پیام تبریک سال نو میلادی به زبان انگلیسی با ترجمه

پیام تبریک سال نو میلادی به زبان انگلیسی با ترجمه

پیام تبریک سال نو میلادی به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی به مناسبت فرارسیدن سال جدید میلادی و کریسمس در ادامه این بخش از سایت سماتک تهیه و گردآوری شده است. در صورت تمایل می توانید از زیباترین متن پیام تبریک سال جدید میلادی به زبان انگلیسی با معنی و ترجمه روان فارسی استفاده کرده و برای دوستان تان ارسال کنید.

 

پیام تبریک سال نو میلادی به انگلیسی با ترجمه

ارسال پیام تبریک سال نو میلادی انگلیسی یکی از روش های تبریک فرارسیدن جشن کریسمس و سال نو میلادی است و شما می توانید در صورتی که دوست صمیمی مسیحی انگلیسی زبان دارید و می خواهید سال جدید میلادی را به وی شادباش بگویید در ادامه این بخش پیام تبریک سال نو میلادی به زبان انگلیسی با ترجمه برایشان بفرستید. در ادامه این مطلب از سایت سماتک مجموعه متن تبریک کریسمس و سال نو میلادی انگلیسی به فارسی را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد.

Remember all the good memories you have made and know that your life will be so full of wonders in the coming year. Happy new year!

تمام خاطرات خوبی را که ساخته اید به یاد داشته باشید و بدانید که زندگی شما در سال آینده پر از شگفتی خواهد شد. سال نو مبارک!

♦ ♦ ♦ ♦

This is the season For beauty and light, For wonder and magic And hopes burning bright! Happy Holidays  !

این وقت، زمان زیبایی و نور، شگفتی و جادو و برآورده شدن امید‌هاست! سال نو میلادی و تعطیلات مبارک!

♦ ♦ ♦ ♦

You made last year so special for me. It is my greatest wish that this coming year be special for you Happy new year friend.

شما سال گذشته را اینقدر برای من خاص ساخته اید این بزرگترین آرزوی من این است که سال آینده برای شما خاص باشد سال نو میلادی مبارک دوست من.

♦ ♦ ♦ ♦

پیامک تبریک سال نو میلادی به زبان انگلیسی

May the good times and treasures of the present become the golden memories of tomorrow. Wishing you lots of love, joy and happiness. Merry Christmas and Happy Christian New Year.

باشد که اوقات خوب و زمان حال ارزشمند، خاطرات طلایی فردا بشوند. با آرزوی عشق، شادی و لذت زیاد برای شما. کریسمس مبارک و سال نو میلادی شادی داشته باشید.

♦ ♦ ♦ ♦

I hope that the new year will be the best year of your life. May all your dreams come true & all your hopes be fulfilled, Happy Christian New Year!

امیدوارم سال جدید بهترین سال زندگی شما باشد. باشد که همه رویاهایتان به حقیقت بپیوندند و تمام امیدهای شما برآورده شود سال نو میلادی مبارک.

♦ ♦ ♦ ♦

Love, Peace and Joy come down on earth on Christmas day to make you happy and cheerful. May Christmas spread cheer in your lives!  Merry Christmas and Happy new year

عشق، صلح و شادی در روز کریسمس از آسمان به زمین می‌آیند تا شما را خوشحال و شاد گردانند. باشد کریسمس شادی را در زندگی‌تان بگستراند! کریسمس و سال نو میلادی مبارک!

♦ ♦ ♦ ♦

May All Your Dreams and Wishes Come True, and May Prosperity Touch Your Feet.Wishing You a Happy New Year.

باشد که همه رویاها و آرزوهای شما به واقعیت برسند ، و سعادتمند باشد که پاهای شما را لمس کند سال جدید میلادی مبارک.

♦ ♦ ♦ ♦

تبریک رسمی سال نو میلادی به زبان انگلیسی با ترجمه

If I could tell Santa what to give you, It would be happiness and peace Not just this Christmas, but for the entire Year. Merry Christmas and Happy New Year

اگر می‌توانستم به بابانوئل بگویم چه چیزی برایم هدیه بیاورد، شادی و صلح را می‌خواستم، نه تنها برای کریسمس بلکه برای کل سال. کریسمس مبارک و سال جدید شادی داشته باشید.

♦ ♦ ♦ ♦

Another year has passed, another year has come. I wish for you that, with every year, you achieve all of your dreams. May God pour love and care on you. Happy New Year.

یک سال دیگر گذشت ، یک سال دیگر فرا رسیده است. برای شما آرزو می کنم که با هر سال ، به همه رویاهای خود برسید. باشد که خداوند عشق و مراقبت را بر شما بگذارد. آغاز سال نو مبارک.

