لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

متن تبریک روز مادر به انگلیسی با ترجمه فارسی

متن تبریک روز مادر به انگلیسی با ترجمه فارسی

تبریک روز مادر را می توان با یک شاخه گل و یک متن عاشقانه انجام داد اگر می خواهید زیباترین متن تبریک روز مادر به انگلیسی با معنی را برای مادر عزیزتان بفرستید در ادامه پیام تبریک روز مادر به انگلیسی با معنی فارسی تهیه و گردآوری شده است.

متن تبریک روز مادر به انگلیسی

در روز مادر ما سخت ترین کار دنیا را جشن می گیریم! به مهم ترین افراد زندگیمان افتخار می کنیم.معنای مادری چیز خاصی نیست، مادر همه چیز است! آنها کسانی بوده اند که در تمام زندگی همراه ما آمدند و ما را به نقاط روشن زندگی هدایت کرده اند.چیزیی برای آنها مهم تر از این نیست که روزشان را با یک “متشکرم مادر” همراه با پیام تبریک به آنها تبریک بگویید. در درخشان ترین روز عمرشان بی ریاترین و شیرین ترین پیام ها را همانگونه که آنها هر روز خالصانه برای شما انجام داده اند بفرستید!

تبریک روز مادر به انگلیسی با ترجمه فارسی

You’ve seen me at my best, and you’ve seen me at my worst. I feel so lucky to have such a supportive mom as you! Happy Mother’s Day!

مرا در بهترین و بدترین احوال دیده ای. من خوش شانس هستم که مادر حامی چون تو دارم! روز مادر مبارک!

OK, so maybe I wasn’t the easiest child to put up with On Mother’s Day. I just wanted to send a gigantic “Thank you” your way!

شاید برای بچه ای مثل من تبریک گفتن روز مادر آسان نباشد. ولی میخواستم یک “ممنونم” بزرگ همانند خودت برایت بفرستم.

متن کوتاه انگلیسی برای مادر

On this Mother’s Day, I think I should tell you a secret I’ve been keeping: You are by far the greatest mom ever!

در روز مادر می خواهم یک راز را که همیشه مخفی می کرده ام را به تو بگویم، تو همیشه عالی ترین مادر هستی!

تبریک روز مادر به انگلیسی

Maybe I didn’t always eat all my vegetables or keep my room clean. But you have always been there for me and loved me no matter what!

شاید من هیچ وقت تمام سبزیجات را نخورده ام و اتاقم را تمیز نکرده ام اما تو همیشه اینجا بودی و دوستم داشتی،چیز دیگری برایت مهم نبود.

جملات تبریک روز مادر به انگلیسی

Mom, I definitely should tell you this more often, but I appreciate all you do very much! I love you and hope you enjoy your special day!

مامان، من همیشه باید بهت این را بگویم، من تمام کارهایی که میکنی خیلی تحسین می کنم! دوستت دارم و آرزومندم در روز خاصت لذت ببری.

متن تبریک روز مادر به زبان انگلیسی

Mom, this is your day. Therefore, I give you permission to whine, make messes,and throw tantrums, just like I used to. (Okay, and still occasionally do…..)

مامان این روز تو است. بنابراین اجازه غر زدن،خرابکاری، اوقات تلخی را همانگونه که من عادت به انجامش دارم به تو می دهم(باشه، هنوزم گاهی انجام می دهم…)

تبریک روز مادر به انگلیسی با ترجمه

Rather than sending you a card this Mother’s Day, I’m giving you a report card instead. When it comes to your grade as a mom, you definitely deserve an A+!

بجای فرستادن کارت تبریک روز مادر من یک کارت گزارش برای تو می فرستم که مادر بودنت را می سنجد. قطعا تو لایق نمره آ+ هستی

تبریک روز مادر به انگلیسی با ترجمه فارسی

Even though Mother’s Day is meant for you, I feel like I’m the one who really gets to celebrate because I’ve lucked out with One. Awesome. Mom. I love you!

با اینکه منظور روز ماد برای تو است اما کسی که جشن گرفته و خوش حال است من هستم، عالی است، مادرم دوستت دارم.

متن انگلیسی با ترجمه فارسی درباره مادر

To the one person who has looked out for and cared about me for my entire life, I just wanted to say, Happy Mother’s Day!

برای کسی که در طول زندگیم مرا جستجو کرد، مراقبت کردفقط می توانم بگویم، روز مادر مبارک

متن کوتاه انگلیسی برای مادر

I know that you are great at many things. But from this kid’s perspective, you excel at being a mom! I love you!

می دانم که در بسیاری از کارها عالی هستی ولی از دید این بچه، تو برای مادر بودن برتری داری.دوستت دارم.

متن کوتاه در مورد مادر به انگلیسی

I don’t know what kind of classes you took to be such a fantastic mom. Yet, I can definitely tell that you clearly passed all of them with flying colors!

نمی دانم چه کلاس هایی رفتی که مادر عالی باشی. الان من می توانم قاطعانه بگویم واضح است که با نمره های درخشان آنها را گذراندی!

متن انگلیسی برای روز مادر با ترجمه

You have saved the day for me on several occasions. Therefore, on this day, I officially declare you a superhero. Or, perhaps you are just one super mom!

تو در هر موقعیت از زندگی من پس انداز کرده ای. بنابر این من رسما اعلام می کنم یا تو ابر انسان هستی یا یک ابر مادری!

For this Mother’s Day I thought I would make a list of all the wonderful things you have done for me. However, I don’t think there is enough paper in the world to cover all of it!

برای این روز مادر فکر می کنم باید یک لیست از کارهای شگفت انگیزی که انجام دادی تهیه می کردم.اگر چه فکر نمی کنم در سراسر دنیا برگه های کافی برای پوشش دادن همه آنها وجود داشته باشد.

Patient, caring, supportive, kind, organized, sympathetic are only a few of your wonderful qualities. The list could go on and on because you are one fantastic mother! Happy Mother’s Day!

صبر، مراقبت، حمایت، مهربانی، سازماندهی، دلسوزی تنها کمی از ویژگی های شگفت انگیز تو است.این لیت می تواند بیشتر و بیشتر شود چون تو مادر شگفت انگیزی هستی.روز مادر مبارک.

تبریک روز مادر به زبان انگلیسی

Whenever I’m sad, you cheer me up. Whenever I struggle, you help me out. Thanks Mom for ALWAYS being there for me!

وقتی من ناراحتم، تو تشویقم می کنی.وقتی من کوشش می کنم تو به من کمک می کنی.ممنونم مادر که همیشه برای من اینجا بودی.

Now that you are a mom, you know what I went through. Good luck with that. And Happy Mother’s Day!

حالا که مادر شدی میفهمی من چطور گذراندم. در آن موفق باشی و روز مادر مبارک.

You’ve always been an amazing daughter and now I get to see you as an amazing mother. On this Mother’s Day I want you to know how proud I am of you!

همیشه دختر جالبی بودی و الان تو را یک مادر جالب می بینم.در این روز مادر میخواهم بدانی که به تو افتخار می کنم.

I have to thank you on this Mother’s day for giving me the best gift ever. Thank you for my fantastic grand kids and for being such a fantastic parent!

من باید روز مادر را به تو تبریک بگم چرا که بهترین هدیه را به من دادی.بخاطر نوه های خوبم و مادر خوبی بودن از تو ممنونم

There are so many things about you to look up to and admire. To name a few, you are beautiful inside and out, you are strong when life gets rough, and you love your family so much. As my Daughter, you are the best Mom my grandchildren could ever have!

چیزهای زیادی برای نگاه کردن و تحسین کردن تو وجود دارد . برای مثال تو زیبای باطنی و ظاهری هستی، تو در سختی های زندگی قوی هستی، و تو خیلی خانواده ات را دوست داری.بعنوان دخترم تو بهترین مادری هستی که نوه هایم می توانند داشته باشند.

Time is running so fast and you are already a sweet Mother! May you always be as sweet as your Mother was for you! Happy Mother’s Day kid!

زمان زود می گذرد اما تو همچنان مادر خوبی هستی.امیدوارم بخوبی مادرت برای تو، تو هم برای بچه هایت مادر خوبی باشی.روزت مبارک فرزندم.

You are my baby, my sweet kid, my lovely daughter and now it’s your first celebration as a Mom! We are all so proud of you! Happy Mother’s Day!

تو بچه ی من هستی،فرزند شیرینم، دختر دوست داشتنی ام، این اولین جشن تو به عنوان یک مادر است.ما همه به تو افتخار می کنیم.روز مادر مبارک!

پیام تبریک روز مادر به زبان انگلیسی

I am a Mother and I know very well the difficulties you are facing, my daughter. Never give up as I never did. Happy Mother’s Day my sweet daughter to both of us!

دخترم، من هم مادرم و سختی هایی که پیش رو داری را درک می کنم.هرگز تسلیم نشو همانطور که من نشدم.دختر عزیزم روز مادر به هر دوی ما مبارک!

This day is a celebration of the most special persons on this planet. And this year it’s the year you became a member! Happy Mother’s Day kid we are so proud of you!

این روز جشن خاص ترین اشخاص روی این سیاره است.و این سال اولین سالی است که تو عضو شدی!روز مادر مبارک فرزندم. ما به تو افتخار می کنیم

On this Mother’s Day I feel I must confess to my Other Half, that clearly are the Better Half. You go above and beyond, and I appreciate all you do even if I don’t always say it!

در این روزمادر احساس می کنم که باید به نیمه ی دیگر خودم که نیمه ی خوب من است افتخار کنم. تو بالا و پایین بروی در هر صورت من تو را تحسین می کنم.حتی اگر قبلا این را نگفته باشم!

تبریک روز مادر به انگلیسی با معنی فارسی

Even though you didn’t sign up for all that has come your way as a mom, you handle everything admirably. Happy Mother’s Day to the strong lady who can roll with all the punches!

با اینکه تو قبل از این برای مادر بودن ثبت نام نکرده بودی ولی با مدیریت همه چیز را کنترل می کنی. روز مادر به بانویی که با تمام قدرتش مشت می زند مبارک.

پیام تبریک روز مادر به زبان انگلیسی

I think I know why only kids have charts with star stickers. If there was a sticker chart for all your great mom-deeds, there wouldn’t be enough stars in this world to cover all you do!

من فکر می کنم بدانم که چرا بچه ها یک جدول با ستاره های برچسبی دارند.اگر جدول برچسبی با نام “تمام آنچه مادرانتان انجام داده اند” بود ستاره کافی در دنیا وجود نداشت که آن را پوشش دهند.

تبریک روز مادر به انگلیسی با ترجمه فارسی

In addition to wishing you a happy Mother’s Day, I suppose I should also wish you a Happy Secretary’s Day as well. You keep up with everyone’s schedule and help all the events of the day run smoothly!

به غیر از تبریک روز مادر من باید به تو روز دبیر را هم تبریک بگویم. تو با برنامه ی همه همراه بودی و به روان بودن اتفاقاتی که در روز می افتاد تدبیر داشتی.

تبریک روز مادر به زبان انگلیسی با ترجمه

I couldn’t ask for a better partner in crime. With it being Mother’s Day, I hope you know how much I appreciate all the big and little things that you do! I love you in a big way!

من هیچ وقت شریک جرم بهتری درخواست نکردم. در روز مادر من آرزو می کنم که بدانی من کارهای کوچک و بزرگت را تحسین می کنم. به بزرگترین شکل دوستت دارم.

تبریک روز مادر به انگلیسی

In addition to telling you how much I value you and all your efforts on this Mother’s Day, I also think it is important for you to know this: You are still one hot Mama!

بعلاوه ی اینکه من باید به تو بگویم که چقدر برای تو و تلاش هایت ارزش قائلم، اما فکر می کنم که باید بدانی که هنوزم یک مامان سرزنده ای!

پیام تبریک روز مادر به زبان انگلیسی

We both didn’t know how crazy life would become once we had kids. You have adjusted so well, and I hope you know how proud I am of you on this Mother’s Day as well as always!

ما هردو نمی دانستیم که زندگی احمقانه برای ما بچه می آورد.تو بسیار آماده بودی و آرزو میکنم که بدانی چگونه در این روز مادر به تو افتخار می کنم.

متن تبریک روز مادر به زبان انگلیسی

You definitely deserve some “me-time” on this special day. An entire day of relaxation may not be in the stars, but hopefully you get to enjoy a relaxing five minutes!

قطعا لیاقت کلمه “روز من” در این روز خاص را داری.یک روز آرام برای ستاره ها وجود ندارد اما امیدوارم که حداقل 5 دقیقه آرامش داشته باشی و لذت ببری.

تبریک روز مادر به انگلیسی با ترجمه فارسی

Things used to be a lot calmer and quieter before we become parents. But we’re now a wonderful family, and that’s because you are such a wonderful mother! I love you!

چیزهایی در زندگی بود که قبل از پدرمادر شدنمان هر روز ساکت تر و آرام تر می شدند.اما حالا بخاطر اینکه تو مادر شگفت انگیزی هستی ما یک خانواده شگفت انگیزیم.عاشقتم.

جملات تبریک روز مادر به انگلیسی

On your special day I wanted to thank you for helping to raise our fantastic kids. Yet I also wanted to thank you for taking such great care of your extra kid – ME!

در روز مخصوصت می خواستم تشکر کنم که کمک کردی بچه هایمان را بزرگ کنیم.حالا می خواهم تشکر کنم که از بچه ی اضافه ات مراقبت کردی-مرا!

تبریک روز مادر به انگلیسی

I don’t know how you do it, Sis. You make being a mom look easy. Happy Mother’s Day to a great sister and a great mother!

من نمیدانم که چطور انجامش می دهی خواهر.تو مادر بودن را ساده نشان می دهی.روز مادر به بهترین خواهر و بهترین مادر مبارک

تبریک روز مادر به انگلیسی با ترجمه فارسی

If your kids act like we did, then you have my deepest sympathies on this Mother’s Day!

اگر بچه هایت مثل گذشته خودمان رفتار کردند، تو عمیق ترین احساس همدردی مرا در روز مادر داری!

متن زیبا برای مادر به انگلیسی با معنی

If you need a break on your special day, I’d be happy to watch your kids. Just keep your phone on you in case I go crazy!

اگر به یک زنگ تفریح در روز خاصت نیاز داری من خوشحال می شوم که مراقب بچه هایت باشم.فقط قبل از اینکه دیوانه بشوم موبایلت را دم دستت بگذار.

تبریک روز مادر به انگلیسی

You’ve always been a supportive sister and now you are a supportive mother. We all appreciate you on this Mother’s Day.

تو همیشه یک خواهر پشتیبان بودی و الان تو یک مادر پشتیبان هستی.همه ما تو را در روز مادر تحسین میکنیم.

پروفایل تبریک روز مادر به انگلیسی

Now that you are a Mom, you probably realize what our Mom went through. Therefore, you definitely deserve a glass or two of wine on this Mother’s Day! Cheers!

حالا که مادر هستی می توانی بفهمی مادرت چگونه بوده.بنابراین تو لایق یک یا دو لیوان نوشیدنی هستی.به سلامتی!

پیام تبریک روز مادر به زبان انگلیسی

Despite all the stress and busyness you face being a mom, you handle it like a champ. You are a great role model for kids as well as for your sis!

با وجود استرس ها و مشغولیت هایی که بعنوان مادر تجربه می کنی، ولی بخوبی آن را مدیریت می کنی.تو همانگونه که خواهرت بازیگر خوبی بوده، بازیگرخوبی برای بچه هایت هستی!

تبریک روز مادر به انگلیسی با ترجمه

If there were a class called, “How to be a great mom,” you should be the one to teach it! You are quite the pro at this motherhood thing!

اگر یک کلاس بنام “چگونه مادر خوبی باشیم” وجود داشت تو باید آنرا تدریس میکردیم.تو کاملا در این چیزهای مادرانه متخصصی.

تبریک روز مادر به انگلیسی

Since you have always taken such good care of me, I feel like I owe you a “Happy Mother’s Day!” You are such a caring mom as well as sister!

از زمانی که تو بخوبی از من مراقبت کردی، احساس می کنم یک “روز مادر مبارک” به تو بدهکارم.تو بهترین مادر دنیا هستی همانگونه که بهترین خواهر دنیایی.

جملات انگلیسی در مورد مادر با ترجمه

You always wanted to be a Mother and you did a great job. You share your love and kindness among your Family and we are all proud of you. Happy Mother’s Day Sis!

تو همیشه می خواستی که مادر خوبی باشی و همینطور انجامش دادی.تو به خانواده ات عشق و مهربانی دادی و ما همه به تو افتخار می کنیم.روز مادر مبارک خواهرم!

تبریک گفتن روز مادر به انگلیسی

When we were little kids we used to argue with our parents about meaningless things. Now, that you are a Mother it’s easier to realize how right they were and how much good have done for us! I watch you doing this with your own kids! Happy Mother’s Day little Sis!

وقتی بچه بودیم عادت داشتیم درمورد چیزهای بی معنی با مادر و پدر مشاجره کنیم.حالا که مادر شدی میفهمی آنها چطور بودند و چقدر برای ما خوب بودند! من همین چیز را در تو و بچه هایت می بینم. روزت مبارک خواهر.

تبریک روز مادر به انگلیسی

Just being around you instantly puts a smile on my face. Hope this Mother’s Day puts a smile on your face! Happy Mother’s Day … Grandma!

در اطراف تو بودن لبخند روی لب من مینشاند. امیدوارم این روز مادر هم لبخندی بر لب تو بنشاند.روز مادرمبارک مامان بزرگ!

تبریک روز مادر به انگلیسی با ترجمه

There is just something special about getting a hug from you, Grandma. May your Mother’s Day be special, just like you!

در اینجا یک چیز خاص برای در آغوش گرفتنت وجود دارد مادر بزرگ.امیدوارم روز مادر مثل خودت برایت خواص باشد.

تبریک روز مادر به انگلیسی با معنی

Spending time with you has always made me feel loved. On this special day, I hope you know how much I love you!

گذراندن وقت با تو همیشه احساس عشق به من داده است، در این روز خاص امیدوارم که بدانی چقدر دوستت دارم.

تبریک روز زن به انگلیسی با ترجمه

Even though you aren’t doing much jogging these days, on this Mother’s Day, I wanted to thank you for exercising so much effort. You’ve always gone the distance for me and even the extra mile!

با اینکه این روزها زیادقدم نمی زنی، در این روز خاص از تمام تلاشت برای تمرین کردن تشکر می کنم.تو همیشه بخاطر من راه را اشتباه رفتی و مایل های بیشتری طی کردی.

تبریک روز مادر به انگلیسی با معنی

On this Mother’s Day, I wanted to take a minute and tell you how much I truly appreciate you. You’ve gone beyond the role of merely being a Grandma to help raise and support me. I love you!

در این روز مادر می خواهم یک دقیقه وقتت را بگیرم و به تو بگویم که چقدر تحسینت می کنم. تو راه های طولانی رفتی تا مادرزرگ شدی و به بزرگ شدن من کمک کردی.عاشقتم.

تبریک روز مادر به انگلیسی

Not everyone is close to their grandmothers. I guess I must be one of the lucky ones who is. Being that it’s Mothers’s Day I hope you know how lucky I am with you in my life!

همه به مادربزرگ هایشان نزدیک نیستند.حدس می زنم من باید یکی از خوش شانس ترین ها باشم. در این روز مادر ای کاش بدانی که چقدر خوش شانسم که تو را در زندگیم دارم.

پیام تبریک روز مادر به انگلیسی

I don’t have to put her through any kind of test
I already know that my Grandma is the best
She will always go the extra mile
To cheer me up and make me smile!

من نباید او را با آزمایشی امتحان کنم، من همین حالا هم می دانم مادربزرگم بهترین است، او همیشه راه بیشتری طی می کند، که مرا در آغوش بگیرد و لبخند به لبانم بیاورد.

متن تبریک روز مادر به زبان انگلیسی

In the month of May, especially on Mother’s Day, I always think of my Grandma. The warm breeze is calming like she is, and the sun shines brightly like her smile!

در ماه می، روز ویژه مادر، من در فکر مادربزرگم هستم،مانند نسیم خنک آرام است، وقتی می خندد خورشید درخشان طلوع می کند.

تبریک روز مادر به انگلیسی

Just your smile alone makes me feel loved. For this Mother’s Day I hope your day is filled with the joy and happiness that you continue to give to me.

تنها لبخندت به من احساس عشق میدهد.در این روز مادر آرزو می کنم روزی پر از شادی و شور داشته باشی و این حس را به من هم بدهی.

پیام تبریک روز مادر به انگلیسی

When I think of the best teachers I’ve had in my life, I always think of you. Grandma, I have learned so much from you over the years. You are one wise Granny!

وقتی در فکر بهترین معلمی که در زندگیم داشته ام هستم، همیشه یاد تو می افتم.مادربزرگ، من خلیلی چیز هارا در ای سال ها از تو یاد گرفتم.تو باهوش ترینی مامانی!

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب