اس ام اس صبح بخیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

صبح بخیر عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی را در این بخش خواهید خواند و صبح بخیر گفتن انگلیسی به همسر باید عاشقانه و رمانتیک باشد و برای اینکه بتوانید دل همسرتان را بدست بیاورید می توانید متن صبح بخیر عاشقانه انگلیسی را برایش بفرستید. با شروع صبح شما فرصت خوبی دارید که به همسرتان نشان دهید که چقدر به او اهمیت می دهید و لبخندی شیرین بر صورت او هدیه کنید. حتی اگر عادت ندارید چنین کاری برای او بکنید، این کار را انجام دهید. منتخبی از زیباترین متن صبح بخیر انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی را در ادامه با هم مرور خواهیم کرد:

صبح بخیر عاشقانه انگلیسی

صبح بخیر عاشقانه انگلیسی

متن صبح بخیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی به همراه اس ام اس صبح بخیر عشقم به انگلیسی با معنی فارسی بهترین کاری است که می توانید در شروع یک روز انجام دهید و اگر می خواهید مثل خارجی ها صبح بخیر عاشقانه انگلیسی بگویید می توانید از اس ام اس صبح بخیر عاشقانه انگلیسی استفاده کنید.

 

When you open your eyes and look at me
I cannot begin to describe what I see
A heart so lovely, a beauty so fine
It is like a dream, that you are mine

وقتی چشمانت را باز می کنی و به من نگاه می کنی
نمی توانم آن چه می بینم را توصیف کنم
یک قلب دوست داشتنی، یک زیبایی خارق العاده
تو مال من هستی و این همانند یک رویاست.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

صبح بخیر عزیزم به انگلیسی

The breeze has awakened the earth, and sun has colored our world. The birds have added melody to be morning. I hope I am not late to wish you good Morning…

باد صبا زمین را بیدار می کند؛ خورشید، جهان را رنگی می کند. پرندگان می خوانند تا صبح شود. امیدوارم دیر نکرده باشم تا صبح خوبی را برایت آرزو کنم.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

I wish that I was the sun so that I could gently caress your face every morning as you wake. Good morning my queen

آرزو می کنم ای کاش خورشید بودم تا می توانستم هر صبح هنگامی که بیدار می شوی صورتت را به آرامی نوازش کنم. صبح بخیر ملکه من

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

اس ام اس صبح بخیر انگلیسی با ترجمه فارسی

As I sip my cup of coffee
I remember you my dear
And I want to be with you
I want you to be near
This is a new day
So, good morning for today

در حالی که فنجان قهوه ام را مزه مزه می کنم
به یادت هستم عزیزم
و می خواهم با تو باشم
می خواهم کنارت باشم
امروز روز جدیدی است
صبح امروزت بخیر!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

People will hate you, rate you, shake you, and break you. But how strong you stand is what makes you…. Good morning.

مردم از شما متنفر خواهند شد، شما را می سنجند، دل شما را می شکنند، اما اینکه چطور قوی باشید و بایستید شما را می سازد… صبح بخیر.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه

You are my world! You were the last thought in my head last night and the first one this morning. Good morning my beauty

تو دنیای من هستی، تو آخرین فکری هستی که شب گذشته از ذهنم عبور کرده و اولین چیزی که امروز صبح به آن اندیشیده ام. صبح بخیر زیبای من

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

The stars can only shine so brightly at night because you are asleep. When morning comes, you are the brightest star in my sky

ستاره ها، تنها می توانند در شب بدرخشند چون تو آن زمان خواب هستی، صبح که می شود تو درخشان ترین ستاره در آسمان من هستی.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

صبح بخیر عاشقانه انگلیسی برای شوهر

Rise and shine my love. The sun is up and the birds are singing to let you know just how great the morning is

برخیز و بتاب عشق من! خورشید طلوع کرده و پرندگان آواز می خوانند تا تو متوجه شوی چقدر صبح دل انگیزی است.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

A new day to love you and be loved by you! Good morning, my love

یک روز جدید برای عاشق تو بودن است و دوست داشته شدن از سوی تو، صبح بخیر عشق من.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

پیام صبح بخیر عاشقانه انگلیسی با معنی

Have a beautiful day ahead, Good Morning …

یک روز زیبا را پیش رو داشته باشید، صبح بخیر…

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

I never imagined that true love existed until the day that I fell in love with you
Good morning, enjoy your day my dear

هرگز تصور نمی کردم عشق واقعی وجود داشته باشد تا روزی که عاشقت شدم. صبح بخیر، از امروزت لذت ببر عزیزم

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Every morning, when we walk up, we have twenty-four brand new hours to live. What a precious gift! We have the capacity to live in a way that these twenty-four hours will bring peace, Joy and Happiness to ourselves and others. “ – Thich Nhat Hanh

“وقتی که بیدار می شویم، 24 ساعت برای زندگی کردن داریم. چه هدیه باارزشی! ما این ظرفیت را برای زندگی کردن به گونه ای که این 24 ساعت آرامش، خوشی و شادی را برای خودمان و دیگران به ارمغان بیاورد، داریم.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Waking up and holding you in my arms every morning is like a dream that I never want to end. Good morning, my bride

بیدار شدن از خواب و نگه داشتن تو در میان بازوانم هر روز صبح، مانند رویایی است که هرگر نمی خواهم تمام شود. صبح بخیر عروس من.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه به انگلیسی

Good Morning, Smile This transforms everything.

صبح بخیر، لبخند همه چیز را تغییر می دهد.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Good Morning sweetheart and have a Good Day
صبح بخیر عزیزم، روز خوبی داشته باشی

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

The light in your eyes as you gaze at me is like looking at the morning sunrise
I can’t look away for a second

نور جشمانت هنگامی که به من خیره می شوی همانند نور خورشید صبحگاهی است. نمی توانم یک لحظه از آن چشم بردارم.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

اس ام اس صبح بخیر با ترجمه انگلیسی

There is always one thing to be thankful for every morning, to see the beauty of being alive under God’s grace. Wish you a very Good Morning.

همیشه یک چیز خوب وجود دارد که شما در هر صبح سپاسگذار باشید، زیبایی زنده بودن زیر بخشندگی خداوند را بنگرید. یک صبح خیلی خوب را برایتان آرزو می کنیم.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

The light that shines from you is more vital to me than the light from the morning sun
Rise and shine my beautiful queen

تلالو نوری که از تو ساطع می شود برای من از نور خورشید صبحگاهی حیاتی تر است. برخیز و بتاب ملکه زیبایم.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

متن صبح بخیر انگلیسی عاشقانه

Good Morning, Handsome
صبح بخیر خوش تیپ

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

“Everyday, think as you wake up, today I am fortunate to be alive, I have a precious human life, I am not going to waste it. I am going to use all my energies to develop my self, to expand my heart out to others…” – Dalai Lama

“هر روز، وقتی که بیدار می شوید فکر می کنید که، امروز خوش شانسم که زنده ام، یک زندگی باارزش دارم، قصد ندارم آن را تلف کنم. من می خواهم همه انرژی خود را برای پیشرفت خودم و برای باز کردن قلبم به دیگران و باز کردن قلبم برای دیگران (منظور: محبت کردن) استفاده کنم.… “- دالایی لاما : لقبی است که به رهبر دینی بوداییان تبت داده می‌شود.

متن صبح بخیر عاشقانه انگلیسی

متن صبح بخیر عاشقانه انگلیسی

Every morning you have two choices, continue your sleep with dreams or wake up and chase your dreams. Choice is yours. Good Morning.

هر روز صبح به شما دو انتخاب می دهد، به خواب خود با رویاهایتان ادامه دهید یا از خواب بیدار شوید و به تعقیب رویاهای خود بپردازید. انتخاب با شما است. صبح بخیر.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Do you know what I treasure the most? Your smile in the morning
می دونی با ارزش ترین چیز برام چیه؟ لبخند صبحگاهی تو

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

صبح نازت بخیر عشقم انگلیسی

Lose an hour in the morning, and you will be all day hunting for it.” – Richard Whately

یک ساعت از صبح را از دست بدهید و همه روز را در پی بدست آوردنش باشید. – به نقل از Richard Whately : اقتصاد دان، اسقف اعظم دوبلین

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Dreams visit us when we are asleep but GOD is truly wise, he wakes us up each day & gives us every chance to make our dreams come true! Good morning.

رویاهای ما زمانی ما در خواب هستیم می آید اما خدا واقعا عاقل است، او هر روز ما را از خواب بیدار می کند و به ما هر فرصتی می دهد تا رویاهای ما به حقیقت بپیوندد!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

اس ام اس صبح بخیر گفتن انگلیسی

I wish your search starts from Google but ends with me. I hope you find every answer to your queries in me. good morning my love

آرزو می کنم جستجویت از گوگل شروع شود اما به من ختم شود. امیدوارم جواب همه سوال هایت را در من پیدا کنی. صبح بخیر عشقم

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Don’t postpone your happiness until some perfect future date. Be happy now.

خوشحالی خود را تازمانی که برخی از تاریخ های آینده کامل نشدند به تعویق نیاندازید. الان (در زمان حال) شاد باشید.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Good morning to my most favorite love in the world. Sending you warm hugs and sweet kisses. I can’t wait to see you and be with you again.
Take care. I love you

صبحت بخیر عزیزترین عشق در دنیا. برایت آغوش گرم و بوسه های شیرین می فرستم. صبرم لبریز شده برای دیدار و بودن دوباره با تو. مراقب خودت باش. دوستت دارم

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه و رمانتیک به زبان انگلیسی

Plant your own garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. Have a Happy Monday!” – Veronica A. Shoffstall

باغ تان را بکارید و روح خود را پرورش دهید، به جای اینکه منتظر کسی باشید که برایتان گل هایی بیاورید. دوشنبه شادی را داشته باشید

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

پیامک صبح بخیر انگلیسی عاشقانه

Every morning I wake up, I thank God for giving me another day to live and experience the gift of life. And then I think about you and how much happiness you give me
I love you. Good morning

هر روز صبح که از خواب بیدار می شوم از خداوند به خاطر یک روز دیگر برای زیستن و تجربه کردن هدیه زندگی تشکر می کنم و آنگاه به تو فکر می کنم و این که چقدر من را خوشبخت کرده ای. دوستت دارم. صبح بخیر!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

My day does not officially start until I say good morning and I love you to you
So, good morning, baby. I love you

روز من رسما آغاز نخواهد شد تا زمانی که “صبح بخیر” و “دوستت دارم” را به تو بگویم. عزیزم صبحت بخیر، دوستت دارم!

صبح بخیر انگلیسی عاشقانه

صبح بخیر انگلیسی عاشقانه

With the new day comes new strength and new thoughts. “ – Eleanor Roosevelt

با روزی جدید، قدرت و فکر تازه ای به وجود می آید – به نقل از Eleanor Roosevelt فعال، سیاستمدار و دیپلمات آمریکایی

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Each morning with you is just so wonderful. The love and happiness I feel is more than enough to energize me throughout the day

Good morning, love. I love you so much

هر صبحی که با تو هستم فوق العاده شگفت انگیز است. عشق و خوشبختی که کنار تو احساس می کنم انرژی بیش از حدی برای سراسر روز به من می دهد، صبحت بخیر عشقم. خیلی دوستت دارم.

True love doesn’t have a happy ending true love has no ending

Good morning my love.

عشق واقعی پایان خوش ندارد، عشق واقعی پایانی ندارد.

صبح بخیر عشقم.

متن انگلیسی صبح بخیر عاشقانه

متن انگلیسی صبح بخیر عاشقانه

It may be a cold and wet morning today.
But thanks to you, I feel warm and nice all over
I just know it’s going to be a good day. Thank you, honey. I love you

اگرچه امروز روزی سرد و بارانی است اما به لطف تو من همیشه احساس گرم و خوبی دارم. می دانم که روز خوبی خواهد بود، ممنون عزیزم، دوستت دارم.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

If you think positively, sound become music…
Movement, becomes dance….
Smile, becomes laughter….
Mind, becomes meditation and
Life, becomes a celebration…
Have a cheerful morning !!!

اگر مثبت بیاندیشید، صدا موسیقی می شود
حرکت، رقص می شود…
لبخند، خنده می شود…
ذهن عبادت می کند…
زندگی چشن می شود…

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Each morning is wonderful because it means I will get to spend the day with you
صبحا همه قشنگن چون معنیشون اینه که قراره روز رو در کنار تو باشم.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

May you begin this day with a smile on your face, Good morning my love.

این صبح را با لبخند روی صورت شروع کنی، صبح بخیر عشقم.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

متن صبح بخیر عاشقانه با فونت خاص

Good Morning, Beautiful
صبح بخیر زیبا

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Good Morning .
See Miracles In Life Everyday !

صبح بخیر، لبخند بزنید
در هر روز زندگی معجزات را بنگرید!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Good Morning !
Life is like a mirror: It’ll smile at you if you smile at it.

صبح بخیر!
زندگی مثل آئینه است اگر شما به زندگی لبخند بزنید آن هم به شما لبخند می زند.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Your love is my strength in this fast-paced life, your love is all I need to motivate me to work. Towards our better future. Have an Inspiring Morning

عشق تو توان و نیروی من در این زندگی زودگذر است. عشق تو همه آن چیزی است که من برای انگیزه کاری ام نیاز دارم، به سوی آینده بهترمان. صبح الهام بخشی داشته باشی.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه انگلیسی برای همسر

Night is over. Morning has begun. Now it’s time to wake up and give me a hug

شب تمام شده و صبح فرا رسیده، اکنون زمان آن است که بیدار شوی و من را در آغوش بکشی

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Although time seems to fly, it never travels faster than one day at a time. Each day is a new opportunity to live your life to the fullest. In each waking day, you will find scores of blessing and opportunities for positive change. Do not let your today be stolen by the unchangeable past or the indefinite future !
Today is new day ! Good Morning “ – Steve Maraboli

“اگر چه به نظر می رسد که زمان پرواز است، اما هیچگاه سریع تر از یک روز در زمان طول نمی کشد. هر روز یک فرصت جدید برای زنده بودن در زندگیتان است تا به کمال برسید. در هر روز بیدار شدن از خواب، شما مقداری از برکت و رحمت و فرصت هایی برای تغییر مثبت پیدا می کنید. اجازه ندهید که امروزتان توسط گذشته غیر قابل تغییر و یا آینده نامعین به سرقت برده شود!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Life laughs at you when you are unhappy. Life smiles at you when you are happy. But, Life salutes you when you make others happy.” – Charlie Chaplin

 وقتی که شما ناراضی هستید زندگی به شما می خندد. زمانی که شما خوشحال هستید زندگی به شما لبخند می زند. اما زمانی که شما دیگران را خوشحال می کنید زندگی به شما سلام می کند.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Good morning, my love. Let’s make the most of this day together by starting with a refreshing morning walk and breakfast in the park.
صبح بخیر عشق من! بیا بیشتر روز را با قدم زدن و صبحانه در پارک کنار هم بگذرانیم.

پیامک صبح بخیر عاشقانه انگلیسی

پیامک صبح بخیر عاشقانه انگلیسی

Good morning my husband! Your smile was shining so bright this morning that I thought it was the sun. You light up my life.
– صبح بخیر همسرم! لبخند تو امروز می درخشید و من نمی‌توانم باور کنم که این درخشش خورشید نیست. تو زندگی مرا روشن می سازی!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

As my husband, I hope that you awake today and every day with a smile on your face and love in your heart.
– به عنوان همسرم امیدوارم که امروز و هر روز با لبخندی بر لب و عشقی در دل از خواب بیدار شوی!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

As I watch the sun move across your face, I realize that you’re the most valuable thing in my life. Good morning, darling.
– همانطور که حرکت خورشید روی صورتت را میبینم در می یابم که تو ارزشمندترین در زندگی من هستی. صبح بخیر عزیزم!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

You are my support system, and since you have a big meeting today, I wanted to send my loving support to you this morning.
– تو سیستم حمایت و پشتیبانی من هستی و چون امروز تو یک جلسه بزرگ داری ، می خواهم حمایت عشقی خودم را امروز صبح برایت بفرستم!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

صبح بخیر به انگلیسی عاشقانه

Good morning my love! Nothing brightens my day like waking up and enjoying breakfast and a cup of coffee together to start our day.
– صبح بخیر عشق من! هیچ چیزی روز مرا مثل بیدار شدن و لذت بردن از صبحانه و یک فنجان قهوه برای شروع کردن روز روشن نمی‌کند.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Our connection is something that will never end, and waking up together each morning is proof that our love is only growing. Good morning.
– ارتباط ما چیزی است که هرگز پایان نمی یابد و بیدار شدن در کنار هم هر روز دلیلی است که نشان میدهد عشق ما هر روز رشد می کند. صبح بخیر!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

I was lucky enough to find a husband who makes me feel like a queen every morning. Have a great day my king.
– به اندازه کافی برای یافتن همسری که باعث می شود هر صبح احساس کنم یک ملکه هستم، خوش شانس بودم. روز خوبی داشته باشی پادشاه من!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Since I can’t be here this morning, I thought I’d write a sweet good morning message to warm your heart. Good morning, my sweet husband.
– از آنجا که امروز نمی توانم اینجا باشم، فکر کردم که می توانم یک پیام صح بخیر شیرین برایت بنویسم تا قلبت را گرم کنم. صبحت بخیر همسر شیرین من!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

پیامک صبح بخیر عاشقانه به انگلیسی

When I wake up next to you, I feel like the strongest woman alive. Good morning, I’m so happy to call you my husband.
– وقتی در کنار تو از خواب بیدار می شوم، احساس می کنم قوی ترین زن زنده هستم. صبح بخیر، خیلی خوشحالم که تو را همسرم صدا میکنم.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Nothing is guaranteed in life, so when I wake up each morning with you by my side I feel blessed to be your wife.
– هیچ چیزی در زندگی تضمین شده نیست، هر صبح که در کنار تو از خواب بر می‌خیزم ، برای اینکه همسرت هستم، احساس خوشبختی می کنم.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Dew kissed the grass last night, but now I wait for you to open your eyes and kiss me good morning too.
– شبنم ، دیشب چمن را بوسید، اما من حالا منتطرم تا چشمانت را باز کنی و با صبح بخیر مرا ببوسی.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Good morning! As the sun rises, the beautiful color of the sky makes me think of your soul and how much you mean to me.
– صبح بخیر! با طلوع آفتاب ، رنگ زیبای آفتاب مرا وادلر می کند به وجود تو و اینکه چقدر برایم مهمی فکر کنم.

متن صبح بخیر عاشقانه انگلیسی با معنی

متن صبح بخیر عاشقانه انگلیسی با معنی

You are as warm as the sun this morning, and I am so happy to wake up to your smile. Good morning, my Sunshine, my Husband.
– امروز صبح تو به گرمی خورشید هستی و من از بیدار شدن با لبخند تو خیلی خوشحالم. روشنایی خورشید من، همسرم ، صبح بخیر!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

When I wake up with your arms wrapped around me, I know that you’re the knight that kept my nightmares at bay during the night.
– وقتی در آغوش تو بیدار میشوم، می‌دانم که شوالیه ای هستی که کابوس ها را در طول شب از من دور کردی.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Good morning, my love! The sky is cloudy, and I woke up next to you. This is the beginning of a perfect day.
– صبح بخیر عشق من! آسمان ابریست و من در کنار تو از خواب بیدار شدم. این شروع یک روز عالی است!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Good morning my husband. I will be counting the minutes until we can be in each other’s arms again tonight.
– صبح بخیر همسرم! دقیقه ها را می شمارم تا زمانی که دوباره در شب در آغوش یکدیگر باشیم.

صبح بخیر عشقم به انگلیسی

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی را در این مقاله از سایت سماتک تقدیم حضورتان کردیدم و امیدواریم از زیباترین متن صبح بخیر عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی لذت برده باشید.

جدیدترین مطالب