لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

متن های زیبا به مناسبت تبریک روز بزرگداشت حافظ شیرازی

متن های زیبا به مناسبت تبریک روز بزرگداشت حافظ شیرازی

متن های زیبا به مناسبت تبریک روز بزرگداشت حافظ شیرازی

روز بزرگداشت حافظ

این راه را نهایت صورت کجا توان بست؟

کش صد هزار منزل بیش است در بدایت

روز بزرگ مرد ادب و شعر پارسی ، حافظ شیرازی مبارک

متن های زیبا به مناسبت تبریک روز بزرگداشت حافظ شیرازی

بزرگداشت حافظ شیرازی

سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد

و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

بیدلی در همه احوال خدا با او بود

او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد

روز بزرگداشت حافظ مبارک

متن های زیبا به مناسبت تبریک روز بزرگداشت حافظ شیرازی

تبریک روز بزرگداشت حافظ

سحرم دولت بیدار به بالین آمد

گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام

تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

روز بزرگداشت حافظ مبارک

متن های زیبا به مناسبت تبریک روز بزرگداشت حافظ شیرازی

بزرگداشت حافظ شیرازی

خیز تا برکلک آن نقاش جــــــــان افشان کنیم

کاینهمه نقش عجب در گردش پرگارداشت

گر مرید راه عشقـــــــــی فکر بد نامی مکن

شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت

وقت آن صوفی قلندر خوش که در اطوار سیر

ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشـــــــت

روز خواجه شمس الدین محمد شیرازی مبارک

متن های زیبا به مناسبت تبریک روز بزرگداشت حافظ شیرازی

اس ام اس بزرگداشت حافظ

هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ

از یُمن دعای شب و ورد سحری بود

روز لسان الغیب ، حافظ شیرازی مبارک

متن های زیبا به مناسبت تبریک روز بزرگداشت حافظ شیرازی

بزرگداشت حافظ شیرازی

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس

طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

روز بزرگداشت حافظ مبارک

متن های زیبا به مناسبت تبریک روز بزرگداشت حافظ شیرازی

متن زیبای روز بزرگداشت حافظ

یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد

آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود

روز بزرگ مرد ادب و شعر پارسی ، حافظ شیرازی مبارک

متن های زیبا به مناسبت تبریک روز بزرگداشت حافظ شیرازی

اس ام اس بزرگداشت حافظ

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

شعری بخوان که با او رطل گران توان زد

روز بزرگداشت مرد شعر و ادب پارسی حافظ شیرازی مبارک

متن های زیبا به مناسبت تبریک روز بزرگداشت حافظ شیرازی

متن سالروز بزرگداشت حافظ

ای بـــی‌خبــــر بکــــوش کــــه صاحب خبـــر شوی

تــا راهــــرو نباشـــی کـــــی راهـبــــــر شــــوی

در مکـــتب حقـــایق پیــــش ادیـــب عشـــق

هــان ای پسر بکـــوش که روزی پدر شوی

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی…

روز لسان الغیب ، حافظ شیرازی مبارک

متن های زیبا به مناسبت تبریک روز بزرگداشت حافظ شیرازی

متن زیبای روز بزرگداشت حافظ

جان بی جمال جانان میل جهان ندارد

هر کس که این ندارد، حقا که آن ندارد

روز بزرگ مرد ادب و شعر پارسی ، حافظ شیرازی مبارک

متن های زیبا به مناسبت تبریک روز بزرگداشت حافظ شیرازی

پیامک بزرگداشت حافظ

گفتــم ای سلطـــان خوبان رحـم کــــن بر این غـــریب

گفت در دنبال دل ره گــــم کـــند مسکـــــین غریب

گفتمــش مگـــذر زمانی گـفت معـــذورم بــــدار

خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب…

روز بزرگداشت حافظ مبارک

متن های زیبا به مناسبت تبریک روز بزرگداشت حافظ شیرازی

روز بزرگداشت حافظ

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و می در ساغر اندازیم

روز بزرگداشت حافظ مبارک

متن های زیبا به مناسبت تبریک روز بزرگداشت حافظ شیرازی

متن سالروز بزرگداشت حافظ

حاصل کارگه کـــون و مکان این همه نیست

باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست

روز بزرگداشت حافظ مبارک

متن های زیبا به مناسبت تبریک روز بزرگداشت حافظ شیرازی

اس ام اس روز بزرگداشت حافظ شیرازی

خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود

بهر درش که بخوانند بی خبر نرود

دلا مباش چنین هرزه گرد و هرجایی

که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود

روز لسان الغیب ، حافظ شیرازی مبارک

جدیدترین مطالب