متن پروفایل انگلیسی با معنی

متن پروفایل انگلیسی با معنی

متن پروفایل انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی مناسب برای شبکه های اجتماعی را در این بخش تقدیم حضورتان خواهیم کرد و شما می توانید بر حسب سلیقه تان زیباترین متن انگلیسی برای پروفایل را انتخاب کرده و از آن استفاده کنید.

متن پروفایل انگلیسی با معنی

متن پروفایل انگلیسی با معنی

امروزه مردم همه کشورهای دنیا علاقه زیادی به شبکه های اجتماعی پیدا کرده اند و تقریبا هر شخصی یک پروفایل در فضای مجازی برای خودش دارد. اگر دوست دارید برای پروفایل شخصی تان یک متن انگلیسی جای گذاری کنید می توانید با نگاهی به این مجموعه بهترین ها را انتخاب کنید و در صورت تمایل می توانید مجموعه عکس پروفایل انگلیسی را هم ببنید.

***

When you look at me, what do you see?

وقتی به من نگاه می کنی، چه می بینی؟

♦ ♦ ♦

It’s Sunday Fun day.

یکشنبه روز سرگرمی است.

♦ ♦ ♦

Simplicity is the best attitude.

سادگی بهترین نگرش است.

♦ ♦ ♦

Make life fun, tomorrow isn’t guaranteed.

زندگی را برای خود سرگرم کننده کنید، برای بودن در فردا هیچ تضمینی نیست.

♦ ♦ ♦

Life is full of surprises.

زندگی پر از شگفتی ها است.

♦ ♦ ♦

Be brave enough to live differently.

آنقدر شجاع باش که متفاوت زندگی کنی.

♦ ♦ ♦

It’s better to be an initial noted version of yourself, rather than a second noted version of someone else.

بهتر است همیشه شخصیت خودتان را داشته باشید و هرگز شخصیت دیگران را کپی پیست نکنید.

♦ ♦ ♦

With this mocking smile, I can overcome anything.

با یک لبخند می توانم بر هر چیزی پیروز شوم

♦ ♦ ♦

I feel good today.

امروز احساس خوبی دارم

♦ ♦ ♦

Smile! It destroys who wants to destroy you.

لبخند زدن به کسی که می خواهد شما را نابود کند، خودش را نابود می کند.

♦ ♦ ♦

Don’t forget to smile.

لبخند زدن را فراموش نکن.

♦ ♦ ♦

Keep Smiling and be beautiful.

به لبخند زدن ادامه بده و زیبا باش.

♦ ♦ ♦

Smile, you made it.

لبخند بزن، تو موفق شدی

♦ ♦ ♦

Stay a mystery; it’s better.

بگذارید راز باقی بماند این برای همه بهتر است

♦ ♦ ♦

I write my own story.

من داستان خودم را می نویسم.

♦ ♦ ♦

I’m not beautiful like you. I’m beautiful like me.

من مثل تو زیبا نیستم، اما مثل خودم خوشگلم

♦ ♦ ♦

I am what I am.

من همینم که هستم.

♦ ♦ ♦

All my focus is on the good.

تمام تمرکز من روی چیزهای خوب است.

♦ ♦ ♦

I’m a wonder of wonders.

من یک شگفتی از عجایب هستم.

♦ ♦ ♦

Being happy never goes out of style.

شاد و سر زنده بودن هرگز از مد نمی افتد.

♦ ♦ ♦

Your genetics load the gun. Your lifestyle pulls the trigger.

شخصیت تو خشاب را پر می کند و سبک زندگی تو ماشه را می کشد.

♦ ♦ ♦

I don’t need a hairstylist, my pillow gives me a new hairstyle every morning.

من نیازی به آرایشگر ندارم، بالش من هر روز صبح یک مدل موی جدید به من می دهد.

♦ ♦ ♦

متن جالب انگلیسی برای پروفایل

***

I know how lucky I am to be this good-looking.

من خیلی خوش شانسم که تیپ به این خوبی دارم

♦ ♦ ♦

It’s not my style, it’s my attitude you need to deal with.

