نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

جالب ترین هتل روی آب جهان به شکل ستون فقرات انسان

مجموعه : هتل و رستوران
جالب ترین هتل روی آب جهان به شکل ستون فقرات انسان

هتل روی آب با ساختمانی شبیه ستون فقرات انسان افتتاح شد

 

جالب ترین هتل روی آب جهان به شکل ستون فقرات انسان ساخته و راه اندازی شد. این هتل دریایی روی آب های آزاد اقیانوس ساخته شده است و معماری این هتل مثل ستون فقرات انسان است.

جالب ترین هتل روی آب جهان به شکل ستون فقرات انسان

جالب ترین هتل روی آب جهان به شکل ستون فقرات انسان

جالب ترین هتل روی آب جهان به شکل ستون فقرات انسان

جالب ترین هتل روی آب جهان به شکل ستون فقرات انسان

جالب ترین هتل روی آب جهان به شکل ستون فقرات انسان

جالب ترین هتل روی آب جهان به شکل ستون فقرات انسان

 

جالب ترین هتل روی آب جهان به شکل ستون فقرات انسان

جدیدترین مطالب