آموزش گام به گام بافت مو مدل تیغ ماهی (تصویری)

آموزش گام به گام بافت مو مدل تیغ ماهی (تصویری)

1. برای شروع کمی ژل مو استفاده کنید تا بافت خیس درست کنید، یا برای مدلی شیک تر می توانید با موهای موج دار یا حالت دار کار را شروع کنید.

2. موها را به دو بخش مساوی تقسیم کنید.

آموزش گام به گام بافت مو مدل تیغ ماهی (تصویری)

3. سمت راست موها را با دست راست نگه دارید و با دست چپ بخش کمی از موها را از بیرون بخش سمت چپی بردارید و به داخل بخش سمت راست ببرید.

آموزش گام به گام بافت مو مدل تیغ ماهی (تصویری)

4. برای سمت دیگر هم همین کار را تکرار کنید. بخش چپ موها را با دست چپ نگه دارید و با دست راست خود بخش کمی از موها را از بیرون بخش سمت راستی بردارید و به داخل بخش سمت چپ ببرید.

آموزش گام به گام بافت مو مدل تیغ ماهی (تصویری)

5. با برداشتن بخش های کمی از موها این کار را تکرار کنید و آنها را ضربدری ببافید تا به نوک موها برسید.

آموزش گام به گام بافت مو مدل تیغ ماهی (تصویری)

6. با کش انتهای آنها را محکم کنید و با اسپری تافت آنها را مرتب کنید تا موهایتان براق و مرتب به نظر برسند.

آموزش گام به گام بافت مو مدل تیغ ماهی (تصویری)

نکته: برای آنکه این مدل بچگانه به نظر نرسد، تا انتهای موها را ببافید.

آموزش گام به گام بافت مو مدل تیغ ماهی (تصویری)

 

 

 

جدیدترین مطالب