این سبک من نیست، این نگرش من است که باید با آن کنار بیایید.

♦ ♦ ♦

My style and my identity are my signatures.

سبک و هویت من امضای من است.

♦ ♦ ♦

Being classy isn’t a choice. It’s a lifestyle.

باکلاس بودن یک انتخاب نیست یک سبک زندگی است.

♦ ♦ ♦

Style is a reflection of your attitude and personality.

استایل تو بازتابی از نگرش و شخصیت توست.

♦ ♦ ♦

Be unique to create your style and be identifiable with your attitude.

برای ایجاد سبک خود منحصر به فرد باشید و با نگرش خود قابل شناسایی باشید.

♦ ♦ ♦

Only great minds can afford a simple style.

فقط ذهن های بزرگ می توانند یک سبک ساده را بپذیرند.

♦ ♦ ♦

My style! It’s my choice

سبک من! این انتخاب من است

♦ ♦ ♦

It’s not my attitude, It’s my style.

این نگرش من نیست، این سبک من است.

♦ ♦ ♦

My life’s a fairy tale, written in a different style and language.

زندگی من یک افسانه است که به سبک و زبانی متفاوت نوشته شده است.

♦ ♦ ♦

Boys got swagger, men have style, but gentlemen have class.

پسرها پرخاشگر هستند، مردها استایل دارند، اما آقایان کلاس دارند.

♦ ♦ ♦

In character, in form, in style, in all things, the supreme excellence is simplicity.

در شخصیت، در فرم، در سبک، در همه چیز، برترین برتری سادگی است.

♦ ♦ ♦

My style, my happiness

سبک من، شاد بودن است

♦ ♦ ♦

Being happy is always in style

شاد بودن همیشه بهترین شیوه است

♦ ♦ ♦

Being a gentleman is a classic

جنتلمن بودن یک شیوه کلاسیک است

♦ ♦ ♦

متن انگلیسی برای پروفایل اینستا

***

I’m Not Special, I’m Just Limited Edition.

من خاص نیستم، فقط نسخه محدود هستم.

♦ ♦ ♦

Attitude is everything, so pick a good one.

نگرش همه چیز است، پس نگرش خوب را انتخاب کنید.

♦ ♦ ♦

Quit trying to fix me, I am not broken.

دست از تلاش برای اصلاح من بردار، من بی عیبم

♦ ♦ ♦

You Are the Master of Your Attitude.

شما استاد نگرش خود هستید.

♦ ♦ ♦

I am a hot dude with a cool attitude.

من ادم باحالی هستم.

♦ ♦ ♦

I work hard. But I play hard, too.

سخت کار می کنم. اما من هم سخت بازی می کنم.

♦ ♦ ♦

I’m only responsible for what I say not for what you understand.

من فقط مسئول چیزهایی هستم که می گویم نه آنچه شما می فهمید.

♦ ♦ ♦

I don’t have an attitude problem, you have a perception problem.

من مشکل برخورد ندارم، شما مشکل درک دارید.

♦ ♦ ♦

Walking gets too boring when you learn how to fly.

وقتی پرواز را یاد می گیرید، پیاده روی خیلی کسل کننده می شود.

♦ ♦ ♦

Losers always complain while champions train.

بازنده ها همیشه در حالی که قهرمانان تمرین می کنند شکایت می کنند.

♦ ♦ ♦

Success is the by-product of your attitude.

موفقیت محصول طرز برخورد شماست.

♦ ♦ ♦

I play LIFE like a pro!

من زندگی را مانند یک حرفه ای بازی می کنم!

♦ ♦ ♦

I’m not lazy, I’m just in my energy-saving mode.

من تنبل نیستم، فقط در حالت صرفه جویی در انرژی هستم.

♦ ♦ ♦

Nothing can stop me now.

حالا هیچ چیز نمی تواند جلوی من را بگیرد.

♦ ♦ ♦

I was born like this
من اینجوری به دنیا اومدم

متن پروفایل انگلیسی با معنی

متن پروفایل انگلیسی با ترجمه

***

If not me, who? If not now, when?

اگر من نیستم کی؟ اگر الان نه، چه زمانی؟

♦ ♦ ♦

Beauty is power; a smile is its sword.

زیبایی قدرت است؛ لبخند شمشیر آن است

♦ ♦ ♦

Life is short. Do stuff that matters.

زندگی کوتاه است. کارهای مهم را انجام دهید

♦ ♦ ♦

There are no shortcuts to any place worth going.

هیچ راه میانبری به مکان هایی که ارزش دیدن داشته باشد وجود ندارد.

♦ ♦ ♦

One day I’ll be at the place I always wanted to be.

یک روز همان جایی خواهم بود که همیشه دوست داشتم.

♦ ♦ ♦

I am who I am and that’s all I’ll ever be.

من همانی هستم که هستم و این تنها چیزی است که همیشه خواهم بود.

♦ ♦ ♦

I’m not short, I’m fun-sized.

من قد کوتاه نیستم، سایز سرگرم کننده ای هستم.

♦ ♦ ♦

Life is too short for bad vibes.

زندگی برای حال بد داشتن خیلی کوتاه است.

♦ ♦ ♦

A smile is the shortest distance between two people.

لبخند کوتاه ترین فاصله بین دو نفر است.

♦ ♦ ♦

Even the stars were jealous of the sparkle in her eyes.

حتی ستاره ها هم به برق چشمان او حسادت می کردند.

♦ ♦ ♦

Who am I? I have not found the answer yet.

من کی هستم؟ من هنوز جواب را پیدا نکردم.

♦ ♦ ♦

I was born to stand out.

من به دنیا آمدم که بهترین باشم.

♦ ♦ ♦

Let your success talk.

اجازه دهید موفقیت شما درباره تان صحبت کند.

♦ ♦ ♦

Here to achieve everything.

اینجا برای رسیدن به همه چیز.

♦ ♦ ♦

متن زیبا برای پروفایل به انگلیسی

***

I’ve found my happy place.

من جای خوشحالم را پیدا کردم

♦ ♦ ♦

Don’t be a tourist, be a traveller.

توریست نباشید، مسافر باشید.

♦ ♦ ♦

Work hard, travel harder.

سخت کار کن، سخت تر سفر کن.

♦ ♦ ♦

I love sad. Sadness makes you feel more than anything.
غمگین بودن را دوست دارم غم بیش از هر چیز به شما حس می دهد.

♦ ♦ ♦

متن انگلیسی پروفایل

***

A sad soul can kill quicker than poison.
یک روح غمگین می تواند سریعتر از زهر تو را بکشد.

♦ ♦ ♦

I guess broken pieces of glass hurt one badly and so do broken pieces of the human heart.
تکه‌های شکسته شیشه به آدم آسیب می‌زند ولی تکه‌های شکسته قلب یک انسان بیشتر.

♦ ♦ ♦

I couldn’t see the point of getting up. I had nothing to look forward to.
نمی توانستم معنای بلند شدن را بفهمم. چون دیگر چیزی نداشتم که منتظرش باشم.

♦ ♦ ♦

Every smile has a mystery behind it. The problem is not the scars. The problem is to look at them and remember who left them.
هر لبخندی در پس خود رازی نهفته است. مشکل جای زخم ها نیست. مشکل این است که به آنها نگاه کنید و به یاد بیاورید که چه کسی آنها را به شما زده است.

♦ ♦ ♦

It’s funny how other people are willing to do lots of brave things for you… yet… you still choose someone who can’t even offer you half of what others could.
خنده دار است که چگونه دیگران مایلند کارهای شجاعانه زیادی را برای شما انجام دهند … با این حال … شما هنوز کسی را انتخاب می کنید که حتی نمی تواند نیمی از آنچه دیگران می توانند به شما ارائه دهد.

♦ ♦ ♦

Sometimes silence is much better than talking, at least it doesn’t hurt.
گاهی سکوت خیلی بهتر از حرف زدن است، حداقل ضرری ندارد.

♦ ♦ ♦

To be sad is natural, but to bear heartache is the worst of misfortunes!
غمگین بودن طبیعی است، اما تحمل درد دل، بدترین بدبختی است!

♦ ♦ ♦

Rains are my good friends because they don’t let others see my tears.
باران دوستان خوب من هستند زیرا نمی گذارند دیگران اشک های من را ببینند.

♦ ♦ ♦

متن انگلیسی برای پروفایل واتساپ

***

Every man has his secret sorrows which the world knows not, and often we call a man cold when he is only sad.
هر مردی غم های پنهانی دارد که دنیا از آنها خبر ندارد، و اغلب ما انسان را وقتی که فقط غمگین است سرد می گوییم.

♦ ♦ ♦

And in the end, it’s not the people you miss. It’s the memories.
و در نهایت، این آدم‌ها نیستند که دلتنگشان می‌شویم. این خاطرات شان است.

♦ ♦ ♦

The sad thing for me is that there is no one for me when I need them.
چیزی که برای من ناراحت کننده است این است که وقتی به او نیاز دارم هیچ کس برای من نیست.

♦ ♦ ♦

I think I’m afraid of being happy because whenever I get too happy something bad always happens.
فکر می کنم از شاد بودن می ترسم چون هر وقت خیلی خوشحال می شوم همیشه اتفاق بدی می افتد.

♦ ♦ ♦

Winter ended with hopes and then with the autumn, even my hope was shed like leaves.
زمستان با امید به پایان رسید و بعد با پاییز، و امید من نیز مانند برگ ریخته شد.

♦ ♦ ♦

I act like I don’t care, but deep inside, it hurts.
طوری رفتار می‌کنم که انگار هیچی نشده، اما از درون داغونم!

♦ ♦ ♦

Sorrow is one of the vibrations that prove the fact of living.
غم یکی از ارتعاشاتی است که حقیقت زندگی را ثابت می کند.

♦ ♦ ♦

Do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one.
برای زندگی آسان دعا نکنید، برای قدرت تحمل یک زندگی سخت دعا کنید.

♦ ♦ ♦

Things change. And friends leave. And life doesn’t stop for anybody.
اوضاع عوض میشود. و دوستان می روند. و زندگی برای هیچ کس متوقف نمی شود.

♦ ♦ ♦

It’s hard to understand that being us in the past now.
درک اینکه اکنون ما در گذشته هستیم، سخت است.

♦ ♦ ♦

Take my advice, I don’t use it anyway.
به توصیه من توجه کنید، من از آن استفاده نمی کنم.

♦ ♦ ♦

Sarcasm helps keep people from understanding you’re saying what you think of them.
طعنه به مردم کمک می کند تا متوجه نشوند که شما در مورد آنها چه فکر می کنید.

♦ ♦ ♦

I’d rather check my Facebook than face my chequebook.
ترجیح می‌دهم فیسبوکم را چک کنم تا اینکه با دسته چکم روبرو شوم.

♦ ♦ ♦

Never interrupt your opponent while he’s making a mistake.
هرگز صحبت حریف خود را در حالی که اشتباه می کند قطع نکنید.

♦ ♦ ♦

I want someone to give me a Loan & then leave me alone.
می خواهم یکی به من وام بدهد و بعد مرا تنها بگذارد.

♦ ♦ ♦

Do you hate me? Well ok, grab a chair and wait for me to care!
آیا از من متنفری؟ خوب باش، حالا فکر کردی تو برایم مهمی؟!

♦ ♦ ♦

متن پروفایل انگلیسی به فارسی

***

Life is too short to be serious all the time. So if you can’t laugh at yourself, call me I will laugh at you.
زندگی کوتاه تر از آن است که همیشه جدی باشیم. پس اگه نمیتونی به خودت بخندی به من زنگ بزن بهت میخندم.

♦ ♦ ♦

I once prayed to God for a bike but quickly found out He didn’t work that way—so I stole a bike and prayed for His forgiveness.
یک بار از خدا برای داشتن یک دوچرخه دعا کردم، اما خیلی زود متوجه شدم که به من دوچرخه نمی دهد. سپس رفتم یک دوچرخه دزدیدم و برای این کارم طلب بخشش کردم!

♦ ♦ ♦

I am on a seafood diet. I see food, and I eat it.
من رژیم غذایی دریایی دارم. من غذا را می بینم و می خورم.

♦ ♦ ♦

I’ve had a busy day converting oxygen into carbon dioxide.
من روز شلوغی برای تبدیل اکسیژن به دی اکسید کربن داشتم.

♦ ♦ ♦

Never give up on your dreams. .
هرگز رویاهایت را رها نکن

♦ ♦ ♦

Mosquitoes are like family as they suck blood.
پشه ها مثل خانواده هستند چون خون می مکند.
♦ ♦ ♦

Life has no limitations, except the ones you make.
زندگی هیچ محدودیتی ندارد، مگر آنهایی که شما می سازید.

♦ ♦ ♦

The secret to getting ahead is getting started.
راز پیشرفت در شروع کردن است.

♦ ♦ ♦

I will succeed in life not immediately but definitely.
من در زندگی نه فوراً بلکه قطعاً موفق خواهم شد.

♦ ♦ ♦

Money was never a big motivation for me, except as a way to keep score. The real excitement is playing the game.
پول هرگز برای من انگیزه بزرگی نبود، مگر به عنوان راهی برای حفظ امتیاز. هیجان واقعی بازی کردن است.

♦ ♦ ♦

It does not matter how many times you get knocked down, but how many times you get up.
مهم نیست چند بار زمین خوردی، مهم این نیست که چند بار بلند می شوی.

♦ ♦ ♦

Tough times don’t last, but tough people do.
روزهای سخت دوام نمی آورند، اما آدم های سخت دوام می آورند.

♦ ♦ ♦

Setting a goal is the first step in turning the invisible into the visible.
تعیین هدف اولین قدم در تبدیل چیزهای نشدنی به شدنی است.

♦ ♦ ♦

If you fell yesterday stand up today.
اگر دیروز زمین خوردی امروز بایست.

♦ ♦ ♦

 “Always be yourself and have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and try to duplicate it.”

 همیشه خودت باش و به خودت ایمان داشته باش. سعی نکنید به دنبال یک شخصیت موفق باشید و کار او را تکرار کنید.

♦ ♦ ♦

Decision defines destiny.
تصمیم، سرنوشت تو را تعریف می کند.

♦ ♦ ♦

Great things never come from comfort zones.
چیزهای بزرگ هرگز از مناطق راحت به دست نمی آیند.

♦ ♦ ♦

Opportunities don’t happen, you create them.
فرصت ها اتفاق نمی افتد، شما آنها را ایجاد می کنید.

♦ ♦ ♦

Only I can change my life. No one can do it for me.
فقط من میتونم زندگیمو تغییر بدم. هیچ کس نمی تواند این کار را برای من انجام دهد.

♦ ♦ ♦

 Never bend your head. Hold it high. Look the world straight in the eye.
هرگز سر خود را خم نکنید. آن را بالا نگه دارید. دنیا را مستقیم با چشمان خود نگاه کنید

♦ ♦ ♦

Life doesn’t give you what you want. It gives you what you work for.
زندگی آنچه را که می خواهید به شما نمی دهد. این به شما چیزی را می دهد که برای آن کار می کنید.

متن پروفایل انگلیسی با معنی

متن پروفایل انگلیسی با معنی فارسی

***

Don’t just wait for a miracle, make your own miracle…
فقط منتظر معجزه نباش، خودت معجزه بساز…

♦ ♦ ♦

Your future is as bright as your faith.
آینده شما به اندازه ایمان شما روشن است.

♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦

WARNING: You may fall in love with my face.
هشدار: ممکن است عاشق چهره من شوید.

♦ ♦ ♦

A good selfie is when you successfully capture the feeling of that very moment!
یک سلفی خوب زمانی است که شما با موفقیت احساس آن لحظه را ثبت کنید!

♦ ♦ ♦

Be happy; it drives people crazy.
خوشحال باش؛ مردم را دیوانه می کند

♦ ♦ ♦

The wasted years, the wasted youth, the pretty lies, and the ugly truth.
سالهای تلف شده، جوانی تلف شده، دروغهای زیبا و حقیقت زشت.

♦ ♦ ♦

I’m saying yes to new adventures.
من به ماجراهای جدید بله می گویم.

♦ ♦ ♦

The sun will rise and we will try again.
خورشید طلوع خواهد کرد و ما دوباره تلاش خواهیم کرد.

♦ ♦ ♦

OMG! Look at me.
آه خدای من! به من نگاه کن.

♦ ♦ ♦

I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions.
من محصول شرایطم نیستم. من محصول تصمیماتم هستم.

♦ ♦ ♦

Beauty attracts the eye but personality captures the heart
زیبایی چشم را جذب می کند اما شخصیت قلب را تسخیر می کند

♦ ♦ ♦

I feel lost inside myself.
احساس می کنم در درون خودم گم شده ام.

♦ ♦ ♦

A selfie has more faces and fewer feelings.
سلفی چهره های بیشتر و احساسات کمتری دارد.

♦ ♦ ♦

Life is better when you’re smiling.
وقتی لبخند میزنی زندگی بهتر میشه

♦ ♦ ♦

The best selfies are the ones that aren’t
بهترین سلفی ها آنهایی هستند که نیستند

♦ ♦ ♦

Be yourself, there’s no one better.
خودت باش هیچ چیز بهتر از این نیست

♦ ♦ ♦

Stress less and enjoy the best.
کمتر استرس داشته باشید و از بهترین ها لذت ببرید.

♦ ♦ ♦

Life is tough but so am I.
زندگی سخت است اما من سرسخت ترم!

♦ ♦ ♦

A smile can change the world.
یک لبخند می تواند دنیا را تغییر دهد.

♦ ♦ ♦

Dreams don’t have expiration dates, keep going.
رویاها تاریخ انقضا ندارند، به رویاپردازی تان ادامه دهید.

♦ ♦ ♦

Love is beautiful, friendship is better.
عشق زیباست، دوستی بهتر است.

♦ ♦ ♦

Good friends are like stars, they shine together forever.
دوستان خوب مانند ستاره ها هستند، آنها برای همیشه در کنار هم می درخشند.

♦ ♦ ♦

Friends are the most important ingredients in the recipe of life.
دوستان مهم ترین مواد اولیه در ساختن زندگی هستند.

♦ ♦ ♦

No friendship is an accident.
هیچ دوستی تصادفی نیست

♦ ♦ ♦

I never let my best friend do stupid things…alone.
من هرگز اجازه نمی دهم بهترین دوستم به تنهایی کارهای احمقانه انجام دهد.

♦ ♦ ♦

Besides coffee and chocolate, you’re my favorite.
علاوه بر قهوه و شکلات، تو بیشتر مورد علاقه من هستی.

♦ ♦ ♦

A sweet friendship refreshes the soul.
یک دوستی شیرین روح را تازه می کند.

♦ ♦ ♦

Crazy friends are best friends.
دوستان دیوانه بهترین دوستان هستند.

♦ ♦ ♦

Friendship is the only bond that will ever hold the world together.
دوستی تنها پیوندی است که جهان را در کنار هم نگه می دارد.

♦ ♦ ♦

Life was meant to meet your Best Friends and have Good Adventures!
زندگی برای دیدار با بهترین دوستان و داشتن ماجراهای خوب ساخته شده بود!

♦ ♦ ♦

متن پروفایل انگلیسی کوتاه

***

A true friend is one soul in two bodies.
دوست واقعی یک روح در دو بدن است.

♦ ♦ ♦

Making memories with you is my favourite thing to do.
خاطره سازی با تو کار مورد علاقه من است.

♦ ♦ ♦

A good friend knows all your best stories. A best friend has lived them with you.
یک دوست خوب تمام بهترین داستان های شما را می داند. بهترین دوست آنها را با شما زندگی کرده است.

♦ ♦ ♦

When I’m with my bestie, you should know you are messing with the wrong unit.
وقتی من با بهترینم هستم، باید بدانید که با واحد اشتباهی سر و کله می زنید.

