تعبیر خواب کوتاهی مو | تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر دختر – زن – دیگران

تعبیر خواب کوتاهی مو | تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر دختر – زن – دیگران

تعبیر خواب کوتاهی مو از دیدگاه بزرگترین مراجع علم تعبیر خواب در اینجا آورده شده است تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر دختر و زن و همچنین تعبير خواب کوتاه کردن موی سر توسط دیگران را در اینجا بخوانید.

 

تعبیر خواب کوتاهی مو

اگر در خواب ببینید که موهای خود را کوتاه می کنید، تعبیر خواب کوتاهی مو آن است که شما به اندازه کافی قوی نیستید و بیشتر از این توان جنگیدن را ندارید. شما احساس می کنید کسی هست که در مقابل شما قرار گرفته است و می خواهد به شما آسیبی برساند. اگر در خواب فردی را ببینید که موهای شما را کوتاه می کند، تعبیر خواب کوتاهی موی سر توسط دیگران آن است که این فرد در بیداری شما را مورد نقد قرار می دهد و به همین دلیل شما احساس می کنید که به شدت ضعیف و آسیب پذیر هستید. اما تعبیر خواب کوتاهی مو در خواب و رویا به چه معناست؟ تفسیر گران غربی نماد‌های مختلفی را برای تعبیر خواب کوتاهی مو بیان می‌کنند و البته معبرین اسلامی نیز تعابیری را بر اساس روایات ذکر کرده اند. از طرف دیگر، تعبیر خواب کوتاهی مو می تواند دربردارنده تعبیری مثبت هم باشد و نشان می دهد که شما در تلاش هستید تا افکار منفی خود را تغییر دهید و آن ها را در گذشته خود رها کنید. شما احساس می کنید که برای یک شروع جدید و مرحله ای جدید در زندگی تان آماده هستید. این شروع و این مرحله بسیار بهتر از قبل خواهد بود.

تعبیر خواب کوتاهی مو | تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر دختر - زن - دیگران

تعبیر خواب کوتاه کردن مو

تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر چیست؟ تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا مو را نمادی از افکار، تصوری که بیننده رویا از خود دارد و یا نگرش و طرز رفتار آن می‌داند و هر گونه تغییرات در آن را نشانه‌ای از تغییرات در طرز تفکر و بینش فرد می‌داند؛ بنابراین تعبیر خواب کوتاه کردن مو در خواب می‌تواند نشان دهنده از بین رفتن عقاید گذشته تان باشد. کارل گوستاو یونگ نیز تعبیر خواب کوتاه کردن مو را بیانگر اغوا، احساس، غرور، سلامت و نگرش‌های شما می‌داند. تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر و دیدن اینکه موهاتان را کوتاه می‌کنید بیانگر این است که نبود قدرت را تجربه می‌کنید (قدرتتان را از دست می‌دهید). شما ممکن است حس کنید که کسی تلاش می‌کند که شما را سانسور کند. تعبیر خواب کوتاهی مو این است که شما ممکن است تفکر یا آرزوهاتان را تغییر شکل می‌دهید (مجددا شکل می‌دهید) و افکار/عادات ناخواسته را حذف می‌کنید.

تعبیر خواب کوتاهی مو | تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر دختر - زن - دیگران

تعبير خواب کوتاه کردن موی سر توسط دیگران

خواب دیدن اینکه کسی موهاتان را کوتاه می‌کند و یا تعبير خواب کوتاه کردن موی سر توسط دیگران بیانگر این است که شما احساس کمبود (کاهش) قدرت می‌کنید. شما حس می‌کنید که ناعادلانه مورد نقد واقع می‌شوید. تعبير دیدن کوتاه کردن موی سر توسط دیگران در خواب این است که خواب دیدن در مورد اصلاح مو، نمادی از شروع تازه است. شما جنبه‌های ناخواسته‌ی خودتان را حذف می‌کنید.

 

تعبير خواب کوتاه کردن مو توسط آرایشگر

رفتن به آرایشگاه برای کوتاه کردن مو در خواب نشان می‌دهد افکار و اعتقادات شما در حال تغییر است. اگر در خواب دیدید که آرایشگر شده اید و مو‌های کسی را کوتاه می‌کنید، معنایش این است که شما عقایدتان را به دیگران تحمیل می‌کنید. همچنین دیگر مفسرین غربی در رابطه با کوتاه کردن مو در خواب می‌گویند، تعبیر خواب کوتاه کردن مو نشانه غم و اندوه است. اگر مردی خواب ببیند موی سرش را کوتاه می‌کند، علامت آن است که برای دست و دل بازی و سخاوتش فقیر خواهد شد، و از نگرانی و اضطراب بیمار می‌شود.

تعبیر خواب کوتاهی مو | تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر دختر - زن - دیگران

تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر دختر

دیدن کوتاه کردن موی سر دختر در خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی خوب نیست و تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر دختر این است که در ماجرائی شکست می‌خورید و تنزل می‌یابید اگر دیدی مو را میخوری دلیلی آن است که به مردم آفت می‌رسد و در آن دیار بیماری اتفاق می‌افتد. اگر دختری خواب ببیند که روی موهایش ادرار و یا مدفوع چسبیده است و بخاطر همین با قیچی شروع به کوتاه کردن مو می کند و حال خودش از این کار برهم میخورد و احساس تهوع دارد خواب شما می‌گوید که آن بی‌ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می‌افتد که سبب نگرانی و تشویش می‌شود. همچنین ادوارد در کتاب سرزمین رویاها در باره معنی تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر دختر گفته است حادثه‌ای عمومی اتفاق می‌افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می‌مانید.

 

همچنین تعبیر خواب کوتاهی موی سر دختر این است که اگر دختری در خواب ببینید که موهایی کوتاه دارید، تعبیر آن است که شما باید سبک زندگی خود را تغییر بدهید. اگر دیدی که موی سرت را به اجبار کوتاه میکنن و تو ناراضی هستی دلیل بر اینکه عشقت را از دست خواهی داد یا فردی را که برای تو عزیز است از خودت میرنجانی همچنین شکست خوردن در روابط احساسی بین دختر و پسر نیز از دیگر معانی این خواب است اگر موی کوتاه شده ای را در کف خیابان پیدا کردی و به آن دست زدی مختصر کسالتی پیدا می‌کنید که زود زائل می‌شود یا اینکه غم و اندوهی است که زدوده می‌شود و از بین می‌رود.

تعبیر خواب کوتاهی مو | تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر دختر - زن - دیگران

تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر زن

تعبیر دیدن کوتاه کردن موی سر زن در خواب چیست؟ محب مدنی راجع به تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر زن گفته انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می‌شود. اگر دیدی که آرایشگر شدی و قصد کوتاه کردن موی سر زنان را داری کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی‌توانید کاری بکنید. متاسفانه درمورد تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر زن اکثر معبران نظرات منفی داده اند و یعنی هیچ خیر و سودی در ان نیست به جز چندین موارد استثنا یکی از معبران نوشته دلیل بر مضرت و زیان کند و دیگری نوشته دلیل بر خصومت و گفتگو کند و در هر دو حال شیرین‌کامی نمی‌آورد و نشانی از غم و اندوه همراه دارد.

 

ابن‌سیرین: دیدن کوتاه کردن موی سر زن در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری‌های آن مرد . معبران دیگر نیز تقریباً همین نظر را ابراز داشته‌اند.خانم آیتانوس می‌گفت موی اصلاح شده یا تعبیر خواب کوتاهی مو زن در خواب برای مرد هدف است و برای زن دشمن و رقیب نکته جالب اینکه دیدن موهای زن شناخته‌شده و معروف در خواب هیچ تعبیری ندارد و فقط در صورتی دارای معنی است که چهره او را نشناسید به طور کلی تعبیر دیدن کوتاه کردن مو زن و دختر در خواب چه برای مردان و چه برای دختران شرمساری و ننگ و گناه بزرگ است.

تعبیر خواب کوتاهی مو | تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر دختر - زن - دیگران

تعبیر خواب کوتاه کردن مو با تیغ

تعبیر خواب کوتاه کردن مو با تیغ یعنی تراشیدن کامل موهای سر و ابن سیرین بر خلاف معبرین غربی تعبیر خواب کوتاه کردن مو با تیغ را برای مردان غم و اندوه وبرای زنان زینت و آرایش می‌داند. تعابیری که در کتاب بانک جامع تعبیر خواب آورده شده است در ارتباط با کوتاه کردن و تراشیدن مو با تیغ است.

 

جابر مغربی می‌گوید:

اگر زنی در خواب ببیند که موی سر خودش را با تیغ تراشیده است، یـعـنـی دین و ایمان او دچار اشکال و نقص می‌شود.
اگر مردی ببیند موی سر خود را با تیغ تراشیده است، از غم و اندوه در امان می‌ماند یا اگر بدهکار باشد، بدهی خود را پرداخت می‌کند.

 

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر زنی در خواب موی سر خود را با تیغ تراشیده ببیند، شوهرش از دنیا می‌رود.
اگر ببینی هنگام حج، کسی موی سر تو را در حرم مکه با تیغ تراشیده است، اگر بدهکار هستی، بدهی تو پرداخت می‌شود، و یا اگر غمگین هستی، شاد و خوشحال خواهی شد.

تعبیر خواب کوتاهی مو | تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر دختر - زن - دیگران

تعبیر خواب تراشیدن موی سر با تیغ

اگر امیر و فرماندهی در خواب ببیند که موی سرش را با تیغ تراشیده است، برکنار می‌شود.
اگر ببینی در مراسم حج، موی سر خود را با تیغ تراشیده‌ای، تعبیر خواب تراشیدن موی سر با تیغ صلاح و درستی دین و کفاره گناهان تو می‌باشد.
اگر ببینی موی سر خود را با تیغ یا با موبر و واجبی تراشیدی، سود و منفعت به دست می‌آوری.

 

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب تراشیدن موی سر با تیغ دلیل بر پنج وجه است:

اول: به جا آوردن حج
دوم: مسافرت
سوم: عزت و مقام
چهارم: امنیت
پنجم: کامیابی و بهره‌مندی

تعبیر خواب کوتاهی مو | تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر دختر - زن - دیگران

تعبیر خواب کوتاه کردن مو با قیچی

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب کوتاه کردن مو با قیچی می گوید: اگر زنی در خواب ببیند که موهایش را قیچی کرده‌اند یا در عالم خواب این ادراک برای او باشد که موهای سرش قیچی شده و یا ببیند که قیچی را به موی سر زن زده اند خوب نیست، زیرا آن زن بد نام می‌شود و مورد اتهام و افترا قرار می‌گیرد. این تعبیر خواب کوتاه کردن مو با قیچی است.

 

تعبیر خواب کوتاه کردن مو در خواب را از نگاه معبران بزرگی همچون ابن سیرین و منوچهر مطیعی تهرانی توضیح دادیم در صورتی که تعبیر خواب کوتاهی مو سر به طور کلی را می خواهید بدانید به ابتدای این مقاله مراجعه کنید.

جدیدترین مطالب