لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

اس ام اس های جدید عاشقانه و زیبا (80)

اس ام اس های جدید عاشقانه و زیبا (80)

چگونه دنیا را نخواهم ؟
وقتی تو تــــــــمام دنیای منی . . .

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

اگر تو نبـــودی
مــن
بی دلـــیل ترین اتفـــاق زمیـــن بــودم
تو هـــستی
و مـــن
محکـــمترین بهانه ی خلقت شـــدم . . .

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

چــــــقدر غروب ها دلم میخواهدت ،
وقتی خورشید هم شرمزده و سرخ میشود از حضور برابر چشـــــمانت  . . .

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

کسی که عاشق توئه ،
هرگــــــــز نمی تونه غمتو ببینه !

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

هنوز هســـت !
” عشق واقعی ” را میگویم . . .
خیانت هست،دروغ هست، بازی با دل هم هست ،
درست . . . !
ولی یه جایی گوشه ی پاک دلِ بعضیا ،
به دور از گناه ها و بدی ها . . .
هنوز هم هســت عشـــــــــــــــــــــــق واقعی

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

نگاه . . .
بهترین زبان دنیاست . . . !
نگاهم کن
وقتی حواسم نیست . . .
نگــ ـــاهم کن !!

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

مرد کسییه که :
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﺗﻨﺶ ﺑﺎﺷﻪ
ﺁﺳﺘﯿﻨﺎﺵ ﺭﻭ ﺗﺎ ﻣﭻ ﺗﺎ ﺑﺰﻧﻪ
ﺟﯿﻦ ﯾﺎ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍﯼ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ
ﺍﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﻪ
ﺑﻮﯼ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﺑﺪﻩ
ﻧﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﻪ ﮐﻢ ﺗﻪ ﺭﯾﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ
ﺍﺧﻤﻮ ﺑﺎﺷﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺳﺮﺵ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﻪ
ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﻧﺎ ﻣﺤﺮﻡ ﺣﺎﻟﯿﺶ ﺑﺎﺷﻪ
ﺟﻨﺒﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻮﺳﯿﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ
ﺩﺳﺘﺸﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ﺣﺲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ
ﺯﯾﺮ ﺩﺳﺘﺎﺕ ﻧﺒﻀﺶ ﺑﺰﻧﻪ ﻭ ﮔﺮﻡ ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﻪ
ﻣﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﻪ !
ﺗﺎﻓﺘﻪ ﯼ ﺟﺪﺍ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻪ
ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ
ﻫﺮ ﭼﯽ ﻫﺴﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎﺷﻪ
ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺷﻪ
ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ ﺍﻣﺎ ﻟﻮﺱ ﻭ ﻧﻨﺮ ﻧﺒﺎﺷﻪ
ﺁﺭﻩ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﻪ !
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﯽ
ﻓﻘﻂ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﻪ ﻭ ﻧﮕﺎﺕ ﮐﻨﻪ
ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻪ ﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﺑﺎﺷﻪ
ﺣﺮﻑ ﮐﻪ ﺑﺰﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﺧﻮﺏ ﺑﺰﻧﻪ
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﮑﻨﻪ ﺍﻣﺎ ﺭﺍﻩ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻪ
ﺯﺑﻮﻥ ﺑﺎﺯ ﻭ ﭼﺎﭘﻠﻮﺱ ﻧﺒﺎﺷﻪ
ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻪ ﻭ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﺎﺷﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﮕﻪ
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺶ ﺑﺎﺷﻪ
ﮐﻼ ﺑﮕﻢ ﺩﺭﺩ ﺭﻭ ﺑﺸﻨﺎﺳﻪ ﻭ ﺍﻫﻞ ﺩﻝ ﺑﺎﺷﻪ
ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺍﻃﺮﺍﻓﺶ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺟﻬﺶ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺑﺎﺷﻪ
ﺩﯾﺮ ﺑﺨﻨﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ
ﺑﺎﺷﻪ
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻐﻠﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺍﻣﻦ ﺍﻣﻦ ﺑﺎﺷﻪ
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﻮﺳﺘﺖ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻟﺶ ﺑﺎﺷﻪ
ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻪ
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺭﻭ ﺩﯾﺪ ﺣﺴﻮﺩ ﺑﺎﺷﻪ
ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﮐﻨﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻫﺴﺘﯽ
ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺩ ﺩﻧﯿﺎﺕ ﺑﺎﺷﻪ..
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﻪ

 

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

 

آرام دوستت خواهم داشت
طوری که حتی خودت هم از این عشق بویی نبری . . . !

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

نترس جانم . . .
این پرنده ،با مشتی دانه ،اهلی هیچ دلی نمی شود
وقتی پرواز را فقط در آسمان تو آموخته . . . !

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

تنها عطر دستهای توست
که هیچ وقت
از حافظهٔ دستهایم پاک نمی شود
کوچه فقط می‌‌داند
که چرا عطر تنت
هیچ وقت راهش را گم نمی کند

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

گونه هایت را برای دست هایم می خواهم
پیشانی ات را برای لب هایم
خودت را برای زندگی ام
می بینی ؟
برای خودم هیچ نمی خواهم !

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

ﺑﺨﺪﺍ !
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﻮﺷﺖ . . .
عاشقانه ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮﻡِ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﺷﺪ . . .
ﺑِﻜﺮ ﺑﻜﺮ ﺍﺯ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﻴﺎﻳﺪ و ﻧﺠﻮﺍ ﺷﻮﺩ ﻛﻨﺎﺭِ ﮔﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻧﺰﺩیک ﺍﺳﺖ ،
ﻣﻴﺘﻮﺍنی ﻻﻟﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ لمس کنی با لبانت . . .

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

پای تـــــــــــــو که وسط می آید
هم آغوشی
بی معنا میشود
با تو تا آسمان میروم . . . !
بلوغ احساسم
میان بــــــــــــازوان تو
رویا را
حقیقت محض می کند ،
بـــــــــــــمان . . .

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

عشق ما مثل باد میمومه
نمیتونم ببینمش
ولی میتونم احساسش کنم .

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

مداد به دستـــ میگیرمـــــــــــ
صفحه سفید کاغذ . . .
میخواهمـــــ از تــــــــــــو نقاشیـــــ بکشمــــــ . . .
چشمــــــ چشمــــ دو ابرو !
تا همیـنـــــ جا کافیستـــــــــ . . .
مینشینمــــ سیــــــر نـــــــــــگاهتـــ میکنمـ . . .

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

آن‌که آمدنی باشد با اولین بلیط
خودش را به تو می‌رساند !

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

عشـــق
نــه پــول میخـــواد
نــه خوشگلـــی
نــه ماشیـــن
نــه هیچـــی دیگـــه
فقـــــط دو تــا آدم میخــــواد . . .
تاکیــــد میکنــــم : آدمــــــــ

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

می خواهم با کسی بروم
که دوستش دارم . . .
نمی خواهم بهای همراهی را
با حساب و کتاب بسنجم ،
یا در اندیشه ی خوب و بدش باشم . . .
نمی خواهم بدانم
دوستم می دارد یا نمی دارد ؟!
می خواهم بروم . . .
با کسی که
دوستش می دارم . . . !

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

آه عــــــزیزکم . . .
چه عشــــــــوه های دست نخورده ای
برایت نگه داشته ام . . . !

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

طرفت بایـــــد برات . . .
یه تکیه گاه محکم باشه !
که هر وقت کم آوردی . . .
بدونی تنهـــــــا نیستی و همیـــــــشه . . .
و همه جا هَواتو داره . . .
این آرامش غیر قابل وصفه !

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

ﺩﻟـــــــﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ . . .
ﯾﮏ ﻣﯿﺲ ﮐﺎﻝ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ . . .
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ . . .
ﺳﯿﻮﺵ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﯽ !
ﺯﯾﺮ ﻟﺐ . . . ﺗﮑﺮﺍﺭﻡ ﮐﻨﯽ . . .
ﺑﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﯿﺎﻭﺭﯼ . . .
ﺑﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﯼ ﺗ ـــﻮ . . .
ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﮐﻨﻢ ﺩﺭ ﻧﺎﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻫﺖ . . . !

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

وقتـــــــی کســـی تو را . . .
عاشقانـــــــه . . .
دوســــت دارد . . .
شیوه ی بیــان اســــــم تـو . . .
در صدای او متفاوت است !
و تــــو . . .
مـــــــی دانـــــــی که نامت . . .
در لبهـای او ایـــمــــــن است . . . !

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

مردم که تـــــــــــــو باشی
زن بــودن خوب است
از میان تمام مذکــر های دنیـــــــــــــا
فقــط کافیست پای تـــــــــــو درمیــان باشد
نمیدانی برای تـــــــــــو خانوم بودن چه کیفی دارد !

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

کسی که واقعا  دوستت داشته باشه
تواوج اختلافات نه میره
نه میزاره توبری
شک نکن

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

برای پیری عصا نمیخواهم . . .
تـــــــــو را میخواهم !
عصایم باش . . .

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

عشق
نه دادنی است
و نه گرفتنی
عشق شریک شدنی ست . . .

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

به رسیدن فکر نمی کنم
به تــــــــــو فکر می کنم و میرســـــــم . . .

اس ام اس جدید عاشقانه و زیبا

یک جفت چشم سیاه . . .
یک جفت چشم آسمانی . . .
یک جفت چشم سبز . . .
خیلی ها برای این ها شعر مینویسند . . .
اما تو . . .
صاحب آن چشم های قهوه ای ساده هستی . . .
که شعرت را
تنها من میدانم . . .

 

 

 

جدیدترین مطالب