لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

تعبیر خواب پتو قهوه ای – قرمز – شستن – دوختن – انداختن روی مرده

تعبیر خواب پتو قهوه ای – قرمز – شستن – دوختن – انداختن روی مرده

تعبیر خواب پتو قهوه ای و انداختن روی مرده را در این بخش می خوانید و اگر ببینید مشغول شستن یا دوختن پتو هستید تعابیر مختلفی را دارد که در ادامه کاملترین مرجع تعبیر خواب پتوی قرمز در خواب را می خوانید.

 

تعبیر خواب پتو چیست

دیدن پتو در خواب به زن تعبیر می شود و تمام ویژگی های آن در خواب، به ویژگی های زن در واقعیت تفسیر می شود. دیدن خواب تغییر در وضعیت پتو نشانه تغییر حال و روز زن است و تعبیر خواب خریدن پتو یا تعویض آن در خواب نشانه ازدواج با زنی دیگر و طلاق همسر فعلی است. تعبیر خواب پتوی آتش گرفته و سوخته در خواب، نشانه فوت زن است. اگر بیننده خواب ببیند که روی پتوی مردی آب بینی ریخته‌ نشانه آن است که با زن او خیانت می‌کند.

تعبیر خواب پتو قهوه ای - قرمز - شستن - دوختن - انداختن روی مرده

تعبیر خواب پتو انداختن روی مرده

تعبیر پتو انداختن روی مرده در خواب چیست؟ تعبیر خواب پتو انداختن روی مرده ای که در حال لرزیدن است خوب نیست و خبر از غم و اندوه روان مرده را می دهد. از آنجا که پتو در واقعیت نقشی حمایتگر و گرمابخش دارد، در خواب نیز به عنوان نمادی از خانواده، روابط عاطفی در خانواده و در بین همسران، عشق، حمایت و پناه است. دیدن خواب پتو انداختن روی مرده نشانه ضرر و زیان به اندازه ارزش آن است و تعبیر خواب پتو خواستن مرده و دادن پتو به مرده خوب نیست و باید صدقه داد.

تعبیر خواب پتو قهوه ای - قرمز - شستن - دوختن - انداختن روی مرده

تعبیر خواب پتو قهوه ای

اگر در خواب ببینید که رنگ پتو قهوه ای سوخته است باید بگوییم که در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است که دیدن پتوی قهوه ای تیره در رویا نماد این را دارد که زن او عالمه است و اگر قهوه ای رنگ و وارنگ بیند یعنی زن او فریبنده است.

تعبیر خواب پتو قهوه ای - قرمز - شستن - دوختن - انداختن روی مرده

تعبیر خواب پتوی قرمز

تعبیر خواب رنگ قرمز پتو سرنخی از احساس و نگرش ما به دست می‌دهد و اگر مردی پتوی قرمز در خواب بیند زن او مطرب دوست است. دیدن پتوی قرمز رنگ در خواب برای مرد، زن و برای زن نیز شوهر است و در برگرفتن و ایجاد حس امنیت و آسایش را در پی دارد و نشان دهنده رابطه بیننده با همسر او است. اگر ببینی پتو قرمز رنگی داری، یـعـنـی زن تو اهل طرب و خوشی و خوش‌گذرانی خواهد بود.

 

تعبیر خواب پتوی سبز

اگر خواب بیننده در خواب ببیند که پتوی سبز داشت و یا اینکه در حال انداختن پتو سبز رنگ روی خودش است نشانه آن است که زنی دیندار بخواهد.

تعبیر خواب پتو قهوه ای - قرمز - شستن - دوختن - انداختن روی مرده

تعبیر خواب پتو سفید

رنگ سفید پتو در خواب نشانه زنی توانگر و پارسا است.

 

تعبیر خواب پتو زرد

دیدن خواب پتوی زرد نشانه بیماری برای زن است و اگر مردی ببینید خبر از بیمار شدن زنش را می دهد.

تعبیر خواب پتو قهوه ای - قرمز - شستن - دوختن - انداختن روی مرده

تعبیر خواب پتوی کثیف

تعبیر دیدن خواب پتوی کثیف، نشانه خیانت و بی وفایی است. دیدن پتوی کثیف نشانه ایجاد اختلاف بین همسران یا بیماری همسر است. چنان چه مشاهده کنیم تخت خواب و پتوی ما چرک و کثیف است همین طور لحاف و تشک و اشیا دیگری که ابزار خوابیدن هستند کثیف شده‌اند گویای آن است که در محیط خانه و خانواده ناراحت می‌شویم و بین ما و همسرمان اختلاف پدید می‌آید. در برخی از منابع درباره ی تعبیر خواب پتوی کثیف آمده است که اگر در خواب ببینید پتوی شما کثیف است همسرتان بیمار می‌شود.

