نیم نگاهی به گذشته

تعبیر خواب مشروب خوردن – مشروب خریدن – مشروب خواری

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب مشروب خوردن – مشروب خریدن – مشروب خواری

تعبیر خواب مشروب خوردن

تعبیر خواب مشروب خوردن را از دیدگاه معبران در ادامه می خواهیم تعبیر خواب مشروب خوردن دلیل بر چند وجه است که در ادامه درباره تعبیر خواب مشروب خوردن بیشتر خواهید خواند.

دیدن و نوشیدن الکل در خواب نشانه نتیجه نگرفتن از کارهایی است که انجام داده‌اید و به گفته محمد بن سیرین شراب خوردن در خواب نشانه‌ای از وجود مال حرام است.

 

تعبیر خواب مشروب خوردن زن

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند مشروب الکلی می‌نوشد، معنایش این است که احتمال دارد برای رفع اختلافات دیگران میانجی شود و در این راه سلامتش به خطر بیفتد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

نوشیدن آن با آدم‌های سرخوش: دوره ای خوش خواهید داشت
نوشیدن آن با آدم‌های غمگین: خیانت

لیلا برایت می‌گوید: مشروب خوردن در خواب، بدین معنا است که از کارهایتان نتایج خوبی به دست نمی‌آورید.

 

تعبیر خواب مشروب خریدن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: یک بشکه پر از الکل: موفقیت در کارها

 

تعبیر خواب شیشه مشروب

منوچهر مطیعی تهرانی: شیشه‌هایی که درون آن‌ها مشروبات الکلی می‌ریزند اشاره ای هستند به فساد و تباهی و گناه
تعبیر خواب شراب به روایت معبرین اسلامی
امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیر خواب مشروب خوردن بر سه وجه است:

مال حرام
ازدواج
نعمت.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
اگر در خواب ببینید که مشروب می‌نوشید دو حالت دارد.

چنانچه مشروب خوردن را به نیت یک ماده سکر آور می‌خورید ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام است
اگر به قصد تبرید و فرح و انبساط می‌نوشید اقدام خیر و تحصیل مال حلال است و نعمت و فراوانی.

 

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب مشروب خوردن ، مال حرام می‌باشد.
اگر ببینی در بین شراب غرق شده‌ای گرفتار فتنه می‌شوی
اگر در خواب ببینی در خانۀ خودت مشروب های فراوانی داری، تعبیرش این است که به اندازه آن از شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک به تو سود و منفعت می‌رسد.

 

تعبیر خواب مشروب فروختن

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب مشروب فروختن، انسانی است که دائماً به دنبال دعوا و درگیری و فتنه می‌باشد.

 

تعبیر خواب مشروب خواری

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مشروب می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مشروب را با آب مخلوط کرده‌ای و می‌خوری، ربا و نزول می‌خوری

بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: مال حرام به دست می‌آوری

 

تعبیر خواب مشروب خوردن و مستی

حضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبیر خواب مشروب خوردن و مستی بر چهار وجه است.

۱- مال حرام.

۲- توانگری.

۳- نقصان مال.

۴- ترس و بیم به قدر مستی.

 

هانس کورت می گوید:

دیدن آدم مست در خواب، نشانهء این است که شما گوش یا مغزتان ایرادى دارد یا این که یک نفر باعث مزاحمت وناراحتى شما شده است.

اگر در خواب ببینید که مست هستید، اوقات خوبى خواهید داشت ولى این خوبى‏ها زودگذر مى‏باشند.

اگر مردم را مست دیدى، بدانید که شما از لحاظ روحى، ناراحتى‏هایى را دارید.

اگر ببینید دیگران مست کرده اند.

 

آنلی بیتون می گوید:

۱ـ اگر در خواب احساس کنید در اثر افراط در مشروب خوردن مست کرده اید ، علامت آن است که با جعل اسناد و دزدی و انجام اعمال غیراخلاقی ، حرفه خود را از دست می دهید و خود را خوار و حقیر می سازید .

۲ـ اگر در خواب در اثر مشروب خوردن مست کنید ، نشانه آن است که در تجارت و عشق شانس می آورید و در اهداف ادبی به مقامی قابل تحسین دست می یابید . این خواب نشانه کسب تجربه هایی در زمینه علم زیباشناسی است .

۳ـ اگر در خواب ببینید که دیگران مست کرده اند ، نشانه آن است که برای شما و دیگران اتفاقهای بدی رخ خواهد داد .

۴ـ مستی در هر شکلی ، تعبیری اینگونه دارد که مردم در هر طبقه و موقعیتی که هستند باید اندیشه های خود را به سمت و سوی بهتری هدایت کنند .

منوچهر مطیعی تهرانی به طور کلی در مورد مشروب خوردن و مستی ناشی از آن می‌گوید:

اگر در خواب ببینید که مشروب می‌نوشید دو حالت دارد.

چنانچه مشروب را به نیت یک ماده سکر آور می‌خورید، ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام است.

و اگر به قصد تبرید و فرح و انبساط می‌نوشید، اقدام خیر و تحصیل مال حلال است و نعمت و فراوانی.

 

تعبیر خواب مشروب خوردن با مرده

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی به خاطر مشروب خوردن مست شده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه‌ای که مست شده‌ای جاه و بزرگی به دست می‌آوری.

اگر ببینی بدون مشروب خوردن مست شده‌ای، یـعـنـی دچار ترس شدیدی می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى وَمَا هُم بِسُکَارَی… و مردمان [در اثر قیامت] به نظرت مست آیند ولی مست نیستند… (حج-۲).

جابر مغربی گوید:

دیدن مستی به خواب، چون از شراب است ترس بود به قدر مستی.

 

تعبیر خواب مشروب خوردن – مشروب خریدن – مشروب خواری

جدیدترین مطالب