♦ ♦ ♦ ♦

This festive season is so much more than Christmas parties and gift giving. May your Christmas & new year be filled with the true miracles and meaning of this beautiful time.

این اوقات جشن و پایکوبی چیزی بیشتر از مهمانی‌ها و دادن کادو کریسمس است. باشد که کریسمس و سال جدید میلادی شما پر از معجزه‌ها و معنای واقعی این زمان زیبا باشد.

♦ ♦ ♦ ♦

May the joys of new year last forever in your life. May you find the light that guide you towards your desired destination. Happy new year!

باشد که شادی های سال جدید میلادی برای همیشه در زندگی شما ماندگار شود. باشد که چراغی پیدا کند که شما را به سمت مقصد دلخواه خود هدایت کند. سال نو مبارک!

♦ ♦ ♦ ♦

پیام های تبریک سال نو میلادی به زبان انگلیسی با ترجمه

we wish you a Jolly Happy new year Merry Christmas!

It’s that special time of year, When Santa Clause is near. Put out the cookies and milk, and try not to peak!

برای شما کریسمس و سال جدید پربرکت و شاد را آرزومندیم!

وقتی بابا نوئل می‌آید، زمان خاصی از سال است. شیر و کلوچه را کناری بگذار و به آن ناخنک نزن (منظور خوراکی‌هایی برای بابانوئل است که در افسانه‌ها برای او می‌گذاشتند تا هنگام آوردن کادوهای کریسمس از خود پذیرایی کند)

♦ ♦ ♦ ♦

Wishing you all the best for this New Year, Let all the troubles melt in the flame of candles, And all the good things come into your life. Happy New Year

برای بهترین سالهای شما آرزو می کنم ، بگذارید همه مشکلات در شعله شمع ها ذوب شوند ، و همه اتفاقات خوب به زندگی شما بیفتد. سال نو مبارک

♦ ♦ ♦ ♦

Open the Gift of Happiness and Love This Christmas And Share Them With the Others. Have a Blissful and Happy Christmas!

هدیه‌های شادی و عشق را در این کریسمس بگشایید و آن‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید. کریسمس پر برکت و شادی داشته باشید!

♦ ♦ ♦ ♦

متن رسمی تبریک سال نو میلادی به انگلیسی همراه با ترجمه

Dear Friend…

May Your Holidays Be Merry and the New Year filled with friends, family and good times. Wishing You a Joyous Holiday filled with Peace, Love and prosperity. Best Wishes for a Healthy New Year!

دوست عزیز…

باشد که تعطیلاتتان مبارک و سال جدیدتان همراه با دوستان، خانواده و اوقات خوب باشد. آرزوی تعطیلاتی شاد همراه با آرامش، عشق و برای شما دارم. بهترین آرزوها برای داشتن سال جدیدی همراه با سلامتی سال نو مبارک!

♦ ♦ ♦ ♦

This year may we continue to share the genuine friendship that adds happiness and warmth to even the most mundane days.

امسال ممکن است ما به اشتراک گذاری دوستی اصیل ادامه دهیم که باعث خوشبختی و گرمی می شود حتی به روز ترین روزها فرارسیدن سال نو میلادی مبارک.

♦ ♦ ♦ ♦

Christmas gift suggestions:

To your enemy, forgiveness.

To an opponent, tolerance.

To a friend, your heart.

To a customer, service.

To all, charity.

To every child, a good example.

To yourself, respect.

پیشنهاداتی برای کادوی کریسمس:

به دشمن‌تان، بخشش؛

به رقیب‌تان، تحمل؛

به دوست‌تان، قلب‌تان؛

به مشتری، خدمت؛

به همه، احسان؛

به هر کودک، الگوی خوب؛

به خودتان، احترام

♦ ♦ ♦ ♦

پیام تبریک سال جدید میلادی به زبان انگلیسی با ترجمه

May jesus give you all kind of happiness and bright future. I wish this celebration continue with next year. Happy New year.

باشد که مسیح شادی و آینده‌ای روشن به شما اعطا کند. آرزو می‌کنم این جشن تا سال بعد ادامه پیدا کند. سال نو مبارک.

♦ ♦ ♦ ♦

May your life be filled with joy and happiness and may each new day bring you moments to cherish. Merry Christmas and Happy New year.

باشد که زندگی‌تان با لذت و شادی پر شود، باشد که هر روز جدید برای شما لحظات شادی به ارمغان آورد کریسمس و سال نو مبارک.

