لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

آموزش فیزیوتراپی در خانه برای درمان زانو درد و گردن درد

مجموعه : ورزش درمانی
آموزش فیزیوتراپی در خانه برای درمان زانو درد و گردن درد

آموزش فیزیوتراپی در خانه

فیزیوتراپی در منزل و فیزیوتراپی در خانه یکی از بهترین روشهای انجام فیزیوتراپی است. اگر می خواهید زانو درد ، گردن درد و درد مفاصل را درمان کنید بهترین آموزش فیزیوتراپی زانو در منزل در ادامه بیان شده است.

 

تمرینات فیزیوتراپی در خانه تمرینات حرکتی و روشی فیزیکی است که برای کاهش درد و افزایش  تحرک مفاصل فرد استفاده می شود. متخصصان فیزیوتراپ اغلب تمرینات فیزیوتراپی در خانه را برای درمان بیماران انجام می دهند دراین جا با تعدادی ازتمرینات فیزیوتراپی در خانه برای درمان درد مفصل کمر،گردن و پا آشنا می شویم که شما می توانید این تمرینات را درخانه انجام دهید. 

 

نکات مهم فیزیوتراپی در خانه 

– هر تمرین را حداقل ۵ مرتبه تکرارکنید و به مرور زمان تعداد آن را افزایش دهید.

 

– به یاد داشته باشید که کیفیت انجام تمرینات از تعداد آنها مهم تر است پس برای انجام تمرینات توجه شما باید برروی ناحیه ای ازبدن که حرکت برروی آن انجام می شود باشد. 

 

– بهترین کار انجام حرکات به صورت آرام وآهسته است.

تمرین حالت صدف شدن

 

آموزش فیزیوتراپی در خانه برای درمان زانو درد و گردن درد

* به پهلو بخوابید وزانوهای خود را بازاویه ۴۵ درجه خم کنید.

 

*پاشنه پاهایتان رابه یکدیگربچسبانید درحالی که زانوهایتان ۶ اینچ بالا گرفته می شود.

تمرین کشش لگن به صورت خوابیده

 

آموزش فیزیوتراپی در خانه برای درمان زانو درد و گردن درد

 

* برروی شکم بخوابید وشکم خود را کاملا ثابت وبدون حرکت نگه دارید و به سمت داخل منقبض کنید.

* پاهای خود را به صورتی که زانوهایتان کاملا صا ف باشد ۴ تا۶ اینچ ازروی زمین بالابیاورید.

* نباید ناحیه لگن برروی زمین بچرخد یا حرکت کند.

 

خوابیدن بر روی پهلو همراه با کشش عضلات شکم

 

آموزش فیزیوتراپی در خانه برای درمان زانو درد و گردن درد

* برروی پهلو بخوابید ناحیه بالاتنه خود را با ساق پایتان دریک راستا قراردهید.

* ساق پای بالایی خود را  کمی به سمت بالا وپشت نگه دارید.

سعی کنید که بدنتان به سمت عقب حرکت نکند.

 

بالابردن ساق پا به صورت صاف و مستقیم

 

آموزش فیزیوتراپی در خانه برای درمان زانو درد و گردن درد

* برای محافظت ازناحیه تحتانی مفصل کمر شکم خود را به سمت داخل منقبض کنید.

* یکی ازساق پایتان را تاحدی که ساق پای مخالف خودرا روی زمین خم کرده اید به صورت صاف و مستقیم بالا بیاورید.

* به حالت اولیه بازگردید وحرکت را تکرارکنید.

خوابیدن به پهلو همراه با درگیر شدن عضلات شکم

 

آموزش فیزیوتراپی در خانه برای درمان زانو درد و گردن درد

* برروی پهلو بخوابید وعضلات شکم با ساق پایتان دریک راستا قرارداشته باشد.

* ساق پای بالایی را بازاویه۴۵ درجه بالا بیاورید.

حرکت فشاردادن توپ بوسیله زانو

 

آموزش فیزیوتراپی در خانه برای درمان زانو درد و گردن درد

* برروی  زمین بخوابید  و زانوهای  خود  را  خم کنید یک توپ دربین زانوهایتان قراردهید.

* توپ را بازانوهای خود فشاردهید وآن رابرای ۳ تا۵ ثانیه نگه دارید.

حرکت انعطاف لگن

 

آموزش فیزیوتراپی در خانه برای درمان زانو درد و گردن درد

* شکم خود رامنقبض کنید شکم نباید حرکت کند.

*  زانوهای خود را با زاویه ۹۰ درجه خم کنید وبالابیاورید.

* با دستان خود درحالیکه زانویتان درحالت بالاقراردارد به زانو به سمت پایین فشاربیاورید.

* برای ۳ تا۵ ثانیه آنرا نگه دارید وسپس دست خود را رهاکنید ودرباره حرکت را تکرارکنید.

تمرین عضله چهارسر ران

 

آموزش فیزیوتراپی در خانه برای درمان زانو درد و گردن درد

* پای آسیب دیده خودرا به صورت صاف ومستقیم قراردهید  زانوی خود را برروی یک حوله گرد شده یا یک توپ قراردهید درحالیکه ماهیچه های ران خود را محکم گرفته اید.

* آن را برای ۳ تا۵ ثانیه نگه دارید.

تمرینی برای عضلات همسترینگ

 

آموزش فیزیوتراپی در خانه برای درمان زانو درد و گردن درد

* برروی مفصل کمربخوابید وزانوی آسیب دیده خود را ۴۵ درجه خم کنید.

* پاشنه پای خودرابررروی زمین قراردهید وبه مدت ۳ تا۵ ثانیه نگه دارید.

تمرین ایجادکمان کوچک برای عضلات چهارسر

 

آموزش فیزیوتراپی در خانه برای درمان زانو درد و گردن درد

*بر روی مفصل کمربخوابید و یک توپ یا بالش بر زیر زانو قرار دهید.

* پشت زانویی که برروی توپ قرارگرفته است باید کاملا صاف و مستقیم باشد.

*  به حالت اولیه بازگردید وتمرین را تکرارکنید.

تمرین ایجادکمان بلند برای عضلات چهارسر

 

آموزش فیزیوتراپی در خانه برای درمان زانو درد و گردن درد

* درحالی که برروی یک صندلی نشسته اید زانوی آسیب دیده خود را تاجایی که می توانید و احساس راحتی می کنید بالابیاورید و سپس به حالت اولیه باز گردید.

* سعی کنید مفصل کمر را کاملا صاف نگه دارید وازخم کردن آن خود داری کنید.

حرکت خوابیدن برروی شکم وحرکت عضلات همسترینگ

 

آموزش فیزیوتراپی در خانه برای درمان زانو درد و گردن درد

* برروی شکم بخوابید.

* زانوی آسیب دیده خود را تاجاییکه پاشنه پایتان درنزدیکی لگن است بالا بیاورید وبه حالت اولیه بازگردید.

حرکت حالت نشسته و خم کردن وکشش زانو

 

آموزش فیزیوتراپی در خانه برای درمان زانو درد و گردن درد

* برروی لبه صندلی بشینید زانوی آسیب دیده خود را به سمت عقب ودرزیرصندلی هل دهید.

* زانوی خود را درحالت کشیده نگه دارید وسپس به حالت اولیه بازگردید.

حرکت اسکوات یا جمع کردن بدن

 

آموزش فیزیوتراپی در خانه برای درمان زانو درد و گردن درد

 
* یک وسیله محکم با دست خودنگه دارید.

* پاهای خود را به اندازه عرض شانه بازکنید وحالت نشسته به صورتی که میخواهید برروی صندلی بشینید داشته باشید.

*  ناحیه تحتانی بدنتان باید کاملا راحت باشد.

* زانوهایتان نباید اجازه دهد که نتوانید انگشتان پای خود را ببینید باید به صورتی خم شود که شما بتوانید انگشتان خود را ببینید.

* مفصل کمر شما باید کاملا صاف باشد.

حرکت کشش از کنار

 

آموزش فیزیوتراپی در خانه برای درمان زانو درد و گردن درد

 
توقف حرکت کشش از کنار

 

آموزش فیزیوتراپی در خانه برای درمان زانو درد و گردن درد

* درحالتی که زانوهایتان کمی خمیده است بایستید.

* ازسمت کنار زانوی خود را بکشید درحالی که بدنتان کمی به جلو خم می شود.

 

آموزش فیزیوتراپی در خانه برای درمان زانو درد و گردن درد

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب