جوک های جالب و خفن سیگار

جوک های جالب و خفن سیگار

جوک های جالب و خفن سیگار

و مرگ مردن نیست و مرگ تنها نفس نکشیدن نیست

من مردگان بیشماری را دیده ام که راه میرفتند

حرف میزدند ، سیگار میکشیدند

🙄

خیلی ها سیگار می کشند

تا بوی شیر دهنشون رو از بین ببرند

🙄

زندگی مثل سیگار می ماند

اگر خاموش شود می شود روشنش کرد

اما مزه ی اولش را نمی دهد

🙄

وقتی مضرات سیگار رو توی یه مجله خوندم

انقدر ترسیدم ک قسم خوردم دیگه مجله نخونم

🙄

خامـوش شـدی در مـن

درست مـثل سیگاری نیــمه

که پــرت کـرده بـاشـند مـیان  جوی آب

🙄

در سینه ام زخم های عمیقی هست

انگار کسی مرا با زیر سیاری اشتباه گرفته

🙄

دیگری مرا میسوزاند

و منه احمق سیگار را

🙄

میگن سیگار به آدم آرامش میده

کاش یکی پیدا میشد

بتونه قد یه نخ سیگار باشه

🙄

این خاکستر که می بینی خاکستر سیگار نیست

خاطرات منند که هر شب با خودم دود می شوند

🙄

نفس هایم بی تو

بوی خاکستر سیگار پیرمردی را می دهد

که به جوانی ازدست رفته اش می اندیشد

🙄

درد مرد را یا مرد می فهمد

یا دود سیگار

🙄

ساکت و خیره به عکست

بوی سوختنی می آید

به خودم می آیم

لعنتی

آخرین سیگار هم ته گرفت

🙄

مثل سیگار نصفه افتادم

در جهانی که پمپ بنزین بود

🙄

آدم ها دست به دست هم می دهند

دو دسته می شوند آنهایی که نمی فهمندت

آنهایی که نمی پذیرندت

و بعد تو محکوم میشوى به نقص

گوشه گیرى

به سیگار و فنجان قهوه ى تلخ روى میز

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب