عکس و متن تبریک روز داروساز به انگلیسی با ترجمه

عکس و متن تبریک روز داروساز به انگلیسی با ترجمه

تبریک روز داروساز به انگلیسی

پیام تبریک روز داروساز به انگلیسی با ترجمه فارسی به همراه زیباترین عکس نوشته انگلیسی روز داروساز مبارک به مناسبت فرا رسیدن سالروز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی را در این بخش برای شما عزیزانی که می خواهید این روز را به کسانی که در رشته داروسازی درس خوانده اند آماده کرده ایم. یکی از مشاغل مهم در دنیا داروسازی است و فرستادن متن تبریک روز داروساز به انگلیسی با معنی فارسی در روز پنجم شهریور برای عزیزان تان که در عرصه داروخانه ها مشغول کار هستند کار بسیار جالبی است که می توانید انجام دهید.

♦ ♦ ♦

-Greetings to all the pharmacists around the world on World Pharmacists Day.

روز جهانی داروساز را به همه داروسازان سراسر جهان تبریک می گویم.

♦ ♦ ♦

On the occasion of National Pharmacist Day, I extend a warm thanks to the people who ensure that we stay healthy and happy with their dedication and hard work.

به مناسبت روز ملی داروساز، از مردمی که تضمین می‌کنند با فداکاری و تلاش خود سالم و شاد بمانیم، تشکر می‌کنم.

متن تبریک روز داروساز به انگلیسی

متن تبریک روز داروساز به انگلیسی

“We know we are always safe because we have a responsible pharmacist always at your services…. Best wishes to you on National Pharmacist Day.”

ما می دانیم که همیشه ایمن هستیم زیرا یک داروساز مسئول همیشه در خدمت ماست…. با آرزوی بهترین ها برای شما در روز ملی داروساز.

♦ ♦ ♦

“Whether it is cold or cough, flu or viral….. All thanks to our pharmacist who helps us in restoring our health…. Happy National Pharmacist Day to you.”

خواه سرماخوردگی باشد یا سرفه، آنفولانزا یا ویروسی مهلک… همه ما مردم از شما داروسازمان تشکر می کنیم که به ما در درمان بیماریها کمک می کنید. روز ملی داروساز بر شما مبارک.

♦ ♦ ♦

“Only a pharmacist has the art to read the prescriptions….. Wishing a very Happy National Pharmacist Day to you guys.”

فقط یک داروساز هنر خواندن نسخه ها را دارد… روز ملی داروساز را به شما عزیزان که در رشته داروسازی تحصیل کرده اید تبریک می گوییم.

♦ ♦ ♦

“With so many medicines and so many prescriptions, only a pharmacist knows how to set things right….. Best wishes on National Pharmacist Day.”

با این همه دارو و نسخه‌های بسیار بدخط، فقط یک داروساز می‌داند که چگونه اوضاع را مدیرت کند….. با آرزوی بهترین‌ها برای شما در روز ملی داروساز روزتان مبارک.

♦ ♦ ♦

تبریک روز داروساز به انگلیسی با ترجمه فارسی

“National Pharmacist Day reminds us had pharmacists were not there, we would have been lost in reading the prescriptions.”

روز ملی داروساز به ما یادآوری می کند که اگر داروسازان در داروخانه ها نبودند، در خواندن نسخه ها گیج و گم می شدیم روز داروساز مبارک.

♦ ♦ ♦

“You know you are in safe hands if you have a good doctor and a dependable pharmacist…. Happy National Pharmacist Day to you.”

اگر یک پزشک خوب و یک داروساز قابل اعتماد داشته باشید، می دانید که سلامتی تان تضمین شده است…. روز ملی داروساز بر شما مبارک.

♦ ♦ ♦

“On the occasion of National Pharmacist Day, let us thank the pharmacists who ensure healthy living for us.”

به مناسبت روز ملی داروساز، از داروسازانی که زندگی سالم را برای ما تضمین می کنند، تشکر کنیم.

♦ ♦ ♦

We may not realize it but a pharmacist is one of the most important people after doctors. Happy Pharmacist Day.

شاید متوجه نباشیم اما یک داروساز یکی از مهمترین افراد بعد از پزشکان است. روز داروساز مبارک.

عکس تبریک روز داروساز به انگلیسی

عکس تبریک روز داروساز به انگلیسی

On the occasion of Pharmacist Day, I remind you to express gratitude to your pharmacist for giving you right medicines to have a mental balance. Happy Pharmacist Day.

به مناسبت روز داروساز به شما یادآوری می‌کنم که از داروسازتان به خاطر دادن داروهای مناسب برای داشتن تعادل جسمی و روحی تشکر کنید. روز داروساز مبارک.

♦ ♦ ♦

A very Happy Pharmacist Day to you. This day we must thank our pharmacist for being the strong link between us and our medications.

در روز داروسازی باید از دارو سازان به خاطر ارتباط قوی بین ما و داروهایمان تشکر کنیم. روز داروساز بر شما مبارک باد.

♦ ♦ ♦

There is so much confusion in life but thanks to our pharmacist, there is less confusion with our medicines. Happy Pharmacist Day.

پیچیدگی زیادی در نسخ پزشکان وجود دارد، اما به لطف داروسازان، تمام داروهایمان تامین می شود. روز داروساز مبارک.

♦ ♦ ♦

Wishing a very Happy Pharmacist Day to you. Do not forget to thank our pharmacist as only he can read what our doctor writes.

روز داروساز را به شما تبریک می گویم. فراموش نکنید که از داروسازان تشکر کنید زیرا فقط او می تواند آنچه را که پزشک ما می نویسد بخواند.

♦ ♦ ♦

تبریک روز داروسازی به انگلیسی

Happy Pharmacist Day to you. If there is one person who can read what you write is our pharmacist.

اگر یک نفر باشد که بتواند نسخه های پزشک را بخواند، داروساز است روز داروسازی بر شما مبارک.

♦ ♦ ♦

Without a good pharmacist, you are lost in this world of medicines and medical. Let us thank our support system on Pharmacist Day.

بدون یک داروساز خوب، ما در این دنیای داروها و پزشکی گم می شویم. اجازه دهید روز داروسازی را به شما نسخه پیچ های داروخانه ها تبریک گفته و از زحمات تان تشکر کنیم.

♦ ♦ ♦

A big thank you is what we need to send to our pharmacist for making sure that all our medicines are available all the time. Happy Pharmacist Day.

یک تشکر بزرگ همه آن چیزی است که باید برای داروساز خود بفرستیم تا مطمئن شویم که همه داروهای ما همیشه در دسترس هستند. روز داروسازی مبارک

♦ ♦ ♦

Wishing a very Happy Pharmacist Day to you. Never underestimate the importance of a pharmacist as he is the bridge between the patient and the medicines.

هرگز اهمیت داروساز را دست کم نگیرید زیرا او پل ارتباطی بین بیمار و داروها است. روز داروسازی را به شما داروسازان عزیز تبریک می گویم.

عکس نوشته انگلیسی روز داروساز مبارک

عکس نوشته انگلیسی روز داروساز مبارک

For all the medicines he arranged for in the difficult times, we must thank our pharmacist for being the best ever. Happy Pharmacist Day.

برای تمام داروهایی که نسخه پیچ در شرایط سخت بیماری برای ما پیچید، باید از داروسازمان به خاطر بهترین بودنش تشکر کنیم روز داروساز مبارک.

♦ ♦ ♦

Warm greetings on Pharmacist Day. Pharmacist is the person who helps us understand our medications in an easy manner and we are thankful to him.

داروساز کسی است که به ما کمک می کند تا داروهای خود را به راحتی تهیه کنیم تبریک گرم برای روز داروساز به داروسازان عزیز در داروخانه ها روزتان مبارک.

♦ ♦ ♦

Warm greetings on Pharmacist Day to everyone. Each and every pharmacist is doing a good job and we are thankful to all of them.

روز داروساز را به همه تبریک می گویم. تک تک داروسازان کار خوبی انجام می دهند و ما از همه آنها سپاسگزاریم.

♦ ♦ ♦

Had the pharmacists not been there, finding the medications would have been such a big challenge for everyone. Happy Pharmacist Day.

اگر داروسازان آنجا نبودند، پیدا کردن داروها برای همه چالش بزرگی بود. روز داروساز مبارک.

متن انگلیسی برای تبریک روز داروساز

متن انگلیسی برای تبریک روز داروساز

Wishing a very Happy Pharmacist Day. Thanks for helping us with our medicines each and every time we visited you with our prescriptions.

از اینکه هر بار که با نسخه های خود به شما مراجعه می کنیم، در مورد داروهایمان به ما کمک می کنید سپاسگزاریم. با آرزوی روز بسیار مبارک برای داروساز عزیزم.

♦ ♦ ♦

Wishing a very Happy Pharmacist Day. Pharma is complicated but pharmacists uncomplicated it with their guidance.

داروسازی پیچیده است اما داروسازان با راهنمایی های خود آن را بدون عارضه حل کردند روز داروسازی مبارک باد.

♦ ♦ ♦

Let us thank our pharmacists who make it possible for us to understand our medications and prescriptions. Happy Pharmacist Day.

اجازه دهید از داروسازان خود تشکر کنیم که درک داروها و نسخه های ما را برای ما ممکن می سازند. روز داروساز مبارک.

♦ ♦ ♦

Warm greetings on Pharmacist Day. A good pharmacist is like a blessing and you must be happy for you have a good one.

یک داروساز خوب مثل یک نعمت الهی است و باید خوشحال باشید که داروی خوبی برای بیماری تان به شما می دهد.

♦ ♦ ♦

پیامک تبریک روز داروساز به انگلیسی

Warm wishes on Lohri to everyone. Wishing you a day full of joys and laughter, good luck and lots of prosperity with your loved ones.

از شما داروساز عزیز تشکر می کنم و با آرزوی روزی پر از شادی و خنده، موفقیت و بهروزی فراوان در کنار عزیزانتان.

♦ ♦ ♦

It’s World Pharmacist Day. Your medicine expert who works closely with other health professionals to ensure your safety!

متخصص داروسازی از نزدیک با پزشکان شبکه بهداشت و درمان کار می کند تا ایمنی شما را تضمین کند! روز جهانی داروساز است.

♦ ♦ ♦

This World Pharmacists Day, let’s pay our pharmacists their due wishes and salute them for helping patients. A very happy World Pharmacists Day to all of you!

در این روز جهانی داروسازان، بیایید شادباش های خود را به داروسازان کشورمان بگوییم و به آنها برای کمک به بیماران تهنیت بگوییم. روز جهانی داروسازان بر همه شما مبارک باد!

♦ ♦ ♦

Cannot imagine patients without doctors and medicines without a pharmacist. Happy World Pharmacists Day.

نمی توان بیماران را بدون پزشک و داروها را بدون داروساز تصور کرد. روز جهانی داروساز مبارک.

عکس نوشته انگلیسی تبریک روز داروساز

عکس نوشته انگلیسی تبریک روز داروساز

-Wishing all the distinguished pharmacists a World Pharmacists Day. We appreciate you!

با آرزوی خوبی و خوشی در روز جهانی داروساز برای همه داروسازان محترم. ما از شما قدردانی می کنیم!

♦ ♦ ♦

-Role of Medicine Experts should be highlighted on World Pharmacists Day.

در روز جهانی داروساز باید نقش کارشناسان پزشکی برجسته شود.

♦ ♦ ♦

-A Pharmacist is the most accessible healthcare professional. Take advice from a pharmacist and you’ll be taking guided well.

یک داروساز در دسترس ترین متخصص مراقبت های بهداشتی است. از یک داروساز در مورد داروهایتان مشاوره بگیرید و به خوبی راهنمایی خواهید شد.

♦ ♦ ♦

-I’m using this day to appreciate all the Pharmacists on World Pharmacists Day.

از این روز برای قدردانی از همه داروسازان در روز جهانی داروساز استفاده می کنم.

♦ ♦ ♦

متن تبریک روز داروساز به زبان انگلیسی

– I appreciate the pharmacists for their kind gestures and good works to the Nation and world at large. Happy world pharmacists day.

من از داروسازان به خاطر حرکات محبت آمیز و کارهای خوبشان برای ملت و جهان قدردانی می کنم. روز جهانی داروساز مبارک.

♦ ♦ ♦

-Pharmacists are an integral part of the critical care staff ensuring the patient’s safety. Happy Pharmacists Day.

داروسازان بخشی جدایی ناپذیر از کارکنان مراقبت های ویژه هستند که ایمنی بیمار را تضمین می کنند. روز داروساز مبارک.

♦ ♦ ♦

Pharmacists are our trusted source of knowledge, advice, and help. Happy World Pharmacists Day.

داروسازان منبع معتمد دانش، مشاوره و کمک به ما برای داروهای نسخه پزشکی ما هستند. روز جهانی داروساز مبارک.

♦ ♦ ♦

Special shout out to all the pharmacy porters who never fail to greet us with a smile. World Pharmacists Day.

قدردانی ویژه برای همه باربرهای داروخانه ها که همیشه با لبخند داروهای بیماران را به داروخانه ها انتقال می دهند. روز جهانی داروسازان مبارک باد.

پیام تبریک روز داروساز به انگلیسی

پیام تبریک روز داروساز به انگلیسی

Happy World Pharmacist Day! We are proud to have such caring Pharmacists for the patients.

ما مفتخریم که چنین داروسازان دلسوزی برای بیماران داریم روز جهانی داروساز مبارک!

♦ ♦ ♦

Today is World Pharmacist Day. The day is dedicated to celebrating and appreciating the work of pharmacists.

امروز روز جهانی داروساز است. این روز به تجلیل و قدردانی از کار داروسازان اختصاص دارد. روز داروساز مبارک.

♦ ♦ ♦

Pharmacists are a trusted source of knowledge and advice, not only for patients but for many healthcare professionals. Happy World Pharmacists Day.

داروسازان یک منبع قابل اعتماد از دانش و مشاوره، نه تنها برای بیماران، بلکه برای بسیاری از پزشکان متخصص هستند. روز جهانی داروساز مبارک.

♦ ♦ ♦

عکس تبریک روز داروساز به انگلیسی را در این پست دیدید و روز جهانی داروساز هر سال در روز 5 شهریور ماه برگزار می شود و این روز برای اولین بار در ایران در پنج شهریور 1355 جشن گرفته شد. متن پیام تبریک روز داروساز به انگلیسی با ترجمه فارسی به مناسبت این روز از سال را در بالا خواندید. تعیین روز داروساز برای تشویق داروسازان به ترویج حرفه خود است و همه مردم می دانند که داروسازان متخصصان داروهای سلامتی و بهداشتی هستند که کت سفید می پوشند و قرص و دوا می دهند.

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب