لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

اس ام اس فراموشی همسر و یار (104)

اس ام اس فراموشی همسر و یار (104)

برایـــم مهم نیســـت چه می شـــود

به همــــه ی باورهـــایم سوگنـــد

هیچ چیــزی برایــم مهـــم نیســت

فراموشــت نمی کنـــم

یک کــلام و این یعنــــی نهایــــت خوشــبختی

 

******** اس ام اس فراموشی همسر و یار ********

 

خواستم خودمو گول بزنم

همه ی خاطراتم رو انداختم یه گوشه ای

و گفتم فرامــــــوش

یه چیزی ته قلبم خندید و گفت : یادم

 

******** اس ام اس فراموشی همسر و یار ********

 

در عرض یک دقیقه می شه یک نفر رو خرد کرد

در یک ساعت می شه یک نفر رو دوست داشت

و در یک روز فقط یک روز می شه عاشق شد

ولی یک عمر طول می کشه تا کسی رو فراموش کرد

 

******** اس ام اس فراموشی همسر و یار ********

 

فراموش کردنت برایم مثل آب خوردن بود

از همان آب هایی که می پرد توی گلو

و سال ها سرفه می کنیم

 

******** اس ام اس فراموشی همسر و یار ********

 

هرگز نفهمیدم فراموش کردن درد داشت یا فراموش شدن

به هر حال دارم فراموش می کنم فراموش شدنم را

 

******** اس ام اس فراموشی همسر و یار ********

 

ماه هاست فراموشش کرده ام

خاطراتش را هم

ولی نمی دانم دستانم چرا هنوز

به نوشتن نامش ذوق می کنند

 

******** اس ام اس فراموشی همسر و یار ********

 

برسنگ مزارم بنویسید آشفته دلی خفته دراین خلوت خاموش

او زاده ی غــم بـود کـه از خــاطــر دوستـــان گشــت فراموش

 

******** اس ام اس فراموشی همسر و یار ********

 

نامت را

خاطراتت را

و لمس حس بودنت را

همه و همه را به دست سرد باد سپردم

یادم تو را فراموش

 

******** اس ام اس فراموشی همسر و یار ********

 

واژه ها حرف ها و کلام ها در گذر زمان می آییند و می رونند

اما خاطره خوش باهم بودن هست که می ماند

افتخاری بود در کنار شما بودن حتی اگر فراموش شدم

 

******** اس ام اس فراموشی همسر و یار ********

 

شنیــده بودم که خاک سرد است

ایـــن روزها اما انگار آنقـــدر هوا ســـرد است

که زنــده زنــده فراموش می کنیــم یکدیگـــر را

 

 

 

جدیدترین مطالب