیرگران امروزی دیدن یک رابطه عاشقانه در خواب ممکن است احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در لواط از دیگر معانی آن گونه خواب‌هاست. البته همان طور که گفته شد معبرین اسلامی و کهن تفاسیر متفاوتی را در رابطه با تعبیر خواب لواط بیان کرده‌اند.

 

تعبیر خواب لواط با مرد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
نزدیکی در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا می‌باشید. اگر غمگین هستید از غم فارغ میشوید و اگر بدهی دارید ادای دین می کنید، اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می رسد و خوشحالتان می کند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی می کنید.

خواب نزدیکی و آمیزش میتواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب‌هاي‌ شیطانی تعبیر ندارند. معبران در مورد نزدیکی در خواب صفحه‌ها مطلب نوشته‌اند که با ابراز شرمندگی من قبول ندارم و نمی‌پذیرم مگر انچه راکه در بالا نوشتم. چنانچه دیدن نزدیکی در خواب به اهتلام منتهی شود یک خواب شیطانی مطلق است و بدون تعبیر و چنانچه به اهتلام نپیوندد صرفاً از غم است و لاغیر.

حضرت دانیال گوید: آمیزش در خواب روا شدن حاجت است.

 

تعبیر خواب لواط و خروج منی

دانیال نبی: خاصه چون بیند که آب منی از وی جدا گردید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند با مرده آمیزش کرد و آب منی از وی جدا نشده. دلیل منفعت است اگر از وی جدا شد بد بود.

 

تعبیر خواب لواط کردن با دیگران

دانیال نبی: اگر بیند با زن خود لواط کرد، چنانکه زن او بالا بودو مرد در زیر، دلیل است زنی دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت بیند.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند با زن خود یا زنی دیگر از راهی دیگر آمیزش کرد، دلیل که مردی مبتدع بود بر طلب کار ناسزا ودر ان کار وی را مصلحت نباشد و سنت رسول صلی الله علیه و آله نگاه ندارد.

 

تعبیر خواب لواط با محارم

ابن سیرین گوید:‌ اگر بیند با مادر یا خواهر یا کسی دیگر که بر وی حرام است آمیزش کرد، دلیل که هفت خویش از وی بریده شود. اگر زنده بود یا مرده، دلیل بر غم و اندوه بودو بعضی از معبران گویند: اگر زنده بود از وی خیر و نیکی بیند و باشد حج اسلام نماید.

 

تعبیر خواب لواط با زن مرده

ابن سیرین: اگر بیند با زن که مرده است نزدیکی نمود، دلیل است غمگین و مستمند باشد. اگر بیند با زن مرده بیگانه نزدیکی کرد، دلیل که کاری که از ان نومید شده باشد به تمامی بیابد.

جابر مغربی: اگر بیند با زنی آمیزش کرد که مرده بود، دلیل که کارش بد شود یا با خویشان او پیوند و وصلت کند. اگر ان زنده بود از خویشان او مفارقت کند.

8- حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تعبیر خواب لواط کردن که از ان غسل واجب شود تاویلش نباشد.

اگر بیند با زن مرده آمیزش کرد، دلیل که از مال مرده چیزی به وی رسد.

 

تعبیر خواب لواط با حیوانات

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند با مرغی لواط نمود، دلیل که بر کسیکه بدان مرغ منسوب باشد ظفر یابد. اگر بیند با زنی بابکار نزدیکی کرد، دلیل که طالب دنیا و مال حرام شود. اگر این خواب را زنی بیند همین تأویل دارد.

جابرمغربی گوید: اگر بیند با شتر لواط نمود دلیل است از سختی برهد و بر دشمن ظفر یابد و مالش بسیار و نامش بلند گردد.

 

تعبیر خواب همجنس بازی زن با زن

اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند لواط شده است، چنانکه درجوانی بود، دلیل که در کار دین نیک راغب گردد. اگر بیند با سلطان نزدیکی نمود، دلیل است محرم و نزدیک او شود. اگر بیند با زن در زمان پریودی آمیزش نمود، دلیل که کارش بد شود. و بعضی معبران گویند: با زن در دوران قاعدگی نزدیکی کردن سهولت کارهای دنیایی او است.

 

تعبیر خواب لواط و همجنس بازی مرد با مرد

جدیدترین مطالب