جوک از جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

جوک از جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

جوک از جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند

صداقت است

جوک از جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

اگر می خواهی در برابر قاضی نایستی

قانونمند زندگی کن

جوک از جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند

فاصله این دو را زندگی کنیم

جوک از جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

اگر سخن چون نقره است

خاموشی چون زر پربهاست

جوک از جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

طلوع و غروب عشق

خود را به وسیلۀ درد تنهایی و جدایی محسوس می سازد

جوک از جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

تجربه اسمی است

که افراد به اشتباهاتشان میدهند

جوک از جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

همه دوست دارند که به بهشت بروند

ولی کسی دوست ندارد که بمیرد

جوک از جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

مثل ساحل آرام باش

تا دیگران مثل دریا بی قرارت باشند

جوک از جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

میان‎ آدمها‎ چیزی‎ نیست‎

جز‎ دیوارهایی‎ که‎ خود‎ آنهاساخته‎ اند‎

جوک از جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود

در دیگری باز میشود

ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم میدوزیم

که درهای باز را نمیبینیم

جوک از جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

فضائی بین پندار و عمل وجود دارد

که با پشتکار پیموده می شود

جوک از جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

قدم تازه ای برداشتن…

این چیزی است که مردم بیشتر از آن میترسند

جوک از جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

چرخهای سنگین و زنگ زدۀ زندگی

با دستهای نامرئی امید می چرخد

جوک از جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

در زندگی ثروت حقیقی مهربانی است

و بینوایی حقیقی خودخواهی

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب