قاصدک

الفبا

قاصدک

نیم نگاهی به گذشته

اس ام اس های عاشقانه خفن با ترجمه انگلیسی

اس ام اس های عاشقانه خفن با ترجمه انگلیسی

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

I will never stop dreaming because you are my dream nor stop hoping because you are my hope, girl I will never stop loving because you are my LOVE.

من هرگز رویای خود را از دست نخواهم داد ، چون تو رویای من هستی و به این امید که تو امید من هستی دست از عشق‌بازی بر نمی‌دارم، چون تو عشق منی.

 😆

اس ام اس های عاشقانه خفن با ترجمه انگلیسی

I use to be a player till I met you, you changed the game and now im in love.

من تا موقعی که تو رو دیدم یه بازیکن باشم تو بازی رو تغییر دادی و حالا اون رو به عشق تبدیل کردی.

 😆

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

I woke up few minute ago and I felt incomplete then I remembered I haven’t talked with my second half, love you.

من چند دقیقه پیش بیدار شدم و احساس ناتمام کردم و سپس به یاد می آورم با نیمه دوم صحبت نمی کنم، دوستت دارم.

 😆

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

I am very indecisive and always have trouble picking my favorite anything. But, without a doubt, you are my favorite everything.

من خیلی دودل هستم و همیشه هم مشکل دارم که مورد علاقه‌ام را انتخاب کنم. اما بدون شک شما همه چیز مورد علاقه من هستید.

 😆

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

When I wake up and see you lying next me, I can’t help but smile. It will be a good day simply because I started it with you.

وقتی بیدار می‌شوم و می‌بینم که تو کنار من دراز کشیده‌ای، من نمی‌توانم کمک کنم ، اما لبخند می‌زنم. این یک روز خوب برای آن است که من آن را با تو شروع کرده‌ام.

 😆

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

I love you not only for what you are, but for what I am when I am with you.

من تو را نه تنها به خاطر کاری که هستی دوست دارم، بلکه به خاطر کاری که با تو هستم.

 😆

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

When I wake up in the morning, I am thinking of you. When I go to sleep at night, I am thinking of you. And all those hours in between, I think of us.

صبح که از خواب بیدار می‌شوم، به تو فکر می‌کنم. شب که به خواب می‌روم، به تو فکر می‌کنم. ، و تمام اون ساعت‌های اونجا. به فکر خودمون هستم

 😆

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day, so I never have to live without you.

اگر تو یک صد سال زندگی کنی ، من می‌خواهم یک روز کمتر از تو زندگی کنم، بنابراین هیچ وقت مجبور نیستم بدون تو زندگی کنم.

 😆

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

I saw that you were perfect, and so I loved you. Then I saw that you were not perfect and I loved you even more.

من دیدم که تو عالی بودی و من هم دوستت داشتم سپس متوجه شدم که تو بی‌نقص نیستی و من حتی بیشتر دوستت دارم.

 😆

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

I was searching for a suitable definition for love then you appeared.

من در جستجوی تعریفی مناسب برای عشق بودم، تو هم ظاهر می‌شدی.

 😆

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

Hes not perfect but hes all I want.

او بی‌عیب و نقص نیست اما او تنها چیزی است که من می‌خواهم.

 😆

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

I chose to be your friend, but loving you wasn’t a choice.

من انتخاب کردم که همسر تو باشم، اما دوست داشتن تو انتخابی نبود.

 😆

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

I love my life way too much, because the best gift I’ve got from my life is YOU.

من زندگی خودم رو خیلی دوست دارم، چون بهترین هدیه‌ای که از زندگیم گرفتم تویی.

 😆

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

Sometimes I wonder if love is worth fighting for. Then I look at you and im ready for war.

گاهی اوقات من تعجب می کنم که آیا عشق ارزش مبارزه را دارد. اما وقتی به تو نگاه می کنم آماده جنگ می شوم.

 😆

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

They say love hurts, but im ready to take that risk, if im going to be with you.

می‌گویند عشق درد فراق دارد، اما حاضرم این ریسک را بپذیرم، اگر قرار باشد با تو باشد.

 😆

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

You don’t have to be extravagant to impress me, your personality already captures my heart love you.

تو مجبور نیستی برای تحت‌تاثیر قرار دادن من، کارهای عاشقانه زیادی را انجام دهی فقط جلوی چشم من باش همیشه.عاشقتم

 😆

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

Can we stay this way forever and always?? because I love the feelings I have when am with you. I love you to the moon and back.

میشه برای همیشه و همیشه اینجا بمونیم؟ زیرا من عاشق احساساتی هستم که به تو دارم . من تو رو برای همیشه دوست دارم

 😆

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

I may run out of messages to text you, I may also run out of jokes, as well as battery too, but my heart will never run out of space for you.

من ممکن است از پیام هایی که به شما متن می گویند بیرون بیارم، من نیز ممکن است از جوک و همچنین باتری بیرون بروم، اما قلب من هرگز از فضا برای شما نخواهد ماند.

 😆

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

You are the only girl who ever got my parents approval, you must be special. I love you.

تو تنها دختری هستی که پدر و مادرم رو تایید کردی باید خاص باشی. دوستت دارم

 😆

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

Let’s commit the perfect crime: I ll steal your heart, you ll steal mine and we will be together forever.

بذار یه جنایت بی‌نقص انجام بدیم: قلب تو رو می‌دزدم و تا ابد با هم خواهیم بود.

 😆

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

When we first started, I was on a mission to get over you but guess what, it was impossible because you are my second half.

وقتی اولین بار شروع کردیم، من در یک ماموریت بودم که به تو برسم ، اما حدس بزن چی شده ، غیر ممکن بود چون تو نیمه دوم منی.

 😆

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

I fell in love with you at first sight, I loved you day by day and now you are me because I cannot do without you.

اول عاشق تو شدم، روز به روز تو را دوست داشتم و حالا تو من هستی که بدون تو نمی‌توانم این کار را بکنم.

 😆

I have seen the ugly parts of you and im still saying. I love you.

هنوز قسمت‌های زشت وجودت رو ندیدم و هنوز هم همینو می گم.. دوستت دارم

 😆

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

Every love song makes me cry, because every love song reminds me of you.

هر ترانه عشقی مرا به گریه می‌اندازد، زیرا هر ترانه عاشقانه مرا یاد تو می‌اندازد.

 😆

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

Even if I spend the whole day with you, I will miss you the second you leave cos im addicted to you. I love you.

حتی اگه کل روز رو با تو باشم دلم برات تنگ می‌شه.. دوستت دارم

 😆

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

The more boys I meet, the more I realize its only you I want to be with. Love you more than you.

بیشتر پسرها را می‌بینم، بیشتر می‌فهمم که فقط تو هستی که می‌خواهم با آن‌ها باشم.. بیشتر از تو دوستت دارم

 😆

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

When I walk alone, I wish I reach the end of the road in a second….but when you walk with me, I wish the road never end. I love you.

وقتی تنها راه می‌روم، آرزو می‌کنم که وقتی با من قدم می‌زنی به آخر راه برسم، ای کاش راه هرگز به آخر نرسیده بود .. دوستت دارم

 😆

اس ام اس عاشقانه با ترجمه انگلیسی

If someone ask me what love means, I would sit next to you, pull you close to me, put my arms around you and proudly say THIS IS LOVE, because you are my love.

اگر کسی از من می‌پرسید که عشق یعنی چه، کنار تو می‌نشینم، و با غرور می‌گویم: این عشق است، چون تو عشق منی.

 😆

اس ام اس عاشقانه خفن با ترجمه انگلیسی

Let me tell you things you don’t know lady, you are my world, my life, my best half, my future, see words cant describe who you are and what you are to me…I ll love you here and after here my cup cake. Muah.

بگذارید چیزهایی را به شما بگویم که شما خانم را نمی‌شناسید، زندگی من، بهترین نیمه من، زندگی من، دیدن کلمات نمی‌توانم توصیف کنم که شما کی هستید و بعد از این ، کیک فنجونی من بووووووووووس

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

آسمان آبی

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

الفبا

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
آسمان آبی
مبلمان اداری