تعبیر خواب پتو قهوه ای - قرمز - شستن - دوختن - انداختن روی مرده

تعبیر خواب پتوی نو

تعبیر خواب پتوی نو چیست؟ دیدن خواب پتوی نو و تمیز و پاکیزه، نشانه اقبال است و اینکه از بیماریی خطرناک توسط عواملی ناشناخته نجات خواهید یافت.

 

تعبیر خواب پتوی کهنه

منوچهر مطیعی تهرانی گفته است که تعبیر خواب پتوی کهنه به معنی زن بدکاره است و اگر در خواب ببینید پتوی کهنه ای دارید زنی بد نصیب شما می‌شود و چنان چه زن دارید روابط شما با همسرتان خراب می‌شود. اگر مردی در خواب ببیند پتوی پاره و کهنه و فرسوده خود را دور افکنده و پتو جدیدی خریده از زن خود جدا می‌شود و همسر دیگری اختیار می‌کند. همین تعبیر هست برای زن که نشان می‌دهد از شوهر جدا می‌شود و به همسری دیگری در می‌آید.

تعبیر خواب پتو قهوه ای - قرمز - شستن - دوختن - انداختن روی مرده

تعبیر خواب پتوی گران قیمت

منوچهر مطیعی تهرانی درباره ی تعبیر خواب پتوی گران قیمت می گوید: اگر در خواب ببینید پتوی گران قیمت از جنس اطلس و دیبا دارید رابطه شما با همسرتان در حد عالی بهبود می‌یابد و خوب می‌شود.

 

تعبیر خواب پتو برای دختر

اگر بیننده خواب پتو دختر باشد دیدن پتو برای او در خواب نشانه مقبول واقع شدن نزد مردی است که او را به همسری برمی گزیند. تعبیر خواب پتو برای دختر یا زن به نشانه حاکمیت، کنیز، منفعت و آسایش است.

تعبیر خواب پتو قهوه ای - قرمز - شستن - دوختن - انداختن روی مرده

تعبیر خواب خوابیدن زیر پتو

تعبیر پتو و خوابیدن زیر پتو به رسیدن به راحتی و آسایش اشاره دارد. همچنین پهن کردن پتو و رختخواب در جایی تازه و جدید و خوابیدن زیر پتو نشانه خرید زمین کشاورزی یا رسیدن ارث و میراث است و دیدن پتوی معلق در هوا رسیدن به جاه و مقام و بزرگی توسط زن است. اگر بیننده در خواب پتو را روی خود بکشد و زیر یک پتو بخوابد ازدواج کرده و در کنار زنی به آرامش می رسد.

 

تعبیر خواب شستن پتو

اگر در خواب ببینید که در حال شستن پتو هستید و پتویی را سخت می‌ شویید و آن را تمیز می کنید، سخت کوشی و سعی و کوشش شما با این عمل در خواب نشان داده شده است. اگرچه شما پاداش پشتکار و سخت کوشی خود را دریافت می‌کنید اما تعبیر خواب شستن پتو در خواب آن است که خواب بیننده باید از پاکی و خلوص خود مراقبت کرده و آن را حفظ کند.

تعبیر خواب پتو قهوه ای - قرمز - شستن - دوختن - انداختن روی مرده

تعبیر دوختن پتو در خواب

تعبیر خواب دیدن دوختن پتو در خواب با موضوعاتی نظیر احساس راحتی، احساس گرما و نزدیکی جسمی و عاطفی، پنهان شدن یا پنهان کردن موضوعی خاص، حالت یا رفتار یا نگرشی ویژه که انسان به آن روی می آورد در ارتباط باشد. تفسیر و تعبیر خواب دوختن پتو به ویژگی های آن نظیر رنگ، کهنه یا نو بودن، تمیز یا کثیف بودن، پاره بودن و اصولا هر نوع ویژگی که یک پتو ممکن است داشته باشد، بستگی دارد و مهم است که شما چه نوع پتویی را می دوزید.

جدیدترین مطالب