پیام تبریک ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

پیام تبریک ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

پیام تبریک ولنتاین به زبان انگلیسی با معنی فارسی را در ادامه این بخش از سایت سماتک بخوانید 14 فوریه روز عشق است که با علاقه مندی آمیخته شده است و دوباره پیام های رمانتیک برای رمانتیک ترین روز سال “ولنتاین” می آیند. مجموعه زیباترین پیام تبریک ولنتاین به انگلیسی با ترجمه فارسی مناسب برای روز عشق است که سایت سماتک در اینجا تقدیم حضورتان خواهد کرد.

 

پیام تبریک ولنتاین به انگلیسی با ترجمه فارسی

I just wanted to make sure that the best boyfriend/husband in the world knew how much I loved him. I feel so completely loved. Happy Valentine’s!

من فقط می خواستم مطمئن شوی که بهترین دوست پسر/شوهری که می شناسم را چقدر دوست دارم.خیلی عاشقتم. ولنتاین مبارک

The day of Valentine’s is one that is filled with hearts. Since we’ve been together, you have filled mine up completely.

روز ولنتاین روزی است که با قلب ها پر می شود. از زمانی که با هم بودیم تا بحال تو نیز قلب مرا پر کرده ای.

جملات عاشقانه انگلیسی برای ولنتاین

On this day of love and friendship, I don’t know how to put into words how wonderful of a boyfriend/husband you are. Let me start with this: I love you!

در این روز عشق و رفاقت، نمی دانم چطور در کلمات بگنجانم که تو چه شوهر/دوست پسر خوبی هستی. بگذار با این شروع رکنم: عاشقتم.

Candy, flowers and cards are great. But having you as my boyfriend/husband is simply the best. Happy Valentine’s to the world’s greatest boyfriend/husband!

آبنبات، گل و کارت تبریک عالی هستند.اما داشتن تو به عنوان دوست پسر/ شوهر بهترین است. ولنتاین مبارک بهترین شوهر/دوست پسر.

February 14th didn’t mean much to me until you came along. Thanks for making it a wonderful one, along with every other day!

تا وقتی که تو در زندگیم نبودی 14 فوریه معنایی نداشت. ممنونم که در کنار هر روز، این روز را هم یک روز شگفت انگیز ساختی.

I might not be able to spend 100% of this special day with you. But I just want to let you know that you will be in my head and heart 100%.

ممکن است که 100درصد این روز خاص را با تو نباشم اما می خواهم بدانی تو 100درصد در ذهن من هستی.

We could go out to a fancy dinner or even just warm up a can of soup. Just the thought of you warms up my heart this special day of love!

می توانیم برای یک شام شیک بیرون برویم یا حتی یک سوپ گرم بخوریم. فقط فکر کردن به تو قلب مرا در این روز خاص عشق گرم می کند.

If life is like a box of chocolates, you are the one that’s wrapped in gold. You are the best pick – and have a heart of gold too!

اگر زندگی مثل یک بسته شکلات باشد تو آن شکلات طلایی و درخشانی.تو بهترین انتخابی- یک قلب طلایی هم داری.

پیام تبریک ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه

You don’t even have to ask me to be your Valentine. I’ll be your Valentine 365 days a year!

هیچ وقت از من نخواسته ای که در روز ولنتاینت باشم. من 365 روز سال را ولنتاین می دانم!

Valentine’s Day is just one, single day. But I love you, dear boyfriend/husband, every single day!

ولنتاین یک روز است اما من هر روز عاشق تو هستم بهترین دوست پسر/ شوهر

Even though February is still a chilly month, your smile continues to melt my heart. Have a wonderful heartfelt day!

اگرچه فوریه سردی است ولی لبخندت قلبم را گرم می کند.روز پر از قلبی داشته باشی.

پیامک ولنتاین به انگلیسی با ترجمه فارسی

We’ve had our ups and downs recently, but there’s no one else I’d want as my Valentine this year. I love you!

درست است که این اواخر بالا پایین های زیادی داشته ایم، ولی هیچ کس اندازه من ولنتاین خوبی برایت نمی خواهد.عاشقتم.

During the bleak winter months your smile is like a ray of sunshine. Just had to say, I love you, to the guy who warms my heart!

در این روزهای دلتنگ زمستانی لبخندت مانند نور خورشید می تابد.باید بگویم که دوستت دارم و آن را به مردی می فرستم که قلبم را گرم می کند.

Even with our hectic schedules, I hope we can take some time for us on February 14th. Being with you brightens my day!

در برنامه روزانه گیج کننده مان امیدوارم بتوانیم زمانی را برای 14 فوریه بگذاریم، بودن با تو روزم را درخشان می کند.

You are sweeter than a piece of candy, and finer than any rose. Basically, you are the perfect Valentine!

تو شیرین تر از تکه آبنبات و خوب تر از رز هستی.اساسا تو عشق بی نقص منی.

On this day of love I just wanted to tell you how much you make my life better. I love all of you!

در این روز عشق می خواهم بگویم که چقدر برایم این زندگی را بهتر کردی.عاشقتم.

متن ولنتاین مبارک انگلیسی

I love hugging you because you are cuddlier than a teddy bear. May we be able to celebrate this and have a day filled with plenty of hugs!

دوست دارم بغلت کنم چون نرم تر و بهتر از عروسک خرسی هستی.امیدوارم این روز را پر از آغوش جشن بگیریم.

Not all guys wear pink on February 14th, and not all guys should. But you would look great in pink because you look fantastic in anything!

هیچ مردی در 14 فوریه صورتی نمی پوشد و نباید هم بپوشد.اما به نظر می رسد به تو بیاید چون تو در هر لباسی عالی هستی.

The only thing I need for my February 14th is to have you smile at me. That’s actually all I need on any day.

چیزی که دوست دارم در14 فوریه داشته باشم نگاه و لبخند تو است. این چیزی است که هر روز به آن نیاز دارم.

تبریک ولنتاین انگلیسی با ترجمه

If I were to give you a rose for every reason I love you, I’d have to give you a million roses on this day of love!

می خواهم به هر دلیلی که تو را دوست دارم به تو گل رز هدیه کنم، در این روز من باید میلیون ها رز به تو بدهم.

I don’t need a special day to tell you that I love you, but happy Valentine’s anyway, And by the way, I love you!

من روز خاصی نیاز ندارم که به تو بگویم دوستت دارم، اما در هر صورت ولنتاینت مبارک عشق من.

Even the little gestures like holding my hand mean the world to me. Have a heart-filled day to my boyfriend/husband who’s a big part of my life!

حتی احساسات کوچکی مثل گرفتن دستهایم مانند دنیایی است که به من داده اند. روز پر از قلبی داشته باشی.تو تنها دوست پسر/شوهری هستی که بخشی از زندگی من است.

I don’t care what we do to celebrate us. As long as we are together, the day is automatically special!

من اهمیت نمی دهم که در این روز چطور جشن بگیریم، از همان روز اول تا الان همه روزها اتوماتیک وار ویژه اند.

جملات عاشقانه انگلیسی برای تبریک روز ولنتاین

I love you from your head to your toes and everything in-between. Thinking of you today as well as every day!

از سرتا پایت عاشقت هستم.امروز هم مثل هر روز به تو فکر می کنم.

You always find a way to make me smile. On this special day of love I hope I can return the favor!

تو همیشه راهی پیدا کردی که خنده ی مرا در بیاوری. در این روز خاص امیدوارم بتوانم قرضت را برگردانم!

Regardless of the weather, I sure would like to heat things up with you this February 14th!

بدون در نظر داشتن آب و هوا، من دوست دارم که 14 فوریه با تو گرم شوم.

I really should be sending your parents a special card. After all, they made me the perfect Valentine – by making you!

من باید یک کارت ویژه برای والدینت بفرستم چون آنها با ساختن تو برای من ولنتاین ویژه ای ساخته اند.

Just when things seem to be about perfect between us, they get even better. Happy Valentine’s to the guy who’s always making the day brighter!

وقتی چیزهایی که بین ماست می تواند کامل باشد یعنی می تواند بهتر هم باشد.ولنتاین به مردی که هر روز مرا روشن تر می کند مبارک.

متن کوتاه انگلیسی برای تبریک ولنتاین

Just wanted to say, I love you, to the guy who makes my heart soar. With us, the sky is the limit!

می خواستم بگم، عاشقتم، به مردی که باعث اوج گرفتن قلبم می شود.با ما، آسمان محدودیت ندارد!

You may not be a cook, yet you still manage to stir my emotions and heat things up. Thinking about and loving the spice of my life!

شاید نتوانی اشپزی کنی ولی هنوز هم می توانی قلب مرا با احساساتت گرم و مخلوط کنی.درموردش فکر کن و طعم زندگیمان را بچش.

Instead of sending you something cheesy with flowery words, I thought I’d cut to the chase: I think you’re hot. Oh, and have a great day.

بجای فرستادن کلمات قشنگ و گلگلی، من میانبر می زنم: تو مرد جذابی هستی. روز عالی داشته باشی.

پیامک انگلیسی عاشقانه مخصوص ولنتاین

Of course you’ll be my Valentine on this romantic day. But you’ll also be my Valentine on the day after, and the day after that, and the day after that…

البته که تو در این روز رومانتیک کادوی من هستی. اما تو در روز بعد و روز بعدش و روز بعدش و در همه روزهای زندگی بهترین هدیه من خواهی بود.

On this February 14th, if everyone on Earth felt even half as special as you make me feel on any day, this would be the happiest planet in the universe.

در این 14 فوریه اگر بر روی زمین نیمی از مردم خاص بودن تو را داشته باشند، زمین بهترین سیاره در جهان خواهد بود.

The best way my day could start off is by being able to wake up next to you in the morning. I love you!

بهترین راهی که می توانم روزم را شروع کنم، بیدار شدن در کنار تو است.عاشقتم.

پیام تبریک روز ولنتاین انگلیسی به فارسی

Just for today it would be wonderful to spend the day on a private island with tropical drinks. Or, going out for a pizza would be pretty cool too.

برای گذراندن این روز قشنگ رفتن به جزیره شخصی، خوردن نوشیدنی های ویژه و یا پیتزا خوردن می توانند ایده های عالی باشند.

For a gift, I wish I could buy you an ocean so you know how deep my love goes. Or, a bar of gold so you know how solid my love is. I love you!

برای هدیه آرزو می کنم ای کاش برایت اقیانوس می خریدم، تو میدانی که چه قلب عمیقی دارم.آرزو می کنم ای کاش یک شمش طلا می خریدم و تو میدانی چه قلب طلایی دارم.عاشقتم.

You already have my heart, my mind, and my soul. For this special day all I want is you!

تو قلب من روح من و ذهن مرا تسخیر کرده ای. برای این روز ویژه من فقط خودت را می خواهم.

متن انگلیسی درباره ولنتاین

Flowers wilt and die, and candy is not good for my teeth. But a gift of you for this day of love would be the perfect gift for me!

گل ها خشک و پژمرده می شوند، آبنبات هم برای دندان ایم خوب نیست. ولی هدیه بودن تو در این روز عشق می تواند بهترین هدیه برای من باشد.

جدیدترین مطالب