♦ ♦ ♦ ♦

May this holiday season sparkle and shine, may all of your wishes and dreams come true, and may you feel this happiness all year round. Merry Christmas and happy new year

باشد که این تعطیلات درخشان و چشمگیر باشد، باشد که رویاها و آرزوهای شما به حقیقت بپیوندد و باشد که این شادی در تمام سال جریان داشته باشد. کریسمس مبارک و سال نو خوبی داشته باشید.

♦ ♦ ♦ ♦

پیام تبریک تبریک آغاز سال نو میلادی

Wishing you good health, happiness, and success in the coming year and always. Happy New Year!

برای شما آرزوی سلامتی ، خوشبختی و موفقیت در سال آینده و همیشه. سال نو مبارک!

♦ ♦ ♦ ♦

Sharing with you the Glore, the Wonder, the Miracle of this Holy season. Have a blessed Christmas and New year.

اشتراک گذاشتن شکوه، شگفتی و معجزه‌ی این اوقات مقدس با شما. کریسمس و سال نوی پر برکتی داشته باشید.

♦ ♦ ♦ ♦

The coming year is filled with opportunity; our hopes are that you are successful in all you do over the coming year Happy New year

سال آینده پر از فرصت است؛ امید ما این است که در تمام طول سال آینده موفق باشید سال نوی میلادی مبارک.

♦ ♦ ♦ ♦

May all the sweet magic of Christmas conspire to gladden your heart and fill every desire. Happy New year!

باشد که همه‌ی جادوی شیرین کریسمس برای خوشحال کردن دل‌تان و برآورده کردن هر آرزو باشد. سال جدید مبارک!

♦ ♦ ♦ ♦

As this year is ending, I wish all the negativity and difficulties also end with this year and New year bring success and happiness for you.

در پایان امسال آرزو می‌کنم که تمام سختی ها و مشکلات نیز با پایان امسال تمام شوند و سال جدید میلادی پر از موفقیت و شادی را برای شما به ارمغان بیاورند.

♦ ♦ ♦ ♦

At first, I was so afriad of taking your class, but you made learning more fun than I imagined. Thank you and Happy New year.

ابتدا من خیلی می‌ترسیدم کلاس شما را بردارم، اما آموزش شما خیلی جالب‌تر از چیزی بود که فکر می‌کردم. متشکرم و سال جدید میلادی تان مبارک.

♦ ♦ ♦ ♦

اس ام اس تبریک سال نو میلادی و کریسمس به انگلیسی با ترجمه

may you and you family feel the spirit of Christmas, Your mind and body feel the love and joy of the season

Merry Christmas and Happy New year

باشد که شما و خانواده‌تان روح کریسمس و قلب و بدتان عشق و شادی تعطیلات را احساس کند،

کریسمس مبارک و سال نو خوبی داشته باشید

♦ ♦ ♦ ♦

Thinking of you at this special time of year. With all good wishes for a peaceful and happy new year Christmas.

به یاد شما در این وقت خاص از سال. با همه‌ی آرزوهای خوب برای کریسمسی آرام و سال نو شاد.

♦ ♦ ♦ ♦

May the joy and peace of Christmas be with you all through the year. Wishing you a season of blessings from heaven above.

Happy New year!!

باشد که شادی و آرامش کریسمس، در تمامی سال همراه شما باشد. برای شما اوقاتی پر از برکت و آمرزش از سوی بهشت برین آرزومندم.

سال نو مبارک!!

♦ ♦ ♦ ♦

متن زیبا برای تبریک سال نو میلادی به زبان انگلیسی با معنی

The one who has not Christmas in his heart will never find it under a tree. Celebrate the true meaning of Christmas and embrace the warmth of your closest ones.

Happy New year

کسی که کریسمس را در قلب خود نداشته باشد، هرگز آن را زیر درخت کریسمس نیز پیدا نمی‌کند. معنای واقعی کریسمس را جشن بگیرید و آغوش گرم خود را به روی نزدیکانتان بگشایید.

شروع سال نو میلادی مبارک

♦ ♦ ♦ ♦

warm wishes for a holiday filled with love and joy, cherished friends and lots of special moments Happy New year.

با آرزوهای صمیمانه‌ای برای تعطیلاتی پر از عشق و شادی، همراه با دوستانی عزیز و پر از لحظه‌های خاص سال نو مبارک!

♦ ♦ ♦ ♦

wishing you quiet plesears and happy memories this holiday season and beyond. May you share the season with the ones you love.

در این اوقات تعطیلات و بعد از آن برای شما آرزوی خرسندی و خاطرات شاد بسیاری دارم. باشد که این اوقات را در کنار کسانی که دوستشان دارید بگذرانید.

♦ ♦ ♦ ♦

پیام تبریک سال نو میلادی انگلیسی به فارسی

May your Christmas be happy, your feasting be fantastic and your celebration New year be sensational!

کریسمس شما شاد، ضیافت‌تان فوق‌العاده و جشن‌ سال نو میلادی تان پر شور باد.

♦ ♦ ♦ ♦

May the spirit of Christmas bring you peace.

The gladness of Christmas give you hope.

The warmth of Christmas grant you love.

Happy New year.

باشد که روح کریسمس آرامش، خوشحالی کریسمس امید و گرمای کریسمس عشق را برای شما به ارمغان آورد.

سال جدید تبریک می گویم

♦ ♦ ♦ ♦

May you have good health, lots of happiness, and a great New Year.

باشد که سلامتی ، خوشبختی و سال نو داشته باشید.

♦ ♦ ♦ ♦

As a teacher you tought me math, but as a person you’ve set an example for how to live a respectable life. Thank you and Happy New year.

به عنوان یک استاد به من ریاضی آموختی، اما به عنوان یک انسان برای من الگویی برای چگونه آبرومند زندگی کردن بوده‌ای. متشکرم و جشن سال نو میلادی مبارک.

♦ ♦ ♦ ♦

May this Christmas season brings you lots of love and happiness Happy New year & Merry Christmas!

باشد که این اوقات کریسمس، برای شما عشق و شادی زیادی فراهم آورد… آغاز سال جدید و جشن کریسمس مبارک!

♦ ♦ ♦ ♦

Out with the old, in with the new! May the New year bring delightful surprises and good luck for you!

با پیرمرد، با لباس نو! در ماه مه سال جدید شگفتی‌های عالی و شانس خوبی برای شما به ارمغان آورد.

♦ ♦ ♦ ♦

متن پیام تبریک برای شروع سال نو میلادی به زبان انگلیسی

Wishing you a Happy New Year with hope that you will have many blessings in the year to come.

با آرزوی اینکه سال آینده نعمت های زیادی را برای شما رقم بزنند برای شما سال نو آرزومندم.

♦ ♦ ♦ ♦

This greeting is sent from across the miles And is filled with lots of smiles, With hopes, the new year will bring Happiness, prosperity, and everything.

این خوش‌آمد گویی از راه دوری ارسال شده‌است و سرشار از لبخند است، با امید، سال جدید شادی، کامیابی و همه چیز را به ارمغان خواهد آورد.

♦ ♦ ♦ ♦

I wish tremendous joy and good health for you and your family. In New year, may you all have an amazing year ahead!

آرزوی شادی و سلامتی فوق العاده ای را برای شما و خانواده خود دارم. در سال جدید، ممکن است همه شما یک سال شگفت انگیز را در پیش رو داشته باشید!

♦ ♦ ♦ ♦

May every day of New year brings you sweet surprises that fills your life with happiness. Happy New Year.

ماه مه هر روز سال شگفتی های شیرین را برای شما به ارمغان می آورد که زندگی شما را با خوشبختی پر می کند. سال نو مبارک.

♦ ♦ ♦ ♦

The year is new, each day is new, may they be all filled with all that you are working towards.

سال جدید است ، هر روز جدید است ، ممکن است همه آنها با همه کارهایی که شما در آن کار می کنید پر شود.

♦ ♦ ♦ ♦

Happy New Year! May the New Year bring to you warmth of love, and a light to guide your path towards a positive destination.

سال نو مبارک! باشد که سال نو گرما عشق را برای شما به ارمغان بیاورد و نوری برای هدایت مسیر شما به سمت یک مقصد مثبت باشد.

♦ ♦ ♦ ♦

پیام تبریک سال نو میلادی به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

A New Year to continue to write our own story. May you be the hero in the story.

سال نو برای ادامه نوشتن داستان خودمان. باشد که شما قهرمان داستان باشید.

♦ ♦ ♦ ♦

On all days of the New Year I wish you faith in my heart and light in the dark. May you pass obstacles in one step. To feel strong and eternally young Coming to Christmas and Happy New Year, my love.

در تمام روزهای سال نو میلادی آرزو می کنم که به قلب من نور ایمان وارد گردد. ممکن است شما در یک مرحله موانع را پشت سر بگذارید. برای اینکه احساس جوانی و قدرتمندی داشته باشید فرارسیدن جشن کریسمس و سال نو میلادی مبارک باد عشقم!

 

پیشاپیش فرارسیدن سال جدید میلادی را تبریک گفته و در این نوشتار از سایت سماتک جدیدترین پیام های تبریک به مناسبت سال نو میلادی به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی تقدیم شما کردیم.

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب