عبارت دوستت دارم به 300 زبان زنده دنیا بر روی دیوار عشق در پاریس

عبارت دوستت دارم به 300 زبان زنده دنیا بر روی دیوار عشق در پاریس

عبارت دوستت دارم به 300 زبان زنده دنیا بر روی دیوار عشق در پاریس ایده ساخت این دیوار توسط دو هنرمندبه نام های فردریک بارون و کلیر کیتو مطرح و اجرا شده است.

در وسط باغ ابسس در مونتمارت پاریس دیواری وجود دارد که به دیوار من دوستت دارم مشهور است.

این دیوار 40 متر مربع را پوشانده است . چیزی که این دیواررا جالب کرده است این است که روی این دیوار  هزاران بار عبارت من دوستت دارم به 300 زبان مختلف نوشته شده است.

عبارت دوستت دارم به 300 زبان زنده دنیا بر روی دیوار عشق در پاریس

ایده ساخت این دیوار توسط دو هنرمندبه نام های فردریک بارون و کلیر کیتو مطرح و اجرا شده است.

او برای جمع آوری این عبارت ساده به 300 زبان مختلف دست به دامان سفارتخانه های کشور های مختلف شده است. آنها امیدوارند این دیوار محلی برای عاشقان حقیقی بوجود آورد.

 

 

 

جدیدترین مطالب