♦ ♦ ♦

Only my best friend has the right to call me stupid.
فقط بهترین دوستم حق دارد مرا احمق خطاب کند.

♦ ♦ ♦

I don’t know what I did to have a best friend like you.
نمیدونم چیکار کردم که بهترین دوستی مثل تو داشته باشم.

♦ ♦ ♦

I remember the moment I fell for you.
یادم می آید لحظه ای که به تو دل بسته بودم.

♦ ♦ ♦

I’m wearing the smile you gave me.
خنده ی روی لبهام رو به تو مدیونم.

♦ ♦ ♦

True love stories never have endings.
داستان های عاشقانه ی واقعی هرگز پایان نمیابد.

♦ ♦ ♦

My love for you is a journey starting at forever and ending at never.
عشق من به تو سفری است که از همیشه شروع می شود و هرگز به پایان نمی رسد.

♦ ♦ ♦

The best things in life are better with you.
بهترین چیزها در زندگی با شما بهتر است.

♦ ♦ ♦

Your smile is the key, to unlocking my happiness.
لبخند تو کلید باز کردن قفل شادی من است.

♦ ♦ ♦

I don’t think you understand how I like to hear your voice every day.
فکر نمی‌کنم بفهمی که چقدر دوست دارم هر روز صدایت را بشنوم.

♦ ♦ ♦

You are the source of my joy, the center of my world, and the whole of my heart.
تو سرچشمه شادی من، مرکز دنیای من و تمام قلب من هستی.

♦ ♦ ♦

My love for you keeps increasing every second.
عشق من به تو هر ثانیه بیشتر می شود.

♦ ♦ ♦

You’re my favorite hello and my hardest goodbye.
تو سلام مورد علاقه من و سخت ترین خداحافظی من هستی.

♦ ♦ ♦

My one hand is enough to fight against the world… If you hold the other one.
یک دست من برای مبارزه با دنیا کافیست… اگر دست دیگر را بگیری.

♦ ♦ ♦

You make my world go around, without you I don’t exist, I love you.
تو باعث میشی دنیای من بچرخه، بدون تو من وجود ندارم، دوستت دارم.

♦ ♦ ♦

I can’t live without you, and I don’t want to try.
من نمی توانم بدون تو زندگی کنم و نمی خواهم تلاش کنم.

♦ ♦ ♦

You sweetened my life with your love.
تو با عشقت زندگی مرا شیرین کردی

♦ ♦ ♦

You are nothing short of my everything.
تو از من چیزی کم نداری!

♦ ♦ ♦

You are every reason, every hope and every dream I’ve ever had.
تو هر دلیل، هر امید و هر آرزویی هستی که تا به حال دیده ام.

♦ ♦ ♦

Till my last day, I’ll be loving you.
تا آخرین روزم عاشقت خواهم بود

♦ ♦ ♦

I feel that there is nothing more truly artistic than to love people.
من احساس می کنم هیچ چیز واقعاً هنری تر از دوست داشتن مردم نیست.

♦ ♦ ♦

I’ve fallen in love many times… always with you.
من بارها عاشق شده ام… همیشه با تو.

♦ ♦ ♦

Choose your love, love your choice.
عشق خود را انتخاب کنید، انتخاب خود را دوست داشته باشید.

♦ ♦ ♦

انتخاب یک متن مناسب برای پروفایل به زبان انگلیسی شاید برایتان مشکل باشد و ما با تهیه این نوشتار در سایت سماتک سعی کردیم زیباترین متن پروفایل انگلیسی با معنی فارسی را تقدیم حضورتان کنیم. متن پروفایل اینستاگرام انگلیسی گاهی اوقات می تواند ساده، کوتاه، طولانی، زیبا، غمگین، شاد، خنده دار، جالب، خنده دار، ماجراجویانه، انگیزشی، الهام بخش و غیره باشد. اما آنچه مهمتر است این است که باید کاملاً واضح باشد مانند اینکه چه کسی چه کاری، چه زمانی، کجا و چرا انجام می دهد و همیشه این را در نظر داشته باشید.

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب