نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

ترن هوایی ترسناک در پارک فوجی کیو هایلند ژاپن + تصاویر

ترن هوایی ترسناک در پارک فوجی کیو هایلند ژاپن + تصاویر

ترسناک ترین ترن هوایی جهان در پارک هایلند ژاپن

 

ترن هوایی ترسناک در پارک فوجی کیو هایلند ژاپن افتتاح شده است و افرادی که سوار این ترن هوایی می شوند تجربه ترسناک ترین سقوط دنیا را خواهند داشت. نام این دستگاه ترن هوایی تاکابیشا است و بلندترین ارتفاع سقوط در این دستگاه 37 متر است .

ترن هوایی ترسناک در پارک فوجی کیو هایلند ژاپن + تصاویر

ترن هوایی ترسناک در پارک فوجی کیو هایلند ژاپن + تصاویر

ترن هوایی ترسناک در پارک فوجی کیو هایلند ژاپن + تصاویر

ترن هوایی ترسناک در پارک فوجی کیو هایلند ژاپن + تصاویر

 

ترن هوایی ترسناک در پارک فوجی کیو هایلند ژاپن + تصاویر

جدیدترین مطالب