تعبیر خواب مریض شدن در خواب | تعبیر خواب مریضی دیگران – پدر – مادر

تعبیر خواب مریض شدن در خواب | تعبیر خواب مریضی دیگران – پدر – مادر

تعبیر خواب مریض شدن خود و دیگران را از دیدگاه بزرگان علم تعبیر خواب مریضی در ادامه بیان خواهیم کرد اگر به دنبال تعبیر خواب مریض شدن در خواب هستید در این پست با سایت سماتک همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب مریض شدن در خواب

مریض شدن در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسی ببیند که مریض است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و …

راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند. چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که مریض شده است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی زند مریض می شود و بیماری او طولانی می گردد ولی اگر ببیند حرف می زند مریض می شود و زود شفا میابد. اگر ببیند مریض است و در خانه خودش خوابیده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج می بیند. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که اگر کسی ببیند در خواب مریض شده است و می نالد از غم فراغت میابد و اگر از بیماری خودش راضی و خشنود بود خواب او نیکو است و اگر ببیند که بیمار و برهنه است می میرد.

تعبیر خواب مریض شدن در خواب | تعبیر خواب مریضی دیگران - پدر - مادر

تعبیر خواب مریضی دیگران

اگر در خواب ببینید که فردی غیر از خودتان به مریضی خاصی مبتلا شده است، تعبیر آن است که شما در زندگی واقعی خود نگران آن فرد هستید. شاید او با مشکلی جدی سر و کار دارد و این مشکل هم ارتباطی با سلامتی او ندارد.

شما تلاش کرده اید تا به او در حل این مشکل کمک کنید اما تلاش شما تاکنون ناموفق بوده است. سعی کنید با او صحبت کنید و راهی موثر برای حل این مساله پیدا کنید. شاید رویکرد شما از همان ابتدا اشتباه بوده است.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن افراد مریض در خواب، نشانه راه رفتن مریضی بین افراد خانواده شماست.

 

تعبیر خواب مریض شدن دیگران به روایت از خالد اصفهانی

چنان چه شخصی را که در بستر بیماری و مریضی دیدی خوشحالی میکرد و یا بطور کلی احساس ناراحتی از وضعیت جسمی اش نداشت تعبیرش این است که در کارها و امور تو گشایش بوجود می‌آید، اگر از هوش رفته بود و حتی با سر و صدای زیاد نیز متوجه اطراف خود نمی شد یعنی کار تو با درنگ و وقفه و کندی انجام می‌شود.اگر از او پرستاری کردی و تمام تلاشت را کردی تا اوضاعش بهتر شود و بتواند روی پای خود بایستد و در نهایت موفق هم شدی در کاری با رنج و تلاش زیاد توفیق حاصل می‌کنید،اگر مدام آه و ناله میکرد و یا هضیان میگفت علامت سردرگمی است.اگر دیدی در کنار این شخص بیمار زنان یا دختران زیادی نیز وجود دارند که هیچکدام را نمیشناسی نشانه آن است که در امور عاطفی مورد ریشخند دیگران قرار خواهید گرفت.

 

تعبیر خواب مریض شدن از کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب مریض بودن دیگران: یکنفر که شما او را می‌شناسید به زندان می‌رود.
تعبیر خواب تعدادی مریض در بیمارستان: شادی و منفعت مالی
تعبیر خواب مریض شدن بچه ها: خوشبختی و تسلی خاطر
تعبیر خواب مریض شدن دشمن: یک وسوسه بزرگ که برای شما ابداً خوشایند نخواهد بود.

تعبیر خواب مریض شدن بستگان: بدبختی
تعبیر خواب مریض شدن نامزد: ازیک خوشی صرفنظر می‌کنید.

تعبیر خواب مریض شدن خودم: ناکامی در عشق

تعبیر خواب عیادت از مریض: هر طور شده با کوشش به هدف تان خواهید رسید.

تعبیر بیماری مغز: شانس زیاد شما را لوس می‌کند.

تعبیر خواب مریض شدن: ولخرجی نکنید.

تعبیر خواب مریضی غیرقابل تشخیص: فراوانی مادیات

 

تعبیر خواب مریض شدن خودم

اگر در خواب ببینید که به نوعی خودتان مریض شده اید و به مریضی خاص مبتلا هستید، این خواب نشان دهنده نگرانی شما در مورد زندگی تان است. چیزی در زندگی شما وجود دارد که خیلی خوب پیش نمی رود و شما راه حل این مشکل را نمی دانید.

اگرچه این مشکل درواقع مسئله ای جدی به شمار نمی رود اما به هر حال زمان و انرژی شما را به خود معطوف می دارد و شما نیز برای برطرف شدن آن بسیار عجله دارید. اگر هیچ یک از روش هایی که تاکنون امتحان کرده اید موثر نبوده است پس بهتر است از یکی از نزدیکان خود مشورت بگیرید.

 

تعبیر خواب مریض شدن یکی از عزیزان

دیدن خواب بیماری و مریض شدن عزیزان ببینید، پس باید به دنبال خطراتی احتمالی در اطراف خود بگردید. احتمالا کسی یا چیزی در تلاش است تا به شما آسیبی برساند. پس مراقب باشید و به هیچ کس بیش از اندازه اعتماد نکنید.

مشکلاتی که سر راه شما ظاهر می شوند با کار و شغل شما در ارتباط خواهند بود. سرمایه گذاری در این بازه زمانی از زندگی شما ایده ای مناسب نیست و بهتر است صبر کنید تا زمان بهتری برای این کار فرا برسد.

 

تعبیر خواب مریضی پدر

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده همچون پدر مریض و رنگ پریده است، هشدار برای آن است که واقعه ای بد و وحشتناک کانون گرم خانوادگی شما خراب و فنا خواهد ساخت. اگر خواب دیدی که پدرت مریض و بیمار و ناخوش احوال شده به این معناست که برای چند روزی ممکن است تحت فشار قرار بگیری و بطور کلی احساس یاس و تنهایی کنی محتمل است کسی شما را با سخنان سرد و ناامید کننده اش بیازارد.

 

تعبیر خواب مریضی مادر

اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده مثل مادر مریض و رنگ پریده است، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت. اگر ببینی مادرت مریض شده است به این نشانه است که مشکلات روحی جدیدی پیش روی خود داری و رفتار و برخورد ناشایست دیگران باعث ناراحتی و دلسردی تان خواهد شد.

 

تعبیر خواب مریضی خواهر و برادر

اگر خواب دیدی برادر یا خواهرت مریض شده اند نیکو نیست و ممکن است خطر و یا اتفاق بدی آن ها را تهدید کند و میتوان گفت یک هشدار بزرگ برای آن هاست تا مراقب اعمال و گفتار خود باشند.

 

تعبیر خواب دیدن خوب شدن مریض

اگر در خواب ببینید که مریضی را پشت سر گذاشته و جانی سالم به در می برید تعبیر خواب دیدن خوب شدن مریض، آن است که تلاش های شما در آینده موفقیت آمیز خواهد بود. هر کاری که در آینده ای نزدیک شروع کنید برای شما کامیابی و موفقیت به همراه می آورد. از خطر کردن نترسید و شجاع باشید.

ابن سیرین: اگر بیند از مریضی تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی‌گفت، دلیل که مریضی بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد، اما اگر بیند که با مردمان مجالست می‌کرد و سخن می‌گفت، دلیل که زود از مریض شدن خود شفا یاد.

باید بدانید که سود و برکت از راه های گوناگونی به سراغ شما خواهد آمد پس نیاز نیست که برای مدتی به پول فکر کنید. دوران پیش روی شما زمان بسیار پربرکت و مناسبی برای سرمایه گذاری و پروژه های مالی است. نگران نباشید و درخواست افزایش حقوق یا حتی ارتقاء شغلی را در محیط کارتان مطرح کنید. پیش از آنکه این دوران به پایان برسد عاقلانه از آن بهره مند شوید.

لوک اویتنهاو می‌گوید: پشت سر گذاشتن مریضی: سلامتی کامل

 

تعبیر خواب بیمار برهنه

امام صادق: اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.

تعبیر خواب مریض شدن در خواب | تعبیر خواب مریضی دیگران - پدر - مادر

تعبیر خواب درد کشیدن از مریضی خود

اگر بیماری و مریضی که در خواب می بینید دردی وحشتناک و شدید را برای شما به همراه دارد، تعبیر آن است که شما سنگینی و باری را در زندگی به دوش می کشید. شما همواره این سنگینی را بر دوش خود احساس می کنید اما نمی دانید که چطور باید خودتان را از شر این درد نجات دهید.

وقتی هیچ راه یا تدبیری موثر واقع نمی شود، بهترین راه حل این است که با کسانی مشورت کنید که عمیقا و قلبا شما را دوست دارند و می توانند توصیه های خوبی برای شما داشته باشند. اگر در خواب ببینید که زخم هایی که در بدنتان در اثر بیماری به وجود آمده است را باز می کنید، پس باید مراقب افرادی باشید که در زندگی تان وجود دارند. کسی در نزدیکی شما وجود دارد که تلاش می کند به شما آسیبی برساند یا به شما خیانت کند. به این ترتیب به راحتی صندوقچه دل خودتان را برای دیگران باز نکنید، دیگران را محرم خودتان ندانید و اسرار زندگی خصوصی خودتان را با آن ها در میان نگذارید.

 

تعبیر خواب مردن مریض

اگر در خواب ببینید که فردی در اثر مریضی میمیرد، تعبیر خواب مردن مریض آن است که شما در مورد یکی از اعضاء خانواده خود نگرانی های بسیار زیادی دارید. اگر شما صاحب فرزندی هستید، پس شاید فرزند شما در معرض نوعی خطر یا مریضی قرار بگیرد و شما نمی دانید که چطور باید به او کمک کنید.

اگرچه فکر کردن به اینکه اتفاق ناخوشایندی یکی از عزیزان شما را تهدید می کند بسیار ترسناک و آزار دهنده است اما لازم است که آرامش خودتان را حفظ کرده و مثبت اندیش باشید. برای هر مساله ای راه حلی وجود دارد. تنها لازم است که در جای درست به دنبال راه حل آن مساله بگردیم.

 

تعبیر خواب مریضی و مرگ

تعبیر خواب مریضی و مرگ اگرچه تجربه ای تلخ و ناخوشایند است اما تعبیری منفی ندارد. شاید احساس می کنید که باید چیزی را در زندگی تان تغییر بدهید و فصل جدیدی را در زندگی خود آغاز کنید. چیزی در زندگی شما نیازمند تغییر است تا شما بتوانید بار دیگر طعم شادی و خوشحالی را بچشید.

به سراغ چیزهایی بروید که شما را خوشحال می کنند و زندگی خود را سرشار از چیزهای شاد و مثبت کنید. از معاشرت با افرادی که انرژی منفی خود را به شما می دهند پرهیز کنید و تا جایی که می توانید از زندگی تان لذت ببرید. این خواب تنها به شما هشدار می دهد که اکنون زمان آن رسیده است که زندگی خودتان را جدی بگیرید.

 

تعبیر خواب رفتن به عیادت مریض

تعبیر خواب عیادت مریض رفتن هر طور شده با کوشش به هدفتان خواهید رسید. فرقی نمی کند که در بیداری یا حتی خواب بیماری و مریضی را تجربه می کنیم، به هر صورت این چیزی خوشایند نیست. همه ما تا حدودی ترس از مریضی و بیماری را داریم و هیچ یک از ما دوست ندارد که روزی مریض شود. بیماری و مریضی در خواب دارای تعبیری مثبت است اما دیدن آن ها در خواب تجربه ای ناخوشایند و آزاردهنده به شمار می رود.

 

سوال : خواب دیدم معشوقم سخت مریض شده بود و اصلا نمیتونست صحبت کنه تب بسیار شدیدی داشت و تمام بدش خیس عرق شده بود بعد من را صدا کرد و گفت میخام بهت وصیت کنم چون دیگه آخرای عمر من هست ، خیلی ترسیده بودم لطفا تعبیرش را بهم بگید ؟

پاسخ: نگران کننده نیست و اتفاقا نشان دهنده ی سلامتی و طول عمر بیشتر برای ایشان است و حتی میتواند به این موضوع اشاره داشته باشد که هر دوی شما در رفاه و راحتی قرار خواهید گرفت.

تعبیر خواب مریض شدن در خواب | تعبیر خواب مریضی دیگران - پدر - مادر

تعبیر خواب مریض شدن در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

اگر فرد خاطرات دردناکی داشته باشد که هرگز از یاد او نرفته باشند یا احساست خشم یا آزردگی او درونش سرکوب شده باشند، این امور در رویا به صورت بیماری و یا عفونت جلوه می‌کنند؛ فروپاشی اعتماد به نفس شخص یا ظهور ترس‌ها و افسردگی نیز می‌توانند به صورت مریضی به تصویر کشیده شوند.
گهگاه مریض شدن در رویا شیوه تلاش ما برای جلب توجه و کسب محبت با تمارض را به تصویر می کشد؛ گاهی نیز به حالت واقعی جسمانی ما ارتباط دارد و به ندرت شهودی از وضع جسمانی شخص دیگری را به دست می‌دهد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: مریض شدن خودم: کسب ثروت از راههای کثیف
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید مریض شده‌اید، علامت آن است که باید بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید.

 

تعبیر خواب مریض شدن از منوچهر مطیعی تهرانی

مریض شدن در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ. اگر کسی ببیند که مریض است و از رنجوری رنج می‌برد خواب او می‌گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می‌گوید و خیانت می‌کند. چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که مریض است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی‌زند مریض می‌شود و مریضی او طولانی می‌گردد ولی اگر ببیند حرف می زند مریض می‌شود و زود شفا میابد. اگر ببیند مریض است و در خانه خودش خوابیده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده‌اش رنج می‌بیند.

 

تعبیر خواب مریض شدن از دید حضرت امام جعفر صادق ع

اگر کسی بیند که بیمار است و از علت مریضی اش می‌نالید، دلیل که از غم ایمن شود.
اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود، تاویلش به نیکی و صحت است.

اگر فردی در خواب ببیند که بمیار و حالش ناخوش است تعبیرش این است که از بزودی از غم و ناراحتی رهایی میابد. اگر در خواب دیدی که کسی بیمار و برهنه است به معنای آن است که عمرش کوتاه است.

 

تعبی خواب بیماری از دید محمد بن سیرین

اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد. اگر فردی در خواب ببیند که مریض شده است تعبیرش این است که دین و ایمانش فساد است و گفتار و سخنش باعث دور شدن مردم میشود و ممکن است بزودی از دنیا برود.اگر در خواب دیدی که فردی بیمار سلامتی خود را به دست آورده است و به شرط اینکه خانه نباشد و با کسی حرفی نزند نشانه بیماری سخت و پر خطر اوست ولی اگر با کسی صحبت میکرد مریضی اش به زودی خوب خواهد شد.

 

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی برای درمان بیماری و مرضی، پشت تو را داغ کرده‌اند، یـعـنـی دین و دنیای تو اصلاح و درست می‌شود.

تعبیر خواب مریض شدن در خواب | تعبیر خواب مریضی دیگران - پدر - مادر

تعبیر خواب مریضی از دید ابراهیم کرمانی

اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که زود بمیرد. و معبران گفته‌اند که بیماری در خواب، دلیل بر فسق و فجور کند و غم و اندوه از قبل سلطان یا از قبل عیال بدو رسد.

 

تعبیر خواب مریض شدن از دید جابر مغربی

جابر مغربی گوید: مریضی های مختلف و گوناگون در خواب، دلیل است بر خوار شدن فریضت ها و سنت‌ها. اگر فردی در خواب بیماری های زیادی را مشاهده کرد به معنای کوچک شدن سنتها می باشد.

جدیدترین مطالب